22 مامىر 2020, 18:01 647 0 ايماق انار لەپەسوۆا

ۇكىمەت باسشىسى مىرزاكەنتتەگى جاڭا شاعىن اۋدان قۇرىلىسىمەن تانىستى

قر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين تۇركىستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ماقتاارال اۋدانىنداعى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىن، سونداي-اق تۇركىستان قالاسىندا ينفراقۇرىلىمنىڭ سالىنۋىن تەكسەردى.

بۇل تۋرالى  ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ماقتاارال اۋدانىندا اسقار مامين تۇرعىندارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزىپ، نۇرلىجول جانە ورگەباس اۋىلدارىنداعى قيراعان تۇرعىن ۇيلەردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن، سونداي-اق مىرزاكەنت اۋىلىندا سۋ تاسقىنى سالدارىنان زارداپ شەككەن جەڭىس، جاڭاتۇرمىس، دوستىق ەلدى مەكەندەرىنەن 500 وتباسىعا ارنالعان جاڭا شاعىن اۋداننىڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى.

تۇركىستان قالاسىندا پرەمەر- مينيستر جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋمەن اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى يرريگاتسيا جەلىلەرىن جاڭعىرتۋ جانە تۇرعىنداردى اۋىز سۋمەن قامتۋ جۇمىستارىمەن تانىستى.

ۇكىمەت باسشىسى تۇركىستان قالاسىنداعى جەتەكشى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ ەگىس القاپتارىن، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى مەن ونىمدەرىن كورىپ، جەرگىلىكتى فەرمەلەرمەن كەزدەسۋدە وڭىردەگى اگروونەركاسىپ بيزنەسىن ودان ءارى دامىتۋ بويىنشا جوسپاردى تالقىلادى.

پرەمەر-مينيستر تۇركىستان قالاسىنداعى كولىك، اكىمشىلىك، الەۋمەتتىك-مادەني جانە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سالۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىن تەكسەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار