22 ناۋرىز, 15:42 3555 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

كوشەدە ماسكاسىز جۇرگەندەرگە ايىپپۇل سالىنادى

وزبەكستاندا بارلىق ادامعا ماسكا تاعۋ مىندەتتەلدى. 

قازاقپاراتتىڭ حابارلاۋىنشا، 23 ناۋرىزدان باستاپ ەلدە بەتتى تۇمشالايتىن قورعانىس قۇرالدارى جوق ادامدارعا كوشەدە جۇرۋگە تىيىم سالىنىپ وتىر.

25 ناۋرىزدان باستاپ بۇل تالاپتى بۇزعان ادامعا 223 مىڭ سۋم، ياعني 23 دوللار (1 بازالىق ەسەپتىك مولشەرلەمە) كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. ەگەر تالاپتى قايتالاپ بۇزسا 3 بازالىق ەسەپتىك مولشەرلەمە كولەمىندە (669 مىڭ سۋم - 70 دوللار) ايىپپۇل سالىنباق.

 

سوڭعى جاڭالىقتار