28 ناۋرىز, 10:18 873 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 191 ادامعا جەتتى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

28 ناۋرىز ساعات 10:00 جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 41 ادام تىركەلدى.

coronavirus2020 سايتىنىڭ رەسمي مالىمەتىنشە، نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 32 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا – 2 ادام، الماتى قالاسىندا – 2 ادام، اقمولا وبلىسىندا – 2 ادام، الماتى وبلىسىندا – 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا – 1 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا – 1 ادام.

وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا – 107 ادام، الماتى قالاسىندا – 57 ادام، قاراعاندى قالاسىندا – 4, جامبىل وبلىسىندا – 3 ادام، اتىراۋ وبلىسى – 4 ادام، اقمولا وبلىسىندا – 5 ادام، شىمكەنت قالاسىندا – 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا – 2 ادام، الماتى وبلىسىندا – 2 ادام، اقتوبە وبلىسىندا – 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا – 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا – 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا – 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا – 1 ادام، جالپى 191 ناۋقاس تىركەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار