بارلىق وزگەرIس وزIمIزدەن باستالۋى كەرەك

رەسپۋبليكالىق "ۇلت تاعدىرى" قوزعالىسى ساۋiردەن باستاپ، قازاقستاننىڭ سەگiز وبلىسىندا "اتا-تەگiمiزگە قايتا ورالايىق" دەگەن iس-شارا باستاعان ەدi. جاقىندا وسى شارا نەگiزiندە الماتى قالاسىنداعى №147 گيمنازيادا وقۋشىلارمەن ۇلت پاتريوتتارىنىڭ كەزدەسۋi بولىپ ءوتتi. شارانىڭ نەگiزگi ماقساتى — اتا-تەگiمiزدە ساقتالىپ قالعان ساناداعى قۇلدىق تاڭبادان اجىراپ، قازاقى قالىبىمىزدى قايتا تابۋعا ۇندەۋ. ونىڭ وقۋشىلار اراسىندا وتكiزiلiپ وتىرۋى دا تەگiن ەمەس. كامەلەت جاسىنا تولىپ، تولقۇجاتىن قولىنا الاتىن بالانىڭ زەردەسiنە ۇلتتىق رۋحتى جەتكiزە وتىرىپ، "وۆ"، "ەۆ"-تان باس تارتۋدى ۇگiتتەۋ. سول ارقىلى ونىڭ اتى-جونiنەن-اق تاۋەلسiز، بوستان ەلدiڭ ازاماتى ەكەندiگi ايگiلەنiپ تۇرۋعا تارتۋ. بiز "ۇلت تاعدىرى" قوزعالىسىنىڭ توراعاسى دوس كوشiمنەن وسى بiر تاماشا باستامانىڭ بارىسى تۋرالى ايتىپ بەرۋiن وتiنگەن ەدiك:

— وزدەرiڭ كورiپ وتىرعانداي، iس-شارانىڭ ماقساتى — بيىل 16 جاسقا تولاتىن جاستاردى جەكە باستىڭ كۋالiگiن الاتىن ۋاقىتتا فاميليالارىنىڭ سوڭىنداعى ورىستاندىرۋ كەزەڭiندەگi جاساندى تۇردە جالعانعان "-وۆ"، "-ەۆ"، "-وۆا"، "-ەۆا" قوسىمشالارىن الىپ تاستاپ، قازاقي نۇسقادا "- ۇلى"، "-قىزى" ەتiپ جازدىرۋعا ۇندەۋ. بارلىق ۇلت وزدەرiنiڭ اتى-جوندەرiن وزدەرiنiڭ ۇلتتىق نەگiزدەرiن ساقتاي وتىرىپ جازادى. بiز عانا "-وۆ"، "-وۆالاردان" قۇتىلا الماي ءجۇرمiز. 1996 جىلدىڭ 2 ساۋiرiندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتiنiڭ ارنايى جارلىعى جاريالانعانىن دا كوپشiلiگiمiز ۇمىتىپ كەتكەن سياقتىمىز. بۇل "ۇلتى قازاق ازاماتتارىنىڭ تەگi مەن اكەسiنiڭ اتىن جازۋعا بايلانىستى ماسەلەلەردi شەشۋ ءتارتiبi تۋرالى" دەپ اتالاتىن قۇجات. مەنiڭشە، ۇلتتىق ەرەكشەلiگiمiزدi جۇزەگە اسىرىپ، ۇلتتىق نۇسقاعا ءبارiمiزدiڭ دە كوشەتiن ۋاقىتىمىز جەتتi.

— ەندەشە نەلiكتەن بارلىق قازاققا ۇندەۋ تاستاماي، تەك قانا 16 جاسقا تولعان جاستارمەن جۇمىس جاساپ جاتىرسىزدار. مۇمكiن، وسىنداي زاڭ قابىلداۋ كەرەك شىعار.

— ارينە، بۇنداي جۇمىستار جوعارعى دەڭگەيدەن باستالسا، نۇر ۇستiنە نۇر بولار ەدi. الايدا ول كۇندەردi كۇتiپ، قوزعالىسسىز وتىرا بەرگەننەن ەشتەڭە شىقپايدى. ال جاستاردان باستاعانىمىزدىڭ بiرنەشە سەبەبi بار. بiرiنشiدەن، 16 جاسقا تولعاندا تەگi مەن اكەسiنiڭ اتىن وزگەرتiپ، ورىس تiلiندەگi جاساندى قوسىمشانى الىپ تاستاۋ وتە وڭاي. ەكiنشiدەن، بۇل دا ۇلتتىق تاربيەنiڭ، ازاماتتىق تاربيەنiڭ بiر جولى. ولار ءوز قولدارىمەن ءوتiنiش جازىپ، جاڭا قۇجاتتاعى تەكتەرiن وزدەرi وزگەرتسە، كەيiننەن دە ۇلتتىق ماسەلەدە قاراپ قالمايتىنى انىق. ۇشiنشiدەن، وكiنiشكە قاراي، ۇلكەن اعالارىمىز بۇگiنگi بيۋروكراتتىق جاعدايدا سان ءتۇرلi قۇجاتتارىنا كiرiپ قالعان "-وۆتاردى" الىپ تاستاساق، كەيiن "پروبلەمالار بولماي ما؟" دەپ قورقاقتايدى. تورتiنشiدەن، ءوزiڭ كورiپ وتىرسىڭ، وسى زالدا وتىرعان 170 وقۋشى ەرتەڭ وسى ۇندەۋدi وزدەرiنiڭ iنi-قارىنداستارىنا ايتىپ، جالعاستىرۋعا دايىن. تورتiنشiدەن، بiز سياقتى شاعىن ۇيىمعا وسى جۇمىستى جۇزەگە اسىرۋ دا وڭاي شارۋا ەمەس.

— دوس اعا، مەكتەپتەر مەملەكەتتiك مەكەمە بولىپ سانالاتىنى بەلگiلi. وسى جۇمىستارىڭىزعا بيلiك ورگاندارىنىڭ كوزقاراسى قالاي بولدى؟

— بiز ەشكiمدi زورلاپ، كۇشتەپ اتا-تەكتەرiڭە قايتىپ ورالىڭدار دەمەيمiز. ەگەر ۇندەۋiمiز بالالاردىڭ كوڭiلدەرiنەن ورىن الىپ، قولداۋ تاپسا، شەشiمدi وزدەرi جاسايدى. ال "قازاق بول!" دەگەن اتپەن جۇرگiزiلiپ جاتقان وسى شاراعا قارسى ادامدار تابىلسا، امال قانشا، اتا-انالار ارقىلى جۇمىس جاساۋعا تۋرا كەلەدi. الايدا، كوپتەگەن بiلiم مەكەمەلەرiنiڭ باسشىلارى جۇمىسىمىزعا قولداۋ كورسەتiپ وتىرعانى بiزدi قۋانتادى. قالالىق، وبلىستىق بiلiم دەپارتامەنتتەرiنiڭ كوپشiلiگi تۇسiنiستiكپەن قاراعانىنا تەك ريزاشىلدىعىمىزدى بiلدiرەمiز. …بiردە تەلەديداردان "ۆالەنتينا كۇنiن" اتاپ ءوتiپ، سول كۇنمەن مەكتەپتە وقۋشىلاردى قۇتتىقتاپ تۇرعان بiر قالا اكiمiنiڭ ورىنباسارىن كورiپ، جاعامدى ۇستادىم. ەگەر "قازاق بول!" دەگەن ناسيحاتپەن كەلگەن ادامداردى كەۋدەدەن يتەرiپ، "ۆالەنتينا كۇنiن" ۋاعىزداۋعا ەسiك اشىق بولسا، بولاشاعىمىزدان ءۇمiت كۇتپەيمiن. ارينە، كەيبiر وبلىستاردا قيىنشىلىقتار دا جوق ەمەس.

ە. قۇمار

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button