29 ناۋرىز, 16:40 457 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كوروناۆيرۋس: باتىس قازاقستان وبلىسىندا ەكى ناۋقاس تىركەلدى

كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 2 ادام باتىس قازاقستان وبلىسىندا تiركەلدى.

Coronavirus2020.kz سايتىنىڭ دەرەگىنشە، وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 162 ادام، الماتى قالاسىندا – 67 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 7, اقمولا وبلىسىندا - 6 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 6 ادام، جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 4 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 2 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، جالپى 267 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار