27 ناۋرىز, 14:58 454 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كوروناۆيرۋس پاۆلودار وبلىسىنا جەتتى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 1 ادام پاۆلودار وبلىسىندا تiركەلدى.

coronavirus2020.kz سايتىنىڭ دەرەگىنشە، وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 60 ادام، الماتى قالاسىندا – 48 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 4, جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 1 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، جالپى 125 ناۋقاس تىركەلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار