Бас редактор – Еркеғали БЕЙСЕНОВ

Шығарушы редактор – Қанат АТАМАНОВ

Тілшілер:
Анель ЖАРЫЛҒАСЫН
Нұрдәулет КЕНЖЕБАЙ
Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ

Корректор – Толқын МОЛДАЖАН

Back to top button