29 ناۋرىز, 10:04 484 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

الماتى وبلىسى: "اسىل-ارمان" تۇرعىندارى كارانتينگە جابىلدى (ۆيدەو)

الماتى وبلىسىندا تۇرعىن ءۇي كەشەنى پاتەرلەرىنىڭ بىرىندە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاس انىقتالدى. ءۇي كىرەبەرىسى كارانتينگە جابىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىڭ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنەن حابارلاندى. 

"اسىل-ارمان" تك ءتورتىنشى كىرەبەرىسىنىڭ تۇرعىندارىنا ۇيدەن شىعۋعا، قوناق قابىلداۋعا تىيىم سالىندى. وسى كىرەبەرىستە تۇراتىن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار جۇمىس بەرۋشىلەرىنە قالىپتاسقان جاعداي تۋرالى ەسكەرتۋى كەرەك. 

ەسكە سالا كەتەيىك، 28 ناۋرىزدا الماتى وبلىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ءۇش ادام تىركەلدى. ءبىرىنشىسى –  63 جاستاعى ايەل، ىلە اۋدانىنىڭ پروۆيزورلىق اۋرۋحاناسىندا كارانتيندە جاتقان. ەكىنشىسى جامبىل اۋدانىنا وڭتۇستىك كورەيادان ۇشىپ كەلگەن 1997 جىلعى قىز. ءۇشىنشى پاتسيەنت – قاراساي اۋدانىنىڭ 1995 جىلعى تۇرعىنى. ول جۇكتىلىكتىڭ 21-ءشى اپتاسىندا. قازىر ناۋقاستاردىڭ بارلىعى قاراساي اۋدانىنىڭ جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ جاتىر.

اكىمدىك دەرەگىنشە، دەزينفەكتسيالىق جۇمىستار جامبىل اۋدانىنداعى اققاينار اۋىلىندا، ىلە اۋدانىنداعى كوكقاينار اۋىلىندا، قاراساي اۋدانىنداعى ىرگەلى اۋىلىندا جۇرگىزىلەدى. بيلىك بۇل ەلدى مەكەن تۇرعىندارىنان تۇسىنىستىك تانىتىپ، تىنىشتىق ساقتاۋدى سۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار