29 ناۋرىز, 19:51 562 0 قوعام انار لەپەسوۆا

بقو-دا ۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ قايدان كەلگەنى بەلگىلى بولدى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

باتىس قازاقستان وبلىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ايەلدىڭ بىرەۋى ساراتوۆتان، ەكىنشىسى اتىراۋدان كەلگەن.

بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولاتبەك قايۋپوۆ شۇعىل وتكىزىلگەن بريفينگ بارىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ونىڭ ايتۋىنشا، ەكەۋى دە – بقو تۇرعىندارى، ولار جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلدى. قازىرگى كەزدە اۋىرعان ادامدارمەن بايلانىستا بولعاندار انىقتالۋ ۇستىندە. كۇنى بۇگىن كارانتيندىك جانە پروۆيزورلىق ستاتسيوناردا بارلىعى 65 ادام جاتىر، ءبارىنىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق.

بقو-نىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرى مۇحامعالي ارىسپاەۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، رەسەيدەن كەلگەن ايەل 24 ناۋرىز كۇنى شەكارادان وتكەن. سودان كەيىن ۇيىندە وقشاۋلانعان. ءتورت-بەس كۇننەن سوڭ اۋرۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى بايقالعاننان كەيىن پروۆيزورلىق گوسپيتالعا جاتقىزىلدى. جالپى، ەكەۋىنىڭ دە جاعدايى جاقسى. اۋرۋدىڭ وسى ەكى وشاعى بويىنشا كارانتيندىك جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.

بقو اكىمى عالي ەسقاليەۆ تە فەيسبۋكتەگى ءوزىنىڭ پاراقشاسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ەكى ادامنىڭ تىركەلگەنىن حابارلاپ، اۋرۋدىڭ باستاپقى بەلگىلەرى پايدا بولعان كەزدە جەدەل جاردەم شاقىرىلىپ، ولاردىڭ وقشاۋلاۋ ورىندارىنا جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى. 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار