26 ناۋرىز 2020, 17:29 799 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كارانتيندە جاتقان ايەلىنە تەرەزە ارقىلى كىرمەك بولعان قاراعاندىلىق قاماۋعا الىندى

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ توتەنشە جاعداي كەزىندە كارانتين ءتارتىبىن بۇزۋ دەرەكتەرى جايلى ايتىپ بەردى. 

«توتەنشە جاعداي كەزىندە ادامدار كارانتين اۋماعىنا كىرىپ كەتۋگە تىرىسىپ جاتىر. سوڭعى تاۋلىكتە توتەنشە جاعداي رەجىمىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 476-بابى بويىنشا 137 ادام جاۋاپقا تارتىلدى، 89-ى قامالدى. ولاردىڭ ءبارى دە ءوز ارەكەتتەرىنىڭ زاڭعا قايشى ەكەنىن مويىندادى»، - دەدى مينيستر «حابار 24» ارناسىنداعى ونلاين رەجيمدەگى ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

داۋرەن اباەۆ كەي جاعدايدا ءتىپتى اقىلعا سىيمايتىن جاعدايلار تىركەلىپ جاتقانىن ايتادى. «قاراعاندىدا ءوزىنىڭ بۇرىنعى ايەلىنىڭ پالاتاسىنا تەرەزە ارقىلى كىرمەك بولعان ەر ادام 10 تاۋلىككە قامالدى. ايەلى كارانتيندە جاتقان. ول گەرمانيادان كەلگەن. «نەلىكتەن؟» دەگەن سۇراق تۋىندايدى» - دەيدى ول.

 

سوڭعى جاڭالىقتار