29 ناۋرىز, 20:38 1750 0 جاھان انار لەپەسوۆا

تۇركيالىق كاسىپكەر قازاقستانعا مەديتسينالىق قۇرالدار جولدادى

تۇركيالىق كاسىپكەر حۋسەين ارسلان قازاق ەلىنە مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتار جولدادى.

جارتى توننالىق جۇكتىڭ ىشىندە رەسمي مەكەمەلەردە قولدانىلاتىن جابدىقتار، 1000 دانا بەتپەردە، مەديتسينالىق قولعاپتار، كومبينەزوندار، ۆاكۋمدىق كوزىلدىرىكتەر جانە 100 دانا تەرمومەتر سىندى زاتتار بار، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

اتالمىش جابدىقتار ەلىمىزدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى مەن ارنايى مەكەمەلەردە قولدانىلاتىن بولادى.

قيىن كۇندە قول ۇشىن سوزعان تۇرىك باۋىرلارىمىزدىڭ اتالمىش كومەگى ەلىمىزدىڭ كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسىنە تىڭ سەرپىن بەرەدى.

ايتا كەتكەن ءجون، اتالمىش باۋىرلاستىق كومەك قر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ قولداۋىمەن انكارادان جونەلتىلدى.

«قازاقستان – ءبىزدىڭ اتاجۇرتىمىز. ءتىلىمىز، ءدىنىمىز، قانىمىز ءبىر باۋىرلاس حالىقپىز. قىسىلتاياڭدا قول ۇشىن سوزۋ ەدەا حولدينگى رەتىندە بورىشىمىز دەپ بىلەمىز. مۇمكىندىگى بار ازاماتتاردى، ونىڭ ىشىندە ىسكەر ادامداردى وسىنداي قولداۋ كورسەتۋگە شاقىرامىن. تۋىستىڭ تۋىستىعى، اعايىننىڭ اعايىندىعى قيىن كۇندە بىلىنەدى»، - دەيدى تۇرىك كاسىپكەرى حۋسەين ارسلان.

 

سوڭعى جاڭالىقتار