23 ناۋرىز 2020, 20:13 1857 0 قاۋىپسىزدىك انار لەپەسوۆا

قازاقستاندا توتەنشە جاعداي رەجيمى ۇزارتىلا ما؟

اقپارات جانە الەۋمەتتىك دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ قازاقستان اۋماعىنداعى كوروناۆيرۋستىڭ تاراۋىنا قاتىستى ازاماتتاردى مازالاپ جۇرگەن ساۋالدارعا جاۋاپ بەردى. 

ەل تۇرعىندارىنىڭ باسىم كوپشىلىگىن مەملەكەتتەگى توتەنشە جاعداي رەجيمىنىڭ ۇزارتىلۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى سۇراق قىزىقتىرعان.

داۋرەن اباەۆ بۇگىنگى جاعدايعا الاڭداۋشىلىق تانىتىپ جاتقان وتانداستارىنىڭ ساۋالىنا ناقتى جاۋاپ بەرۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن العا تارتتى. الايدا، مينيستر الداعى ۋاقىتقا وڭ بولجام بەردى. ول شامامەن ءبىر ايدان سوڭ، ەلىمىزدەگى ناۋقاستاردىڭ سانى ازايا باستاۋ كەرەكتىگىن ايتتى.

"قازىرگى ۋاقىتتا بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرە المايتىنىمىزدى مويىنداۋىمىز كەرەك. دارىگەرلەردىڭ ايتقانىنا بۇلجىتپاي ورىندايتىن بولساق، بۇل جاعداي تەز ارادا اياقتالاتىن بولادى. ءبىز جۇقتىرعانداردىڭ تىركەلۋى ءالى دە جالعاساتىنىن كۇتۋدەمىز. بىراق، ودان كەيىن جاڭادان جۇقتىرعانداردىڭ سانى تومەندەي تۇسپەك. ءبىر ايدىڭ ىشىندە دەپ ۇمىتتەنەمىز" ، - دەدى اباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار