حالىقارالىق "دارابوز" بايگەسI مارەگە جەتتI

"ZHERSU" كورپوراتسياسى مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعى ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق "دارابوز" بايگەسi حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنi قارساڭىندا مارەسiنە جەتتi. بايگەگە رەسپۋبليكانىڭ ءار تۇكپiرiنەن، شەت ەلدەردەن باس اياعى 110 حات (400-دەن استام ادەبي شىعارمالار) ادiلقازىلار القاسىنىڭ قورجىنىنا ءتۇستi.

ساراپتاي كەلگەندە بۇل حاتتاردىڭ بەسەۋi بايگە شارتىنا ساي كەلمەدi. قالعان 105-i كونكۋرسقا جiبەرiلiپ، بايگە قورىتىندىسى كونكۋرس جەڭiمپازدارىن انىقتادى. باس بايگەنi 3000 اقش دوللارى – شىعارما اتى "اينابۇلاققا ما؟ اينابۇلاققا"، اۆتورى كاكەن قامزين جەڭiپ الدى. ەكi بiرiنشi بايگەلەردi -شىعارما اتى "زيالىلارعا زيارات" (تاريحي تiلاشار)، اۆتورى اراسانباي ەستەنوۆ پەن شىعارماسى "جارالى جاپىراقتار"، اۆتور كوسەمالi ءساتتiباي ۇلى يەمدەندi. ەكi ەكiنشi بايگە يەلەرi: شىعارما اتى "ادەبيەت ساباعى"، اۆتورى ەسكەن ەلۋباەۆ پەن شىعارما اتى "جەر ساعىز"، اۆتورى دارحان بەيسەنبەك ۇلى. ءۇشiنشi ءۇش بايگە – شىعارما اتى "ۇرى بالا"، اۆتورى قۇرمانعازى قارامان ۇلى، شىعارما اتى "اناسىن ساعىنعان بالا"، اۆتورى تىنىمباي نۇرماعانبەتوۆكە، شىعارما اتى "كەلiن كەلگەلi"، اۆتورى تاڭداي كەنەەۆكە بۇيىردى. ءتورت ىنتالاندىرۋ سىيلىعىنىڭ يەلەرi: شىعارما اتى "تiرi جەتiم"، اۆتورى قارجاۋباي ومار ۇلى، شىعارما اتى "ولەڭدەر"، اۆتورى اقىلبەك شاياحمەتوۆ، شىعارما اتى "مەكتەپتiڭ يەسi"، اۆتورى تاۋپىق رىمجانوۆ جانە شىعارما اتى "ەركەم-اي"، اۆتورى السەيiت اقپانبەت ۇلى يەمدەندi.

ج.باققوندى ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button