21 مامىر 2020, 19:50 567 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

ەلىمىزدە 3835 ادام كوروناۆيرۋستان ايىقتى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

ەلىمىزدە تاعى 58 ادام كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن ەمدەلىپ شىقتى.

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 24, الماتى قالاسىندا - 8, شىمكەنت قالاسىندا - 1,قاراعاندى وبلىسىندا - 3, باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 21, جامبىل وبلىسىندا - 1 ادام دەرتىنەن ايىقتى.

قازاقستان بويىنشا جازىلعاندار سانى - 3835.

نۇر-سۇلتان قالاسى – 664
الماتى قالاسى – 1111
شىمكەنت قالاسى – 211
اقمولا وبلىسى – 96
اقتوبە وبلىسى – 164
الماتى وبلىسى – 150
اتىراۋ وبلىسى – 203
شىعىس قازاقستان وبلىسى – 28
جامبىل وبلىسى – 155
باتىس قازاقستان وبلىسى – 210
قاراعاندى وبلىسى – 170
قوستاناي وبلىسى – 50
قىزىلوردا وبلىسى – 219
ماڭعىستاۋ وبلىسى – 71
پاۆلودار وبلىسى – 141
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى – 29
تۇركىستان وبلىسى – 163

سوڭعى جاڭالىقتار