الاتاۋ باۋرايىنداعى ناۋرىز تويى

وتكەن اپتانىڭ جاعىمدى جاڭالىقتارىنىڭ بiرi – كوشi قون كوميتەتiنiڭ الماتى قالاسى بويىنشا باسقارماسى ورالماندار مەن بوسقىنداردىڭ قاتىسۋىمەن ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان مەرەكەلiك شارانى ءۇشiنشi جىل قاتارىنان اتاپ ءوتۋi بولدى. جىلداعى ءۇردiس بويىنشا قالالىق اكiمدiكتەن، ءتۇرلi دەپارتامەنت وكiلدەرi، دۇنيەجۇزi قازاقتارى قاۋىمداستىعىنان قوناقتار قاتىسقان بۇل مەرەكەدە الماتى قالالىق ءماسليحاتىنىڭ حاتشىسى ت.مۇقاشەۆ مىرزا ءسوز سويلەپ، قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتادى.

تاۋەلسiزدiك العان جىلدار iشiندە ەلiمiزگە التى ءجۇز وتىز مىڭنان استام ەتنيكالىق قازاق تاريحي وتانىنا قونىس اۋداردى. كوشi قون كوميتەتiنiڭ الماتى قالاسى بويىنشا باسقارماسىندا توقسان ءۇشiنشi جىلدان باستاپ كۇنi بۇگiنگە دەيiن تiركەلگەن ورالمانداردىڭ سانى 1597 وتباسى نەمەسە 5931 ادام، الىس جانە جاقىن شەتەلدەن كەلگەن ورالمانداردىڭ iشiندە 61 پايىز جوعارى بiلiمدi، 19،2 پايىزىن ورتا ارناۋلى بiلiمدi، 18،8 پايىزىن ورتا بiلiمدiلەر قۇرايدى ەكەن. سونداي اق، 13 عىلىم دوكتورى، 66 عىلىم كانديداتى بار. سونىمەن قاتار مادەنيەت، بiلiم، مەديتسينا، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا قىزمەت اتقارسا، الپىستان استام جەكەمەنشiك فيرمالارى مەن كاسiپورىندار اشقان.

— تاعدىر تالكەگiمەن جەر اۋىپ، ەل ارالاپ كەتكەن مۇسىلمان بالاسىنىڭ باسىن قوسىپ، ولاردىڭ iزدەۋشiسi، سۇراۋشىسى بار پەندەلەر ەكەنiن ەستەرiنە سالىپ، وسىنداي ۇلىستىڭ ۇلى كۇنi قۇرمەت كورسەتۋ ازاماتتىق پارىزىمىز. باسقارمادا بۇگiنگi كۇنi قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا رەسمي تۇردە بوسقىن مارتەبەسiن العان 410 ادام (192 وتباسى جانە جەكە ادامدار) تiركەلگەن، نەگiزiندە ولار كسرو-دا جوعارى بiلiم العان جانە نادجيبۋللا ۇكiمەتi جانىنان جوعارى مەملەكەتتiك لاۋازىمى بار اۋعانستان ازاماتتارى، — دەيدi باسقارما باستىعى تولەگەن كەرiمقۇلوۆ مىرزا.

جۋاننىڭ جiڭiشكەرiپ، جiڭiشكەنiڭ ۇزiلەتiن شاعىندا دايىندالاتىن قاسيەتتi ناۋرىز كوجەنi اۋعان حالقى وزiنشە، تۇركi حالقى تiپتi باسقاشا، قىتايدان كەلگەن قانداستارىمىز، ارقايسىسى وزدەرiنشە دايىنداپ ۇسىندى. توعىز نەمەسە جەتi ءتۇرلi دامنەن جاسالىناتىن بۇل سۋسىننىڭ بiر كەرەمەتi دە سول، شىنىندا دا تويىمدى، سiڭiمدi. «ناۋرىزدان ناۋرىزعا جەتە بەرەيiك!» دەپ اتتانعان بiزدiڭ كوكەيiمiزدە بالا كەزiمiزدەگi اسىل شەشەلەرiمiز دايىندايتىن اشىعان كوجەسi ۇنەمi ەسكە تۇسەدi. ۇلى مەيرامدى اتاپ وتپەيتiن، اتاۋ تۇگiلi، اۋىزعا دا العىزبايتىن قاتال ءتارتiپتi قوعامنىڭ وزiندە اتا بابالار ءۇردiسiن وسىلاي ساقتاعان ەكەن عوي جارىقتىقتار دەيسiڭ iشتەي جۇتىنىپ.

تاڭسۇلۋ الدابەرگەنقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button