«مۇزارتتىڭ» جاڭا كەلبەتI

"مۋزارت-تىڭ" ءان كەشi وتەدi ەكەن" دەگەن سىبىس باستالعاننان-اق، كوپشiلiكتە تىنىم بولماي كەتتi. بiر-بiرiنەن بيلەت سۇراپ، كونتسەرتكە اسىققاندار قانشاما. بيلەتتiڭ قۇنى الىپساتارلاردىڭ ارقاسىندا اسپانداپ كەتسە دە، "مۋزارت-تىڭ" ونەرiن سۇيەتiندەردiڭ جولىنا توسقاۋىل بولا المادى. الماتىنىڭ تورiندەگi اسەم ساراي ءۇش كۇن بويى قاتارىنان ءان مەن جىردىڭ دۋماندى مەرەكەسiنە اينالعانى انىق. بۇل كۇندەرi وڭتۇستiك استانانىڭ جۇرتشىلىعى عانا ەمەس، رەسپۋبليكانىڭ تۇكپiر-تۇكپiرiنەن ات سابىلتىپ كەلگەندەردi دە كوزiمiز شالدى. كوركەم الاتاۋدىڭ بوكتەرiن ءان مەرەكەسiنە اينالدىرعان "مۋزارت" توبىنىڭ ءانشiسi ساكەن مايعازيەۆپەن كەش الدىندا جولىعۋدىڭ ءساتi تۇسكەن ەدi.

– "مۋزارت-تىڭ" جەكە ءان كەشiن وتكiزبەگەنiنە دە بiراز جىل بولىپتى. الدىڭعى كونتسەرتتەرiڭiز قاشان ءوتiپ ەدi?

– وسىدان تۇپ-تۋرا بەس جىل بۇرىن رەسپۋبليكا سارايىندا كەشiمiز وتكەن.

– نەگە بەس جىل؟ سول ارالىقتا توپتىڭ كونتسەرت قويۋعا مۇمكiندiگi بولمادى ما؟

– بولدى، ارينە. بiراق، بiرقاتار جاعدايلارعا بايلانىستى كەيiنگە شەگەرۋدi ءجون كوردiك. سونىڭ بiرi – وزدەرiڭiزگە ايان، مەيرامبەكتiڭ دەنساۋلىعىنا بايلانىستى بولدى.

– ۇمىتپاسام، "مۋزارت" العاش قۇرىلعان كەزدە "ايحاي، جيىرما بەس" دەپ جيi كونتسەرت وتكiزگەن ەدiڭiزدەر؟

– ول قۇراما كونتسەرت بولاتىن. ال بiزدiڭ توبىمىزدىڭ العاشقى ەسەپ بەرۋ كەشi 2003 جىلى ء"وز ەلiم" دەگەن اتپەن وتكiزiلگەن ەدi. ول كەزدە توپتىڭ قۇرامىندا ماقسات بازارباەۆ بولاتىن.

– "مۋزارت" بۇرىنعىداي قازiر ۇشەۋ ەمەس. توپتىڭ قۇرامى كەڭەيiپ جاتىر. توپتى كەڭەيتۋ كiمنiڭ يدەياسى؟

– شىنىن ايتسام، بۇل يدەيا – بiزدiڭ ارمانىمىز بولاتىن. ونى iسكە اسىرۋ، حالىقتىڭ كوڭiلiنەن شىعۋ – وسى بەس جىلدىڭ قورىتىندىسى. ءوزiمiزدiڭ ونەرiمiزدi شىڭداۋ، تالانتتى جانداردىڭ ونەرiن باعالاۋ. ءوزiمiزدiڭ قاراكوز، قارادومالاق جiگiتتەردiڭ باسقا ۇلتتىڭ اسپاپتارىندا ويناي بiلەتiندiگiن دالەلدەۋ.

– جاڭا قۇراممەن ەلiمiزدiڭ وزگە وبلىستارىندا كونتسەرت قويعان جوقسىزدار ما؟

– قازاقستاننىڭ بiراز قالالارىندا، اتاپ ايتساق، كوكشەتاۋ، قوستاناي، قاراعاندى، استانا، باتىس قازاقستان وبلىستارىندا ونەرiمiزدi كورسەتiپ قايتتىق. شىنايى داۋىسپەن ايتىلعان اندەرگە حالىق تا شىنايى ىقىلاس بiلدiرiپ، بiزبەن قوسىلىپ ءان سالىپ تا وتىردى. قوشەمەتتەرiن اياعان جوق. كوڭiلدەرiنەن شىقتىق دەپ ويلايمىن. كەش وتكiزگەن وبلىستارىمىزدىڭ مادەنيەت سارايلارىندا ينە شانشار ورىن بولماعانىن ماقتانىشپەن ايتا الامىز.

– سiزدەردiڭ كەز-كەلگەن اندەرiڭiز حيت بولىپ، كوپشiلiكتiڭ كوڭiلiنەن شىعىپ جاتاتىنى جاسىرىن ەمەس. جالپى، "مۋزارت" ءاندi قالاي تاڭدايدى؟

– بiز ءاندi ورىنداۋدا ونىڭ ءماتiنi مەن مۋزىكاسىنا كوپ ءمان بەرەمiز. "كوپ تۇكiرسە كول"، "جۇمىلا كوتەرگەن جۇك جەڭiل" دەمەي مە، مۇندايدا قۇرامىمىزدىڭ كوپتiگiنiڭ پايداسى دا تيiپ جاتادى. انگە جانە ونىڭ وزگەرتiلۋiنە بايلانىستى ۇسىنىستار دا كوپ. بiرiمiزدiڭ قاتەمiزدi ەكiنشiمiز، ەكiنشiمiزدiڭ قاتەسiن ءۇشiنشiمiز تۇزەپ، سوڭىرا ءاپ-ادەمi بولىپ شىعادى. بiزدiڭ كوڭiلiمiزدەن شىققان ءان كوپشiلiككە دە ۇنايدى دەپ ويلايمىن. كەيدە "وسى ءاندi سiزدەر ورىنداساڭىزدار ەكەن" دەپ ۇسىنىس جاساپ، كوپ اقشا بەرەتiن دە كەزدەر كەزدەسiپ جاتادى. بiرەۋدiڭ عانا كوڭiلiنە قاراپ، اقشاسىن باعالاپ ءان سالاتىن انشiلەر ەمەسپiز. ونەرگە ءاتۇستi قاراۋعا بولمايدى عوي. سوندىقتان دا شىعار، اندەرiمiزدiڭ تاعدىرى ۇزاق بولىپ جاتاتىنى.

– ءان تاڭداۋدا اقىن-كومپوزيتورلاردان دا اقىل-كەڭەس الاتىن شىعارسىزدار؟

– ءيا. كەيدە تانىمال اقىن اعالارىمىزعا ءاننiڭ سوزدەرiن كورسەتiپ، تۇزەتiپ الاتىن كەزدەرiمiز بولادى. اسiرەسە، تالانت ارعىنعالي دەگەن دوسىمىز كوپ كومەگiن بەرەدi.

– سiزدەرگە قاي جانرداعى اندەر كوبiرەك جاقىن؟

– بiزدiڭ ءۇش ءان جيناعىمىز جارىق كوردi. سونىڭ iشiندە، رەترو، ليريكالىق اندەر، روك-ستيلدەرi بار. رەپەرتۋارىمىزدىڭ باعىتى جان-جاقتى. بiز ورىنداي المايتىن ءان جوق. بiرiنشiدەن، ءان بiزگە جاراساتىن بولسا، بiزدiڭ ستيلiمiزگە ساي بولسا بولعانى. كەز-كەلگەن ءاندi ايتۋعا شامامىز جەتەدi. دەگەنمەن، اندەرiمiزدە قازاقى يiسiمiز، قازاقتىعىمىز اڭقىپ تۇرسا دەپ ويلايمىز. سونى جوعالتپاۋعا تىرىسامىز.

– كوپ ورىندالماي جۇرگەن حالىق اندەرiن ورىنداۋعا دەگەن ىقىلاستارىڭىز قالاي؟ جالپى، حالىق اندەرiن ەستراداعا سالۋ قيىن ەمەس پە؟

– قايماعى بۇزىلماي، حالىق اراسىندا قالىپ قويعان اندەر كوپ. بiزدiڭ رەپەرتۋارىمىزدا دا ونداي اندەر بار. مىسالى، "اپپاق سەنiڭ تاماعىڭ"، "جايلاۋكول كەشتەرi". بۇل اندەردiڭ اۋەنiن بۇزباي، ادەمi قالپىندا حالىققا جەتكiزiپ جاتساق، نەسi ايىپ؟! قازاقتىڭ قارا ولەڭiن، حالىق ءانiن بوياماسىز ەسترادادا ورىنداۋعا ابدەن بولادى.

– وسىدان بiرەر جىل بۇرىن، بiزدەگi ءان جازۋ ستۋديالارى تۋرالى سىن ايتىپ ەدiڭiز. قازiر قالاي، بiزدiڭ دىبىس جازۋ ستۋديالارىمىز تاشكەنتتiڭ ستۋديالارىمەن باسەكەگە تۇسە الاتىن بولدى ما؟

– قازiر ستۋديالاردىڭ جاعدايى اناعۇرلىم جاقسارعان. "كوش جۇرە تۇزەلەدi" دەيدi. قازiر قۇدايعا شۇكiر، اندەرiمiزدiڭ ساپاسى تاشكەنتپەن، رەسەيمەن سالىستىرۋعا كەلiپ قالدى.

– دەمەك، بۇرىنعىداي انشiلەرiمiز تاشكەنتكە سابىلمايتىن بولدى عوي.

– ءالi دە ول جاقتا بiزبەن سالىستىرعاندا ارزانىراق. اقشانىڭ تاپشىلىعىنان تاشكەنتكە بارىپ، ءان جازدىرىپ جۇرگەندەر ءالi دە بار. بiزدiڭ قازiر جەكە ستۋديامىز جۇمىس iستەيدi. بۇل ستۋديا "مۋزارت" ءۇشiن عانا جۇمىس iستەمەيدi، "نۇرمۇقاسان" دۋەتi، توقتار، "جiگiتتەر" توبى، تاعى باسقا تانىمال ەسترادا جۇلدىزدارى كەلiپ، ءان جازىپ وتىرادى. كوپتەگەن انشiلەرiمiز بiزبەن جۇمىس جاساۋدا. ساپاسى جاعىنان جامان ەمەس دەپ ويلايمىن.

– بەينەكليپ ءتۇسiرۋ جاعى شە؟ بۇرىنعىداي ءالi دە تاشكەنتتە تۇسiرەمiز بە؟

– بەينكليپتi راس، تاشكەنتتە ءتۇسiرiپ كەلiپ جاتقاندار بار.

– ول دا باعاعا بايلانىستى عوي.

– ءيا، باعاعا بايلانىستى ەكەنi راس. جاسىرماي-اق قويايىق. بiزدە دە بار. بiراق قىمبات.

– جالپى، سول كليپتi تۇسiرە الاتىن بiزدە مىقتى رەجيسسەرلەر بار ما؟

– ارينە بار. راشيد سۇلەيمەنوۆ سياقتى تالانتتى رەجيسسەرلەر بار. ولار ساپالى، جاقسى بەينەكليپتەر ءتۇسiرiپ جاتىر. شىنىن ايتۋ كەرەك، بiزدiڭ توبىمىزدىڭ، ياعني "مۋزارت-تىڭ" تاشكەنتتە تۇسiرگەن بiردە-بiر كليپ جوق. ءبارi ءوزiمiزدiڭ ەلiمiزدە ءتۇسiرiلدi.

– "مۋزارت-تىڭ ءان كەشi" ەكi كۇنگە جوسپارلانىپ ەدi، ءۇشiنشi كۇندi تاعى قوستىڭىزدار. بۇعان كورەرمەندەردiڭ ءوزi سەبەپكەر بولدى ما؟

– سۇرانىس بولعانى راس. كوپ ادام مەنiڭ تەلەفونىما حابارلاسىپ، بيلەت تابا الماعاندارىن ايتىپ جاتتى. جارناما تولىق جۇرمەگەننiڭ وزiندە بiر كونتسەرتتiڭ بيلەتi ءوتiپ كەتتi. جارناماسى شىعا باستاعان كەزدە ەكiنشi كونتسەرتتiكi دە ساتىلىپ كەتتi. تولىعىمەن ەكi كونتسەرتتiڭ دە بيلەتi ءوتiپ كەتكەن سوڭ، كونتسەرتكە بiر اپتا قالعان كەزدە وسىلاي شەشتiك. ونىڭ ۇستiنە، بiزدە الدىن-الا بيلەت ساتىپ الۋ دەگەن قالىپتاسا قويماعان عوي. كوپ ادامنىڭ بيلەتتi كونتسەرت جاقىنداعان كەزدە iزدەيتiنi جاسىرىن ەمەس. كەيبiرەۋلەر، تiپتi كونتسەرتكە جارتى ساعات قالعان كەزدە بارىپ، بيلەت iزدەپ جۇرەدi. ەمiن-ەركiن جۇرەتiن قازاقتارمىز عوي. بيلەتتiڭ تاپشىلىعىنا قاراپ، بiزدiڭ ونەرiمiزدi باعالاعان حالىققا مىڭ دا بiر شۇكiر دەيمiز.

– ارينە، كەش وتكiزۋ وڭاي شارۋا ەمەس. قارجى جاعىن قالاي شەشتiڭiزدەر؟

– كەشتiڭ وتۋiنە "تۇرانالەمبانكi" كومەكتەسiپ جاتىر. سودان كەيiن، وزدەرiڭiز سياقتى اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتiپ جاتقان باق وكiلدەرi. ارينە، ەڭ بiرiنشi قولداۋشىمىز – قاراپايىم كوپشiلiك. كەيبiرەۋلەر تەلەفونىما حابارلاسىپ، "بيلەتتەرiڭiز قىمبات" دەپ جاتىر. بيلەتتiڭ قۇنى ەكi مىڭ تەڭگەمەن التى مىڭنىڭ اراسى. بۇل ونشا قورقىنىشتى باعا ەمەس. رەسەيدەن 30 مىڭعا دەيiن كەلiپ جاتقان انشiلەر بار. سولارعا دا اقشا تاۋىپ بارىپ جاتىر. ولارعا قاراعاندا ەكi مىڭدى ستۋدەنتتەردiڭ دە قالتاسى كوتەرە الادى. ال، بيلەتتi قىمباتتاتىپ جiبەرگەن – الىپساتارلار. بيلەتتiڭ كوبi قولعا ءوتiپ كەتكەن. بەس مىڭنىڭ بيلەتiن ون مىڭعا ساتىپ العاندار دا بولىپتى. سوعان قاراعاندا، بۇگiنگi كورەرمەننiڭ قازاق انشiلەرiنە دەگەن كوزقاراسى وزگەرگەن. بۇرىنعى كەزدەرi قازاقتىڭ قىزدارى رەسەيدiڭ انشiلەرiن كوبiرەك تىڭداپ، سولاردىڭ سۋرەتتەرiن جاپسىرىپ جاتۋشى ەدi. قازiر قازاق انشiلەرiنە دەگەن سۇرانىس وزگەردi.

– قىتايعا، جاقىن ماڭايداعى شەتەلدەرگە بارعاندارىڭىزدى بiلەمiز. تاعى باسقا شەتەلدەرگە بارىپ، ءان ايتۋ ويلارىڭىزدا بار ما؟

– تمد ەلدەرiنiڭ iشiنەن ماسكەۋدiڭ وزiنە بارعان جوقپىز. ومبىدا بولدىق. مەيرامبەك گەرمانياعا بارىپ، ەمدەلگەن كەزiندە سول جاقتاعى جەرگiلiكتi قازاقتار ەستiپ، كەلiپ جاعدايىن سۇراپ، بiزدiڭ كونتسەرت قويۋىمىزدى ءوتiنiپ، كورگiسi، تىڭداعىسى كەلەتiنiن ايتىپتى. تاشكەنتتەن دە، قىرعىزستاننان دا سۇرانىس كوپ. موڭعوليادان، قىتايدان ۇسىنىس ءتۇسiپ جاتىر. ابىر-سابىرىمىز باسىلسىن، ونىڭ ۇستiنە مىناداي الىپ-قاشپا اڭگiمەلەردەن كەيiن، قازاقستاندى تۇگەل قامتىپ، كونتسەرت قويۋ ويىمىزدا بار. جالپى، سول اڭگiمەلەر بiزدi شارشاتتى.

– جالپى، الىپ-قاشپا اڭگiمەلەردiڭ شىعۋىنا نە سەبەپ بولادى؟

– سونى ءوزiمiز دە بiلمەيمiز. تiپتi، شىندىققا جاناسپايتىن اڭگiمەلەر ايتىلىپ جاتادى. "ويباي، اۆتوكولiك اپاتىنا ۇشىراپتى"، ء"ولiپ قالىپتى"، "جامان اۋرۋمەن اۋىرادى ەكەن" نەمەسە "اجىراسىپ كەتiپتi"، "ايەلi تاستاپ كەتiپتi"، ت.ت. وعان ءوزiمiزدiڭ دە قۇلاعىمىز ۇيرەندi. "سونداي دەيدi عوي، راس پا؟" دەپ تانىستارىمىز تەلەفون شالىپ جاتادى. بiرەۋلەر ادەيi شىعاراتىن بولار، بiرەۋلەردiڭ سوندايعا جانى قۇمار شىعار، ايتەۋiر، قايدان شىعاتىنىن بiلمەيمiن. شەتەلدەردە پوپ مۋزىكانتتار مۇنداي وقيعالاردى قولدان ۇيىمداستىرادى عوي، اتتارىن شىعارۋ ءۇشiن. ال بiزدە جۇرەگiڭ اۋىراتىن نارسەلەردi ايتادى.

– قازiر مەيرامبەكتiڭ دەنساۋلىعى قالاي؟

– جاقسى. قازiر مەيرامبەك نامازعا جىعىلعان. بەس ۋاقىت نامازىن قازا قىلمايدى.

– ءوزiڭiز؟

– يمانىم بار. اۋزىمنان اللامدى تاستاعان ەمەسپiن. كەيبiر جەرلەردە جانكۇيەرلەرiم جۇلمالاپ، كوستيۋمiمدi جىرتا جازداپ تۇرعاندا، اۋىزعا الدىمەن الاتىنىم: "بiسميللياھير راحمانير راحيم". بiزگە ەمەس، ياعني، انشiگە ەمەس، اللاعا تابىنسا ەكەن دەپ ويلايمىن. ساحناعا شىعاردىڭ الدىندا اللاعا بiرiنشi سىيىنىپ الامىز. قازiر بiزدiڭ توبىمىزدا ءۇش جiگiت ناماز وقيدى. قالعانىمىز اللا ءناسiپ ەتكەن كۇنi نامازعا جىعىلاتىن شىعارمىز.

اڭگiمەلەسكەن ەدiگە بەكتاس

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button