16 قىركۇيەك, 13:21 1399 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

قازاقستاندا قۇراستىرىلعان كولىكتەردىڭ ۇزدىك بەستىگى قانداي؟

سۋرەت اشىق دەرەككوزدەن الىندى
سۋرەت اشىق دەرەككوزدەن الىندى

2020 جىلدىڭ سەگىز ايىندا قازاقستاندا 43 798 اۆتوكولىك قۇراستىرىلدى. ولاردىڭ اراسىندا جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرى، اۆتوبۋس تەحنيكاسى مەن ارنايى ماشينالار دا بار.

«قازاۆتوونەركاسىپ» اۆتوكولىك سالاسىنداعى كاسىپورىندار وداعىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا شىعارىلعان كولىكتەردىڭ جالپى قۇنى 318,8 ملرد تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە جەڭىل اۆتوموبيل قۇراستىرۋ 46,3 پايىزعا ءوسىپ، 37 436-عا جەتتى. اۆتوبۋس تەحنيكاسىن شىعارۋ (1089 كولىك) 39,6 پايىزعا جوعارىلادى. سونىمەن قاتار، جۇك كولىكتەرىن قۇراستىرۋ (4248 كولىك) 2,6 ەسەگە وسكەن.

ال رەسپۋبليكا تۇرعىندارى جەرگىلىكتى وندىرىستەن شىققان كولىكتەردى ساتىپ الۋعا 275,2 ملرد تەڭگە جۇمساعان. بۇل كورسەتكىش ءبىر جىل بۇرىنعىدان 49,7 پايىزعا ارتىق.

ەسەپتى كەزەڭدە قازاقستاندا قۇراستىرىلعان جەڭىل كولىكتەردىڭ اراسىندا سۇرانىسقا يە برەندتەردىڭ بەستىگىنە Lada (11289 كولىك), Hyundai (9727), Ravon (4807), KIA (4282) جانە Chevrolet (2214 ) ەندى. وتاندىق كاسىپورىندار ۇسىناتىن ماركالاردىڭ تىزىمىندە JAC (955 كولىك), UAZ (316) ءارى Skoda (218) بار ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون.

سوڭعى جاڭالىقتار