24 ناۋرىز 2020, 19:28 1456 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

گەرمانيادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قازاقستان ازاماتى اۋرۋحانادان شىقتى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

«حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ گەرمانيادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قازاقستان ازاماتى اۋرۋحانادان شىققانىن ايتتى.

«گەرمانيادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ازاماتىمىزدىڭ دەنساۋلىعى جاقساردى. ونى قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادان شىعارعان. ول بۇگىندە نەمىس دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىمەن كارانتيندە جاتىر. ۆەنگرياداعى ازاماتشامىزدىڭ دا جاعدايى قاناعاتتانارلىق، اۋرۋحانادا ەم-دوم الىپ جاتىر. ديلوماتتارىمىز ونىمەن جانە دارىگەرلەرمەن بايلانىسىپ وتىر»، – دەدى مينيستر.

سوڭعى جاڭالىقتار