26 ناۋرىز 2020, 17:44 974 0 اتاجۇرت انار لەپەسوۆا

Túrkistan تورىندە ءانشى، قوبىزشى قىدىربەك قيىسحان (ۆيدەو)

قىدىربەك قيىسحان! بويىنا سان ونەر توعىسقان ازامات. تاريحي جاعرافيا تانۋشى، جۋرناليست. قوستاناي وبلىستىق Qostanaı tańy گازەتىنىڭ قىزمەتكەرى. حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازى.

Túrkistan تىلشىلەرى  قوستاناي وڭىرىنە ارنايى ىسساپارمەن بارىپ، ونەرپازبەن ارنايى جاساعان بەينە سۇحباتتى وقىرمان نازارىنا ۇسىنامىز.

;feature=youtu.be

سوڭعى جاڭالىقتار