3 ماۋسىم 2020, 20:55 611 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

بۇگىن قىزىلوردادا اۋا رايى 47 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى

بۇل – سوڭعى جىلداردا تىركەلگەن ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا. بۇل جونىندە وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تۇرعىندارعا حابارلاعان بولاتىن.

ماماندار كوپشىلىكتى اپتاپ ىستىقتان قورعانۋعا شاقىردى. قىزىلوردا وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانتسياسى باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى عاليا نۇرسەيىتوۆا اپتاپ ىستىقتا وڭىردە شاقىرتۋ دەڭگەيى بۇرىنعىسىنشا قالىپتى بولعانىن ايتادى.

«وبلىستا اپتاپ اۋا رايى تىركەلگەن 31 مامىر-2 ماۋسىم ارالىعىندا 3 مىڭنان استام شاقىرتۋ تۇسكەن. بۇل – جاي كۇندەردەگى شاقىرتۋمەن قاتارلاس. ونىڭ اراسىندا قان قىسىمى اۋرۋىمەن 544 ادام دارىگەرلەر كومەگىنە جۇگىنگەن. بۇل دا الاڭداتارلىق دەڭگەيدە ەمەس. دەسە دە ءبىز تۇرعىنداردان بارلىق قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدى سۇرايمىز»، – دەدى ول.

كۇننىڭ اپتاپ ىستىق بولۋىنا قاراماستان سوڭعى كۇندەردە سۋعا كەتۋ وقيعاسى تىركەلمەدى. سونداي-اق، ءورت وقيعاسى دا كەزدەسكەن جوق. بۇل جونىندە قىزىلوردا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءورت ءسوندىرۋ جانە اۆاريالىق-قۇتقارۋ جۇمىستارى قىزمەتى حابارلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار