قازاقستان پەترولەۋم ۇيىمداستىرعان سەمينار

3-قىركۇيەك — مۇناي-گاز سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرi كۇنi! وسىعان بايلانىستى الماتىدا ەلiمiزدiڭ جانە شەتەلدiڭ مۇناي-گاز، كومiر شيكiزاتىن وڭدەۋ، بارلاۋعا قاتىسى بار 20 مەملەكەت كومپانيالارىنىڭ ويىن اشىق بiلدiرەتiن شاڭىراق — قازاقستان پەترولەۋم قاۋىمداستىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن باق وكiلدەرiنە ارنالعان ءداستۇرلi 6-شى سەمينار-بريفينگ بولىپ ءوتتi.

سەمينار اياسىندا قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىنىڭ نەگiزگi دامۋ اسپەكتلەرiنە شولۋ، سونداي-اق، ينۆەستيتسيالىق كليمات، جاڭا سالىق كودەكسiنiڭ كۇشiنە مiنۋ الدىنداعى كەزەڭiنە ساراپتاما جاسالدى. ياعني، بيىلعى سەمينار بارىسىندا "مۇناي وندiرiسiنە شولۋ" تاقىرىبى ءسوز بولدى. قازاقستان پەترولەۋم قاۋىمداستىعىنىڭ باسقارما توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ساعىندىق نۇراليەۆتiڭ پiكiرiنشە، اتالعان سەمينار باق وكiلدەرiنە ەلiمiزدەگi سوڭعى 1 جىلعى مۇناي وندiرiسiنە شولۋ جاساۋمەن قاتار، ونداعى وزەكتi ماسەلەلەردi اشىپ كورسەتۋ قابىلدانعالى وتىرعان جاڭا سالىق كودەكسi سىندى وزگەرiستەردiڭ اسەرi تۋرالى بولجامدى كورسەتۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. بۇل سەميناردا ەلiمiزدiڭ دوسىم ساتپاەۆ، قانات بەرەنتاەۆ سەكiلدi بەلگiلi ساياساتتانۋشىلارىمەن قاتار الماس ناقىپوۆ، دجوەل بەندجامين، كارمەن كانسەلا، مەرۋەرت ماحمۋدوۆا سىندى ساراپشىلار ويلارىن ورتاعا سالىپ، جۋرناليستەردiڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردi.

قوعامدىق ماسەلەلەر جونiندەگi تالداۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، ساياساتتانۋشى قانات بەرەنتاەۆ "قازiر ۇكiمەت سالىق جانە بيۋدجەت كودەكسiن تالقىلاپ جاتىر. ونىڭ iشiندە كورپوراتيۆتi تابىس سالىعىن (كتس) تومەندەتۋ قاراستىرىلۋدا. سونداي-اق، بiزدە اقپاراتتىق تەحنولوگيالىق پارك قۇرىلعالى بەرi، ياعني، ەكi جىلداي بولدى ينۆەستيتسيالىق كليمات بiرشاما جاقساردى" دەگەندi بiلدiردi. الايدا، قانات بەرەنتاەۆتىڭ سوزiنە سەنسەك، ەلiمiزدە ينۆەستيتسيالىق پوتەنتسيال جوقتىڭ قاسى. ال ينۆەستيتسيالىق قاۋiپ — بۇل ەلدiڭ ەكونوميكالىق-ساياسي جاعدايىنىڭ تۇراقتانۋىنا بايلانىستى دەيدi ول.

1991 جىلى العاش سالىق زاڭناماسىن ەنگiزگەندە كوبiنە باسقا شەتەلدiڭ تاجiريبەسiنە سۇيەنۋگە تۋرا كەلدi. بۇل كەزدە ەلiمiزدiڭ مۇناي-گاز، جەر استى قازبا سالاسىن شەتەلمەن سالىستىرۋعا كەلiڭكiرەمەيتiن. قازiردiڭ وزiندە جاڭا سالىق كودەكسiنiڭ جوباسىن ۇسىنىپ جاتىر. بiراق تا ءارتۇرلi ۇسىنىس پەن پiكiرگە تاپ بولىپ وتىرعان سالىق كودەكسiن جان-جاقتى تالقىلىپ، قاجەت بولسا، وزگەرiس پەن تولىقتىرۋ جاساۋ كەرەك. ەگەر كاسiپكەرلەردiڭ، شاعىن جانە ورتا بيزنەس وكiلدەرiنiڭ ورتاق پiكiرiن ەلەپ-ەسكەرمەسەك، كۇندەردiڭ كۇنiندە قايتا ەنگiزۋ جاساۋعا تۋرا كەلەدi. سول سەبەپتەن دە، جاڭا سالىق كودەكسi بار تالاپقا ساي بولۋى تيiس، — دەيدi ساراپشىلار. سونداي-اق ولار، قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق بولجامنىڭ وزگەرiستەرi، جاڭا سالىق كودەكسiنiڭ وندiرۋشiلەرگە قاجەتتi تۇستارى، 21 عاسىرداعى ەنەرگەتيكا، تابيعاتتى پايدالانۋ زاڭدىلىقتارىنا ەنگiزiلەتiن وزگەرiستەر تاقىرىپتارىندا باياندامالار جاسادى. سەمينار سوڭىندا باق وكiلدەرiنە ارنايى سەرتيفيكاتتار تابىس ەتiلدi.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button