26 ناۋرىز, 17:08 923 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كوروناۆيرۋستان ايىققان ازاماتتاردىڭ ەسىمى جاريالانا ما – مينيستر جاۋاپ بەردى

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋستان ايىققان ازاماتتاردىڭ ءبىرى الماتىدا، ەكىنشىسى نۇر-سۇلتان قالاسىندا ەمدەلدى. بۇل تۋرالى «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ مالىمدەدى. 

«كەشە ايتقانىمىزداي كوروناۆيرۋستان ەكى ادام جازىلىپ، اۋرۋحانادان شىقتى. ولاردىڭ بىرەۋى الماتى، ەكىنشىسى نۇر-سۇلتان قالاسىندا ەمدەلدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارى بويىنشا، كەشە وسى اقپارات تاراعان سوڭ باق وكىلدەرى پاتسيەنتتەر تۋرالى سۇراپ، حابارلاسقان ەكەن. سوندىقتان دارىگەرلىك قۇپيانى ساقتاۋ جونىندە تاعى دا ءبىر ەسكە سالامىز. ەشكىم دە كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان ادام رەتىندە اتى شىققانىن قالامايتىن شىعار. سىزدەر سول ادامنىڭ ورنىنا وزدەرىڭىزدى قويىپ كورىڭىزدەر. ولاردىڭ بارلىعى ءوز ازاماتتارىمىز»، - دەدى داۋرەن اباەۆ.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كوروناۆيرۋستان جازىلعان ازاماتتار وزدەرىنە قاتىستى جەكە مالىمەتتەردى جاريا ەتپەۋگە قۇقىقتارى بار.

«ءبىز ونى سىيلاۋىمىز كەرەك. سونىمەن بىرگە ەگەر ول ادامدار تۋرالى قانداي دا ءبىر اقپارات تاپساڭىزدار، ول كىسىلەردىڭ رۇقساتىنسىز ەشكىمگە بەرمەۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز»، - دەدى مينيستر.

سوڭعى جاڭالىقتار