ءماسIموۆ جاۋاپكەرشIلIكتI ءوز موينىنا الدى

2008 جىلدىڭ بيۋدجەتiنiڭ "تولعاعى" اۋىر بولدى. جىلدىڭ ورتاسىنا تاقاپ قالسا دا، ۇكiمەت ەسەپتەگi ون ەكi ايدىڭ بولجالدى كiرiستەرi مەن شىعىندارىن ءالi ەسەپتەپ جاتىر. جارتى جىل بۇرىن الەمدiك داعدارىس باستالعاندا "قىڭق" ەتپەگەن ۇكiمەت قارجىلىق داعدارىستىڭ رەسپۋبليكا ەكونوميكاسىنا ايتارلىقتاي اسەرi بارىن بيىلعى جىلدىڭ باسىندا عانا رەسمي تۇردە مويىنداعان ەدi. ەندi وسى وزگەرiستەردiڭ اسەرiنەن مەملەكەتتiڭ قارجىلىق قۇجاتىن قىسقارتۋ ماجبۇرلiگi تۋىنداعان تۇستا دا ءماسiموۆ كابينەتiنiڭ جالى كۇدiرەيiڭكi.

كەشە پارلامەنتتiڭ قوس پالاتاسىنىڭ كەڭەيتiلگەن وتىرىسىندا 2008 جىلدىڭ بيۋدجەتiن ناقتىلاۋ جونiندەگi زاڭ جوباسى تالقىلاندى. پرەمەر-مينيستر كارiم ءماسiموۆ دەپۋتاتتاردىڭ الدىندا "ۇكiمەتتiڭ ەكونوميكالىق ءوسۋدi قاداعالاپ وتىرعانىن بارشا جاۋاپكەرشiلiكپەن مالiمدەيمiن" دەدi.

ءماسiموۆ ەڭ اۋەلi "2008 جىلى ەكونوميكالىق ءوسiم 5 پايىزعا جەتەدi دەپ بولجانىپ وتىر" دەپ مالiمدەمە جاسادى. مۇنى ءماسiموۆ ۇكiمەتتiڭ ماكروەكونوميكالىق جاعدايدى رەتتەۋگە باعىتتالعان iس-ارەكەتتi دەر كەزiندە جاساعاندىعىنىڭ ناتيجەسi دەپ تۇسiندiرەدi. دەسە دە، ول وسى جىلدىڭ بيۋدجەتiن جاساۋ جانە بەكiتۋ پروتسەسi سىرتقى ەكونوميكالىق تۇراقتىلىق كەزiندە جۇزەگە اسقانىن دا ايتىپ قالدى. بiزدiڭ بiلۋiمiزشە، مەملەكەتتiك بيۋدجەت پارلامەنتتە 2007 جىلدىڭ قاراشا ايىندا قابىلدانعان بولاتىن. ال بارلىق الەمدiك اقپارات اگەنتتiكتەرi حابارلاپ، ەكونوميستەر دابىل قاققان اقش يپوتەكالىق داعدارىسى 2007 جىلى تامىز ايىنان باستالدى. سوندا بۇل — ۇكiمەتتەگi ەكونوميست مىرزالاردىڭ الەمدiك پروتسەستەرگە ساراپتاما جاسامايتىندىعىنىڭ كورiنiسi مە؟

"مەملەكەتتiك بيۋدجەتتەگi الەۋمەتتiك شىعىندار ەداۋiر قىسقارادى" دەگەن حابار قۇلاعىنا تيiسiمەن، دەپۋتاتتار دا، بiرشاما بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى دا نارازىلىق بiلدiرگەن ەدi. "تۇركiستان" گازەتiندە دە بۇل ماسەلە بiرنەشە رەت جازىلدى. نارازى پiكiردiڭ قوعامدىق پiكiرگە اينالۋىنان سەسكەندi مە، ۇكiمەت 13 مەملەكەتتiك ورگاننىڭ شىعىندارىن جالپى شاماسى 34،9 ملرد. تەڭگەگە قىسقارتىپ، ەسەسiنە بازالىق زەينەتاقى مەن الەۋمەتتiك تولەمدەردiڭ، ستۋدەنتتەر شاكiرتاقىسى كولەمiن از دا بولسا كوتەرگەندi ءجون كورiپتi.

داعدارىستان زارداپ شەككەن كەيبiر قۇرىلىس كومپانيالارىنا ۇكiمەت قول ۇشىن بەرۋگە ءازiر. ءماسiموۆ استانا مەن الماتىداعى 157 قۇرىلىس نىسانىنا مەملەكەتتiك قولداۋ كورسەتiلەتiنiن اتاپ ايتتى. بۇل نىساندارعا 30 000-نان استام ازامات ۇلەس اقشالارىن سالىپ، قازiر بارماق تiستەپ وتىر. ال 9 000-داي ۇلەسكەرi بار 148 نىساندى قۇرىلىس كومپانيالارى ءوز قارجىسى ەسەبiنەن بiتiرۋi كەرەك. 34 نىسان بويىنشا سوت پروتسەستەرiنiڭ بارىسىن قاداعالاۋ ەكi باس قالانىڭ اكiمشiلiكتەرiنە تاپسىرىلدى.

"قازiر مەملەكەتتە جۇيەلi قارجىلىق داعدارىستىڭ ورىن الۋىنا العىشارتتار جوقتىڭ قاسى، جاعداي تۇراقتالدى، ال بiز ونىڭ بۇدان ءارi دە جاقسارا تۇسەتiندiگiن بولجايمىز" دەدi ءماسiموۆ. الەمدiك ساراپشىلار تورتكۇل دۇنيەنi شارپىعان قارجى داعدارىسى سالدارىنىڭ 70 پايىزى ءالi الدا دەپ مالiمدەمە جاساپ جاتقاندا، حالىق قالاۋلىلارىنىڭ الدىندا ايتىلعان وسى سوزدەرi ءۇشiن ءماسiموۆتiڭ جەكە باسى جاۋاپتى، ءسiرا.

گۇلبيعاش وماروۆا

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button