2 ماۋسىم 2020, 20:24 826 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

COVID-19: 194 ناۋقاس جانساقتاۋ بولىمىنەن شىعارىلدى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 13 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى جاقسارىپ، بەتى بەرى قارادى، – دەپ حابارلايدى سoronavirus2020.kz.

COVID-19 بار 13 پاتسيەنت ينتەنسيۆتى تەراپيادان تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلعان: نۇر-سۇلتان قالاسى – 3, الماتى قالاسى – 1, شىمكەنت قالاسى – 2, پاۆلودار وبلىسى – 2, اتىراۋ وبلىسى – 3, باتىس قازاقستان وبلىسى – 1, جامبىل وبلىسى – 1.

قازاقستاندا بارلىعى 194 پاتسيەنت رەانيماتسيادان شىعارىلىپ، مامانداندىرىلعان بولىمگە جاتقىزىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار