جالاقىنىڭ مازاسى جوق دەيدI مۇعالIمدەر، دارIگەرلەر مەن اسكەريلەر

بiلiم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قارۋلى كۇشتەردiڭ كاسiپوداق باسشىلارى وتكەن اپتادا ەلباسىنا ۇندەۋ جاريالاپ، وزدەرiنiڭ جالاقىلارىنىڭ تىم تومەن ەكەندiگiن ايتىپ شاعىندى.

تاۋەلسiزدiكتiڭ 16 جىلدىق تاريحىندا بيۋدجەتتەگi قىزمەتكەرلەردiڭ باس كوتەرiپ، نارازىلىق تانىتقانى وسى. بۇگiنگi قوعامداعى الەۋمەتتiك جاعىنان ەڭ تومەن قورعالعانى، الايدا اۋىر جۇمىسقا جەگiلگەنi دە وسى بيۋدجەت سالاسىنداعى قىزمەتكەرلەر.

كەزiندە مۇعالiم بولۋدىڭ ابىرويى مەن ايبىنى ەرەكشە بولسا، دارiگەرلەردiڭ اتاق-داڭقى جەر جاردى. قارۋلى كۇشتەردiڭ قاتارىندا بولۋ اسقاق ارمانعا اينالدى. ال بۇگiن جالاقىسىنىڭ تومەندiگi سالدارىنان بۇل سالاعا ەشكiم بارعىسى كەلمەيدi. ايتالىق، جاڭا بiتiرگەن جاس مامان مەكتەپكە مۇعالiم بولىپ بارا قالسا، ەڭ تومەنگi 8 رازريادپەن 14-15 مىڭ تەڭگە عانا الا الادى. ەگەر، ول اۋىلدىق جەردەگi مەكتەپكە باراتىن بولسا، ايلىق جالاقىسى بۇدان ءسال جوعارى بولۋى مۇمكiن. قالالىق جەردەگi مۇعالiمدەردiڭ 10-15 جىلدىق جۇمىس وتiلiمەن، 18 ساعاتتىق جۇكتەمەمەن، 13 رازريادپەن قولىنا الاتىنى 25 مىڭ بولسا، اۋىلدا بۇلار 30-35 مىڭ كولەمiندە الادى. سونداي-اق، مۇعالiمدەردiڭ جەرگiلiكتi اكiمشiلiكتەگi بارلىق ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن اتقاراتىندىعىن ەسكەرسەك، تابان ەت، ماڭداي تەرiنiڭ تىم ارزان باعالاناتىندىعى وزiنەن-ءوزi بەلگiلi بولىپ تۇرعان جوق پا؟ تiپتi، سوڭعى جىلدارى كەيبiر اۋدانداردا وقۋشىلاردىڭ دەمالىس مەرزiمiندە مۇعالiمدەردi كۇشپەن جالاقىسىز دەمالىسقا جiبەرiپ، بۇل قارجىنى ءوز قالتالارىنا توعىتىپ جاتقانى تاعى بار. ياعني، ءوزi از جالاقىنى تاعى دا جىرىمداۋدىڭ ءادiسi. ونىمەن قويمايدى، مۇعالiمدەردi كۇشپەن گازەت-جۋرنالعا جازدىرۋ iسi تاعى بار. ءوزi ماردىمسىز جالاقىنى جان-جاققا تارتىپ، كوكپارعا سالىپ جاتقانىمىز.

دارiگەرلەردiڭ كۇنi دە ادام قىزىعارلىق ەمەس. وتىز جىل قىزمەت iستەگەن 1 دارەجەلi دارiگەر 38 مىڭ تەڭگەگە ازەر قول جەتكiزەدi. ال، قولىنا ديپلوم جاڭا تيگەن جاس مامانداردىڭ الاتىن ايلىعى 20 مىڭنىڭ اينالاسىندا عانا.

جاس مامانداردى اۋىلعا شاقىرعان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترi اناتولي دەرنوۆوي اۋىلعا بارعان جاس دارiگەرلەردi باسپانامەن قامتاماسىز ەتiپ، بارلىق جاعدايدى جاسايتىندىقتارىن ايتتى. بiراق، بۇدان اۋىلعا ات باسىن بۇرىپ جاتقاندار شامالى. قازiر اۋىلدا بiلiكتi دارiگەرلەر جوقتىڭ قاسى. اۋىلدى جەر مامان-كادرلارعا جارىماي وتىرسا، قالادا كەرiسiنشە، جۇمىسسىز جۇرگەندەرi دە جەتەرلiك. جاس ماماندار شاماسى كەلسە، جەكەمەنشiك اۋرۋحانالارعا ورنالاسۋعا بەل بۋادى. ويتكەنi، جەكەمەنشiك اۋرۋحانانىڭ دارiگەرلەرi مەملەكەتتiك مەكەمەنiڭ دارiگەرلەرiنەن الدەنەشە ەسە ارتىق الادى.

ال، وتانقورعاۋشىلاردىڭ كۇنi بۇل ەكەۋiمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى بولعانىمەن، ولاردىڭ دا ايلىق تابىسى قازاقستانداعى قازiرگi ورتاشا جالاقى دەڭگەيiندە عانا.

بۇل ماماندىقتاردىڭ، ەڭ الدىمەن، ستراتەگيالىق ماڭىزى جوعارى ەكەندiگiن ايتۋىمىز كەرەك. مۇعالiم ەلiمiزدiڭ بولاشاعى بالالاردى بiلiم نارiمەن سۋسىنداتىپ، ولاردى بولاشاققا تاربيەلەسە، دارiگەر — ەڭ قىمباتىمىز دەنساۋلىعىمىز ءۇشiن كۇرەسەدi. وتان قورعاۋشىلار ەلiمiزدi كۇزەتەدi. ياعني، ۇشەۋiنiڭ دە ەڭبەگi ەلەۋلi بولۋعا تيiس. وركەنيەتتi مەملەكەتتەردە مۇعالiمدiك پەن دارiگەرلiك ەڭ ابىرويلى قىزمەت سانالادى. بۇل سالاعا بiزدەگiدەي ادامنىڭ قورى ەمەس، قولى جەتكەنi بارادى. مۇعالiم الاڭداماي، بالاعا ساباق ۇيرەتسە، دارiگەر ناۋقاستى ەمدەۋگە عانا كوڭiل بولەدi. سوندىقتان دا، ولاردىڭ عىلىمى مەن بiلiمi الدا، مەديتسيناسى ادام ايتقىسىز تابىسقا جەتتi.

بۇگiندە تيىن ساناپ وتىرعان مۇعالiمدەر بالاعا قالاي ساپالى بiلiم بەرسiن، دارiگەر ناۋقاستى قالاي الاڭسىز ەمدەسiن. وسىدان كەلiپ، جەمقورلىققا جول بەرiلەدi. ءال ۇستiندە جاتقان ناۋقاستىڭ دارiگەرگە بەرەرi بولماسا، ونىڭ ءومiر ءسۇرۋi دە ەكiتالاي بولار ەدi. ادام ومiرiنە، ونىڭ بولاشاعىنا نەمقۇرايلى قاراۋدىڭ ءوزi ەلiمiزدiڭ ەڭ ماڭىزدى ماماندىقتارعا جەتكiلiكتi كوڭiل بولمەي وتىرعاندىعى سالدارىنان ورىن الىپ وتىر. وتان قورعاۋشىلارىمىزدىڭ جالاقىسى تومەندiگi كەسiرiنەن پاتريوتتىق سەزiمi دە باسەڭسiدi.

بiلiم جانە عىلىم مينيسترi جانسەيiت تۇيمەباەۆ كاسiپوداق باسشىلارىنىڭ ۇندەۋiنەن كەيiن بiلiم جانە عىلىم قىزمەتكەرلەرiنiڭ ايلىق جالاقىسى 40 پايىزعا كوتەرiلەتiندiگiن ايتتى. بiراق بيىل ەمەس، كەلەسi جىلى. وعان دەيiن كۇن سايىن قارقىن الىپ بارا جاتقان ينفلياتسيا بۇنى ەكi اساي سالماسىنا كiم كەپiل؟ ال، ۇكiمەت ولاردىڭ اشۋ-ىزاسىنىڭ الدىن الۋ ءۇشiن 3 جىلدىق تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىن ويلاپ تاپتى. ايلىق جالاقىسىنىڭ تومەندiگiنە باس قاتىرىپ، ەرەۋiلگە شىعۋعا دايىندالىپ جاتقان ولارعا جاڭا ەرمەك تابىلىپ، قۇجات جيناۋعا كiرiستi. باسپانالى بولسام دەگەن ءۇمiتi جانىپ، ۇزىن سونار كەزەككە تۇرىپ، ارزان باعالى پاتەرگە قول جەتكiزۋدiڭ سوڭىندا كەتتi. قازiر مەكتەپ ديرەكتورلارىنا قۇجات وتكiزۋگە تالاپتانعان مۇعالiمدەردi ساباقتان بiرنەشە كۇنگە بوساتۋ تۋرالى نۇسقاۋ كەلiپتi. بۇل دا الاڭ كوڭiلدi باسۋدىڭ امالىنان تۋعان شارا سەكiلدi. بiراق، ونىڭ الەۋمەتتiك ماسەلەلەردi شەشiپ تاستايتىنى تاعى دا كۇماندi.

ەسەنگۇل كاپقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button