21 مامىر 2020, 20:43 919 0 اتاجۇرت باقىتبەك قادىر

قانداستار اراسىنان شىققان كاسىپكەرلەرمەن كەزدەسۋ ءوتتى

«وتانداستار» قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» اق، «اۋىل شارۋاشىلىعىن قولداۋ» اق مەن قانداس كاسىپكەرلەر اراسىندا كەزدەسۋ ءوتتى.

ءىس-شاراعا «اۋىل شارۋاشىلىعىن قارجىلاي قولداۋ قورىنىڭ» كرەديتتەۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ارمات بايزاكوۆ، «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسىنىڭ» مونيتورينگ دەپارتامەنتىنىڭ مەنەدجەرi اسلان تۇرانوۆ جانە 20-عا جۋىق قانداس كاسىپكەرلەر قاتىستى.

جيىن بارىسىندا قانداستارىمىز ءۇشىن ەلىمىزدە بيزنەستى باستاۋ جانە دامىتۋ تەتىكتەرى تانىستىرىلىپ، كرەديتتەۋ باعادارلامالارى تۋرالىق تولىققاندى اقپارات ۇسىنىلدى. سونداي-اق بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ سۇراقتارىنا جان-جاقتى جاۋاپ بەرىلدى.

«وتانداستار» قورىنىڭ قانداستاردى قولداۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جينالعاندار ءۇشىن «كوشە ساۋداسى ءۇشىن 1000 ورىن» باعدارلاماسى كورسەتىپ، ساۋدا ورىندارىنىڭ جوبالارىن تانىستىردى. بولاشاقتا قانداس كاسىپكەرلەرمەن بايلانىس ودان سايىن ارتا ءتۇسىپ، ولاردىڭ كاسىبىن دامىتۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار لەگى ارتا تۇسەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار