24 ناۋرىز 2020, 12:34 703 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

دارىگەرگە ءوزى حابارلاسقان ناۋقاستان كوروناۆيرۋس انىقتالدى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

بۇگىن ەلوردادا ەكى ادامدا كوروناۆيرۋس جۇقپاسى انىقتالدى، ولاردىڭ ءبىرى مەديتسينا قىزمەتكەرىنە ءوزى حابارلاسىپتى.

Coronavirus2020.kz سايتىنىڭ رەسمي مالىمەتىنشە، كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ءبىرىنشى پاتسيەنت 2 ناۋرىز كۇنى مينسك-نۇر-سۇلتان رەيسىنەن تۇسىرىلگەن. لوندوندا ءبىر اي وقۋدا بولعان ازامات ەلورداعا كەلىسىمەن بىردەن كارانتيندىك ستاتسيونارعا وقشاۋلانعان. قازىرگى ۋاقىتتا ول ينفەكتسيالىق ستاتسيوناردا جاتىر. پاتسيەنتتىڭ ەشقانداي شاعىمى، كلينيكالىق وزگەرىسى جوق، دەنە قىزۋى نورما شەگىندە. ناۋقاسپەن جاقىن بايلانىستا بولعانداردىڭ بارلىعى ينفەكتسيالىق ستاتسونارعا وقشاۋلاندى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىمەن ۇشاق بورتىندا جاقىن بايلانىستا بولعاندار انىقتالىپ جاتىر.

ەكىنشى پاتسيەنت – ايەل، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تۇرعىنى. ول 21 ناۋرىزدان باستاپ دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋىنە وراي مەديتسينا مەكەمەلەرىنە ءوزى حابارلاسىپ، 22 ناۋرىز كۇنى ينفەكتسيالىق ستاتسيونارعا جاتقىزىلعان. زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ، 24 ناۋرىز كۇنى سىناما ناتيجەسى پاتسيەنتتە كوروناۆيرۋستىڭ بار ەكەنىن انىقتاعان. پاتسيەنتتىڭ ەشقانداي شاعىمى، كلينيكالىق وزگەرىسى جوق، دەنە قىزۋى نورما شەگىندە. ونىمەن تىعىز قارىم-قاتىناستا بولعانداردى انىقتاۋ جۇرگىزىلۋدە.

كوروناۆيرۋس انىقتالعان 34 پاتسيەنتتىڭ 33-ءىنىڭ دەنساۋلىعى قاناعاتتانارلىق، دەنە قىزۋلارى نورما شەگىندە. ءبىر پاتسيەنتتىڭ جاعدايى تۇراقتى اۋىر، دەنە قىزۋى كوتەرىلمەگەن. ەم-دوم كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ كلينيكالىق حاتتاماسىنا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر. قاجەتتى ءدارى-دارمەك كولەمى جەتكىلىكتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار