باسىنا بۇلت ۇيIرIلگەن باسىلىم

سپورت ايدىنى" گازەتiنiڭ شىقپاي قالعانىنا 3 ايدان استى

الىپ يمپەريا توقپاعىنىڭ استىندا ءجۇرiپ تە حالقىنىڭ مۇڭىن مۇڭداپ، جوعىن جوقتاپ، ۇلتىنىڭ بiرتۋار پەرزەنتتەرiنiڭ جەڭiستەرiنە جۇرەكجارا ءسۇيiنشi سۇراپ، ناسيحاتتاپ، بالعىن سپورتشىلارعا ءسات ساپار تiلەپ جارتى عاسىر عۇمىر كەشكەن كەشەگi "سپورت" گازەتiنiڭ باسىنا قارا بۇلت ۇيiرiلەدi دەپ كiم ويلاعان؟!

تاۋەلسiزدiكتiڭ العاشقى قيىن جىلدارىنىڭ وزiندە اۋىرتپاشىلىققا ءتوزiپ، وقىرمانمەن ۇزدiكسiز سىرلاسىپ كەلگەن باسىلىم – كۇپشەگi قاڭسىعان ارباداي، ايدىڭ-كۇننiڭ امانىندا قيرالاڭ ەتە قالدى. مۇنىڭ ءوزi قاي كەزەڭدە؟! بۇل — تاۋەلسiزدiك العانىنا 17 جىل بولعان مەملەكەتتە! بۇل — دامىعان 50 مەملەكەتتiڭ قاتارىنا قوسىلامىز دەپ ۇمتىلعان ەلدە! بارىستاي قۋاتتى، ايباتتى مەملەكەت بولامىز دەپ وتىرعاندا! تۋرا پەكين وليمپياداسىنىڭ الدىندا! بۇدان وتكەن سوراقىلىق بولا ما؟! رەسپۋبليكادا قازاق تiلiندە شىعاتىن جالعىز گازەتكە ۇكiمەت جاعداي جاساي الماي وتىر. ال وسى اڭگiمە قايدان قوزدادى، سوعان قۇلاق ءتۇرiڭiز.

جاقىندا الماتىداعى ۇلتتىق ءباسپاسوز كلۋبىندا جۋرناليستەردi ەلەڭ ەتكiزگەن وزگەشە جيىن ءوتتi. تالايدى كورiپ، تالايدى ەستiپ جۇرگەن جۋرناليستەر نەگە تاڭقالدى؟ تۋرا وليمپيادا جىلى، تۋرا وليمپيادا الدىندا ماڭدايعا باسقان جالعىز سپورت گازەتi — "سپورت ايدىنى" شىقپاي قالدى. كiم كiنالi?

بۇل ءباسپاسوز ءماسليحاتىن وتكiزۋگە ۇيىتقى بولعان دا وسى باسىلىمنىڭ قىزمەتكەرلەرi. گازەتتiڭ شىقپاي قالعانىنا 3 اي بولىپتى. جارتى عاسىرلىق تاريحى بار "سپورت" گازەتi كەيiنگi جىلدارى "SPORT&ks" دەگەن اتپەن وقىرمانمەن قاۋىشقانى قالىڭ جۇرتقا بەلگiلi. ال جاڭا جىلدان باستاپ بۇرىن ەكi تiلدە جارىق كورiپ كەلگەن باسىلىم جەكە-جەكە تاراي باستادى. وسىلايشا "سپورت ايدىنى" جەكە وتاۋ تiگiپ، دۇنيەگە كەلدi. بiر كەزدەگi مەملەكەتتiك-قازىنالىق كاسiپورىن، كەيiنگi جىلدارى جاۋاپكەرشiلiگi شەكتەۋلi سەرiكتەستiك بولىپ قايتا قۇرىلعان ەكەن. مادەنيەت جانە اقپارات، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلiكتەرiنەن تەندەر ارقىلى اقشا الىپ، كۇن كورiپتi. "سپورت ايدىنىندا" جازاتىن ەكi-اق جۋرناليست بار. بiرi — باس رەداكتوردىڭ ورىنباسارى شالقار ەستەن، ەكiنشiسi — شولۋشى گۇلستان قانات. تۆورچەستۆولىق توپ وسى! جاڭا جىلدان بەرi ورىسشا جانە قازاقشا شىعاتىن سپورت گازەتتەرiنە باس رەداكتور — بيگەلدi عابدۋللين. عابدۋلليننiڭ ءوزi باسشىلىق جاسايتىن "Central Asia Monitor" اتتى نەگiزگi گازەتi بار، ول سول باسىلىمنىڭ كەڭسەسiندە وتىرادى. ال انا تiلiندەگi سپورت گازەتi نەگە شىقپاي جاتىر؟ قارجىنىڭ جوقتىعىن كولدەنەڭ تارتادى ەكەن. جانكەشتi ەكi جۋرناليسiن ەكi رەت ەڭبەكاقىسىز دەمالىسقا جiبەرiپتi. تiپتi بولماعان سوڭ، گازەت شىعارامىز دەگەن ولەرمەن ەكەۋiن اقىسىز ەڭبەك دەمالىسىنا جiبەرگەن. ولار اقشاسىز ەڭبەك دەمالىسىنا دا بارىپ كەلدi. تاعى دا سول ء“الاۋلاي”. بارلىق جاعدايعا قانىققان "ۇلت تاعدىرى" قوزعالىسىنىڭ توراعاسى، بەلگiلi ساياساتتانۋشى دوس كوشiم، قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ توراعاسى سەيiتقازى ماتاەۆ باستاعان ازاماتتار ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا بiردەن قولداۋ كورسەتتi. دوس كوشiم ۇكiمەت باسشىسى كارiم ماسiموۆكە حات جولدادى.

نە بولىپ بارامىز، وسى؟! نامىس قايدا؟! كۇمپيەمiز كەلiپ، كۇمپiلدەيمiز كەلiپ… باي ەلمiز دەيمiز، تمد-دا توپ جاردىق دەيمiز، مۇرىن ءشۇيiرiپ. ىسقىرىعىمىز — اناۋ… ءتۇرiمiز — مىناۋ. قايدا، سول بايلىق؟ كiم كورiپ جاتىر، سول بايلىقتىڭ قىزى¬عىن؟! جارتى عاسىرلىق تاريحى بار جالعىز سپورت گازەتiن شىعاراتىن قارجى جوق. تۋريزم جانە سپورت مينيسترi تەمiرحان دوسمۇحامبەتوۆ نەگە ءۇنسiز، نەگە ارەكەتسiز وتىر؟ سپورت گازەتiنiڭ تاعدىرىنا وزگەشە جانى اۋىراتىن دا وسى مينيسترلiك بولۋى كەرەك. سول مينيسترلiكتiڭ اتقارىپ جاتقان بۇكiل جۇمىسىن انا تiلiندە ناسيحاتتاپ وتىرعان وسى باسىلىم ەمەس پە؟! بۇل گازەتتi دەرەۋ تۇردە مادەنيەت جانە اقپارات مي¬نيسترلiگi نەمەسە تۋريزم جانە سپورت مينيستر¬لiگi تiكەلەي قامقورلىعىنا الىپ، جاعداي جاساۋى كەرەك. “ۇلت!” دەسە وزەگi ورتەنەتiن ازامات قورعان بولۋعا تيiس. گازەتكە رەداكتور ەمەس، يە كەرەك. گازەتتiڭ يەسi بولماسا، تiلدiڭ كيەسi بار. گازەتتi كولدەنەڭ كوك اتتىعا وڭگەرتiپ جiبەرۋگە بولمايدى. قازاق تiلiندە شىعاتىن باسىلىمعا جاساعان قىساستىق — قازاققا جاساعان قيانات. ال قياناتقا توزۋگە بولمايدى.

زەينەل جەكەي ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button