21 مامىر 2020, 13:58 1301 0 اتاجۇرت باقىتبەك قادىر

نۇربەسىك تۇرعىندارىنا اكىمشىلىك نەگە قىرىن قاراپ وتىر؟

گازەتتىڭ ATAJURT جوباسى اياسىندا 2020 جىلعى 20 اقپانداعى №7 سا­نىن­دا «نۇربەسىكتەگى قانداستار 12 جىل تۇرعان ۇيلەرىن زاڭداستىرا الماي ءجۇر» دەگەن تاقىرىپتا ماتەريال جا­ريالانعان بولاتىن. وندا وزدەرى سال­عان ۇيلەرىن زاڭداستىرا الماي وتىر­عان قانداستاردىڭ ماسەلەسىن كو­تەرگەن ەدىك.

ەلباسى ن.نازارباەۆتىڭ كوشى-قون سايا­ساتىن دامىتۋ جانە قانداستاردى باس­پا­نالى ەتۋ ماقساتىندا نۇر-سۇلتان قا­لاسىنىڭ ىرگەسىنەن نۇربەسىك اۋىلى بوي كوتەرگەن.

مۇندا اتاجۇرتقا كوشىپ كەلگەن عا­لىم­دار، مۇعالىمدەر، جۋرناليستەر جانە باس­قا دا جاس مامان يەلەرى قونىستانعان. ۇيلەردىڭ بارلىعى اكىمشىلىك بەكىتكەن تارتىپكە ساي جۇزەگە اسقان. ۇيلەردىڭ ار­حيتەكتۋرالىق اۋىتقۋى جوق. بارلىعى زاڭ تالاپتارىنا سايكەس سالىنعان. تۇرعىندار بۇل ۇيلەردى «اسار» رەسپۋبليكالىق قوعام­دىق بىرلەستىگى جانە اكىمشىلىكتىڭ ءۇيدى سالىپ بولعانشا جەردى جالعا الۋ تۋرالى جا­ساسقان ارنايى شارتى نەگىزىندە سالعان. قا­زىر ۇيلەر سالىنىپ بولدى، ەندى تۇر­عىن­دار ءوز كۇشىمەن سالىپ العان ۇيلەرىن ءوز اتتارىنا زاڭدى نەگىزدە قۇجاتتاندىرىپ العىسى كەلەدى.

ال مەملەكەتكە يەك ارتپاي ءوز كۇشىمەن ءۇي سالىپ، ەلوردامىزدىڭ دامۋىنا ۇلەس­تەرىن قوسقان قانداستار جەر تەلىمدەرىن زاڭداستىرا الماي وتىر.  جەردى زاڭداس­تىرۋ ءۇشىن «اسار» رەسپۋبليكالىق قوعام­دىق بىرلەستىگى جانە نۇربەسىك تۇرعىندارى سارىارقا اۋداندىق سوتىنا شاعىمدانعان. ارىزدانۋشى تاراپتىڭ قۇقىعىن قور­عاۋشى زاڭگەردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، تۇر­عىندار مەن بىرلەستىكتىڭ بۇل شاعىم­دانۋى زاڭ اياسىندا جۇزەگە اسقان. الايدا اۋداندىق سوت بۇل ارىز-تالاپقا نەگىزسىز دە­گەن شەشىم شىعارعان. بۇدان كەيىن قا­لالىق سوتقا شاعىمدانعاندا قالالىق سوت تۇر­عىنداردىڭ جانە «اسار» رەسپۋب­لي­كالىق قوعامدىق بىرلەستىگى باسشىلا­رى­نىڭ قاتىسۋىنسىز شەشىم شىعارعان. بۇعان تۇرعىندار نارازى.

ءبىز نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ مىرزانىڭ اتىنا حات جازىپ، بۇل ماسەلەنى شەشىپ بەرۋگە ىقپال ەتۋىن ءجا­نە قانداي شارا قولدانۋعا بولاتىنى جاي­لى سۇراعان ەدىك. حاتىمىزعا نۇر-سۇل­تان قالاسىنىڭ «ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى ءجا­نە جەر قاتىناستارى باسقارما» باسشىسى ن.ۇرانحاەۆتىڭ اتىنان جاۋاپ حات كەل­دى. وكىنىشكە قاراي، حاتتا تەك زاڭعا ءسىل­تەمە جاسالعان قاساڭ سويلەمدەر عانا. حات­تىڭ تولىق ءماتىنىن ءتۇسىنۋ وتە كۇردەلى. ءبىر تۇسىنگەنىمىز قانداستار زاڭدى تۇردە سا­لىپ العان ۇيلەرىنىڭ جەرىن تەك قانا جال­عا الادى ەكەن. بۇدان 12 جىل بۇرىن سا­لىنا باستاعان اۋىل تۇرعىندارى وسى ۋا­قىتقا دەيىن مەملەكەتكە 40 ميلليون تەڭ­گە جالعا الۋ قۇنىن تولەگەن. ال ەندى تا­عى دا جەردى جالعا الۋ قۇنىن تولەي باس­تاعان ارى قاراي ولاردىڭ تۇرمىسىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ەسەپتەپ كورىڭىز. سون­داي-اق حاتتا «نۇربەسىك تۇرعىن ءۇي كەشە­نىندەگى جانە بىرلەستىكتىڭ بۇل ارىز-تالابى ازاماتتىق-قۇقىقتىق ماسەلە، وعان جەر­گىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارالاسا ال­مايدى» دەپ اتاپ وتكەن.

باقىتبەك قادىر

 

سوڭعى جاڭالىقتار