25 ناۋرىز 2020, 12:22 726 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

دارىگەرلەر قالا تۇرعىندارىنان كومەك سۇرايدى (ۆيدەو)

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ دارىگەرلەرى مەن مەدبيكەلەرى قالا تۇرعىندارىنان كومەك سۇرايدى.

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قوعاممەن بايلانىس دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى گاۋھار بيسارينا Facebook پاراقشاسىنا جاريالاعان ۆيدەودا ەلوردا دارىگەرلەرى، مەيىربيكەلەر مەن جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرى قالا تۇرعىندارىن كوروناۆيرۋس ىندەتىن جەڭۋ ءۇشىن ۇيدە وتىرۋعا شاقىرادى.

«مەنىڭ اتىم باقىتجان. ءبىز نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ دارىگەرلەرىمىز. قازىر قيىن-قىستاۋ كەزەڭنەن ءوتىپ جاتىرمىز. سىزدەردەن كومەك سۇرايمىز. ۇيدە وتىرىڭىزدار»، – دەيدى دارىگەرلەردىڭ ءبىرى.

ينفەكتسيونيست-دارىگەر اقبوتا دا قازىر ماڭىزدى ءسات ەكەنىن، بۇل جاتتىعۋ ەمەستىگىن باسا ايتا كەلە ىندەتتەن قورعانۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى – ۇيدە بولۋ ەكەنىن باسا ايتادى.

«مەنىڭ بالالارىم ۇيدە وتىر. ءسىزدىڭ بالالارىڭىز شە؟ ۇيدە قالۋىڭىزدى سۇرايمىن»، – دەيدى مەديتسينا سالاسىندا 20 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان جۇپارگۇل ەسىمدى مەيىربيكە.

سوڭعى جاڭالىقتار