ءشامشI قالداياقوۆ اتىنداعى "مەنIڭ قازاقستانىم" حالىقارالىق ءان بايقاۋىن وتكIزۋ ەرەجەسI

1.بايقاۋدىڭ وتكIزIلۋ ماقساتى

ءان ونەرiن دامىتۋ، ءداستۇرلi قازاق اندەرiن ورىنداۋشىلار اراسىنان جاس تالانت يەلەرiن انىقتاۋ، جاستار اراسىندا ءان شىعارماشىلىعىنىڭ دامۋىن قولداۋ، سونداي-اق قازاقتىڭ دارىندى كومپوزيتورى ءشامشi قالداياقوۆتىڭ شىعارمالارىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىنىڭ شىمكەنت قالاسىندا ءشامشi قالداياقوۆ اتىنداعى "مەنiڭ قازاقستانىم" حالىقارالىق ءان بايقاۋى 2008 جىلعى 2-3 قازاندا وتكiزiلەدi.

2. بايقاۋدىڭ شارتتارى مەن تالاپتارى

1.بايقاۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءار وبلىسىنان، استانا، الماتى، بايقوڭىر قالالارىنان جانە شەتەلدەردەن وبلىستىق مادەنيەت باسقارمالارى مەن تيiستi شەتەلدiك مادەنيەت ورگاندارىنىڭ جولداماسى بويىنشا 1(بiر) تالاپكەردەن قاتىسا الادى. وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىنان بايقاۋعا 4 ۇمiتكەر جiبەرiلەدi.

2. بايقاۋعا 16 جاستان 30 جاسقا دەيiنگi ورىنداۋشىلار قاتىسا الادى.

3. بايقاۋدا 2 ءان ورىندالادى.

– بايقاۋدىڭ بiرiنشi كەزەڭiندە ءاربiر قاتىسۋشى ش.قالداياقوۆتىڭ 1 (بiر) ءانiن، ەكiنشi كەزەڭدە ءوز قالاۋى بويىنشا 1 (بiر) ءانiن ورىندايدى.

– ەكi ءان الدىن الا جازىلعان سۇيەمەلدەۋدiڭ فونوگرامماسى (مينۋسوۆكا، مينيديسك) ارقىلى ءوز داۋىسىمەن ورىندالادى.

جەڭiمپازداردى انىقتاۋ بارىسىندا قازىلار القاسى تالاپكەرلەردiڭ:

1) ورىنداۋشىلىق شەبەرلiگiن;

2) ءاننiڭ بايقاۋ تاقىرىبىنا سايكەستiگiن;

3) مۋزىكالىقو وڭدەۋiن;

4) ءان ءماتiنi مەن اۋەننiڭ مازمۇندىلىعىن;

5) ورىنداۋشىلاردىڭ ساحنا مادەنيەتi مەن كيiم ۇلگiسiن ەسكەرەدi.

4. باسقا وبلىستاردان جانە شەت ەلدەردەن كەلگەن قاتىسۋشىلاردىڭ وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىندا بولعان كۇندەرiنiڭ شىعىندارى شاقىرۋشى جاق ەسەبiنەن وتەلەدi. ال، جول شىعىندارىن جiبەرۋشi جاق كوتەرەدi.

قاتىسۋشىلاردىڭ شىمكەنت قالاسىنا كەلiپ ورنالاسۋى 2008 جىلعى 1 قازان.

ۇيىمداستىرۋ كوميتەتi بايقاۋعا قاتىسۋ جونiندەگi ءوتiنiمدi 2008 جىلعى 24 قىركۇيەككە دەيiن قابىلدايدى.

بايقاۋعا قاتىسۋ ءۇشiن مىناداي قۇجاتتار ۇسىنىلادى:

1) تيiستi مەكەمەنiڭ جولداماسى مەن تالاپكەردiڭ ءوتiنiمi (ۇلگiسi قوسا بەرiلەدi);

2.ورىنداۋشىنىڭ شىعارماشىلىق ءومiربايانى;

3) 13ح18 سم كولەمiندەگi 2 دانا ءتۇرلi-ءتۇستi فوتوسۋرەتi;

4) سD جانە مينيديسكiگە جازىلعان اندەرiنiڭ فونوگرامماسى.

بارلىق قۇجاتتار مىنا مەكەن-جايعا جولدانادى:

160018، قازاقستان رەسپۋبليكاسى، وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسى، شىمكەنت قالاسى، تاۋكە حان داڭعىلى 2"ا". وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسى. بايلانىس تەلەفوندارى: 8-7252 53-90-87، 53-56-26 (فاكس);

160011، قازاقستان رەسپۋبليكاسى، وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسى، شىمكەنت قالاسى، گوگول كوشەسi، 21 "ا". وبلىستىق مادەنيەت جانە حالىق شىعارماشىلىعى ورتالىعى. بايلانىس تەلەفوندارى: 8 7252 53-07-18، 53-08-37 (فاكس).

3. جەڭIمپازداردى ماراپاتتاۋ

بايقاۋكعا قاتىسۋشىلارعا تومەندەگi جۇلدەلi ورىندار بەلگiلەنiپ، ولارعا اقشالاي جانە باعالى زاتتاي سىيلىقتار تاپسىرىلادى.

باس جۇلدە – (بiرەۋ)

I-ورىن – (بiرەۋ)

II-ورىن – (ەكەۋ)

III-ورىن – (ۇشەۋ)

ارنايى سىيلىقتار:

1) وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسى اكiمiنiڭ ارنايى سىيلىعى;

2) ش.قالداياقوۆ اتىنداعى حالىقارالىق ءان فەستيۆالi ديرەكتسياسىنىڭ ارنايى سىيلىعى;

3) ءشامشi قالداياقوۆ وتباسىنىڭ ارنايى سىيلىعى;

4) باق-تا جاريالانباعان نەمەسە بۇرىن ورىندالماعان ش.قالداياقوۆتىڭ ءانiن ەڭ جاقسى ورىنداعانى جانە ناسيحاتتاعانى ءۇشiن;

5) "مەنiڭ قازاقستانىم" سىيلىعى;

6) "ەڭ جاس ءانشi" سىيلىعى.

سونىمەن قاتار بايقاۋعا قاتىسۋشىلار باعالى سىيلىقتار، ديپلومدارمەن ماراپاتتالادى.

4. بايقاۋدى ۇيىمداستىرۋشىلار

1) وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكiمدiگi;

2) وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىنىڭ مادەنيەت باسقارماسى;

3) ش. قالداياقوۆ اتىنداعى حالىقارالىق ءان فەستيۆالiنiڭ ديرەكتسياسى.

وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىنان بايقاۋعا قاتىساتىن ۇمiتكەرلەردi iرiكتەۋ ج.شانين اتىنداعى وبلىستىق قازاق دراما تەاترىندا، 2008 جىلعى 24 قىركۇيەكتە وتەدi.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button