“يلھام – شابىت” تاۋەلسIز سىيلىعىنا كIم يەگەر؟!

ەلباسىنىڭ جىل سايىنعى حالىققا جولداۋى ءوز رەتiمەن جۇزەگە اسىپ كەلەدi. بارiمiزگە ايقىن، جولداۋدا ماڭىزدى باعىت الاتىن دا وسى مادەني مۇرامىزدى ناسيحاتتاۋ. سوندىقتان دا "مادەنيەت — بارلىق نارسە ۇمىت بولعاندا دا ماڭگi ءومiر سۇرەتiن شىنايىلىق" دەگەن دانا ءسوزدiڭ ءوزi كiم-كiمدi بولسىن تەبiرەنتiپ تاستايتىنىنا داۋ جوق.

البەتتە، قازاق مادەنيەتiن ۇرپاقتان-ۇرپاققا امانات ەتiپ، ونى بايىتا ءتۇسۋ بiزگە جۇكتەلگەن مiندەت. مادەنيەتتi جاراتۋشى حالىقتىڭ ءوزi ەكەنiن ەسكەرسەك، وسى بار جان دۇنيەسiن ۇلاعاتتى iسكە ارناپ، بارشاعا ورتاق مۇرانى ومiرگە كەلتiرiپ، بولاشاق ۇرپاققا قازىنا ەتiپ ساقتاپ كەلە جاتقان جاندارعا قامقورلىق ەتۋگە مەملەكەت تە، ءار ازامات تا بورىشتى. وسى ماقساتتا "ونەركاسiپشiلەر، كاسiپكەرلەر جانە اۋىلشارۋاشىلىق جۇمىسشىلارى اسسوتسياتسياسى" رەسپۋبليكالىق قوعامدىق قورى قۇرامىندا مەتسەناتتار كلۋبى قۇرىلعان بولاتىن. اتالعان كلۋب تابىستاعان "يلھام" – "شابىت" تاۋەلسiز سىيلىعى مادەني مۇرامىزدى تۇگەندەپ، ەل اتىن الەمگە ايگiلi ەتiپ كەلە جاتقان ازاماتتاردى قولداپ، ولاردىڭ ەرتەڭگi كۇنi ۇنەمدi جۇمىس iستەپ، باعا جەتپەس قازىنامىزدى ءارi قاراي بايىتۋعا باعىتتالعان. دەمەك، مەتسەناتتىق ادەت-عۇرىپتى قايتا تiكتەگەن قاۋىمداستىق مۇشەلەرiنiڭ مۇرىندىق بولۋىمەن بيىل دا "يلھام" – "شابىت" تاۋەلسiز سىيلىعى جالعاسىن تاۋىپ، ءوز يەسiن تابۋعا اسىعۋدا. اتاپ ايتساق، سىيلىق "عىلىم"، "ادەبيەت"، "بiلiم بەرۋ"، "بەينەلەۋ ونەرi"، "سپورت"، "مۋزىكا"، "تەاتر"، "حالىقارالىق جانە دiنارالىق تاتاۋلاستىقتى، تىنىشتىقتى نىعايتۋعا قوسقان شەكسiز ۇلەسi ءۇشiن" نوميناتسياسى بويىنشا تابىس ەتiلەدi.

"يلھام" – "شابىت" تاۋەلسiز سىيلىعىنىڭ باستى ماقساتى – شىعارماشىلىقپەن اينالىسىپ، مادەني مۇرالارىمىزدىڭ ساقتالىپ، قازاق ەلiنiڭ دامۋى ءۇشiن بار قاجىر-قايراتىن جۇمساپ كەلەتiن قاۋىمعا جiگەر كورسەتiپ، قولداۋ بەرۋ.

ايتا كەتەرلiگi، ءار سالا ماماندارىن قامتىعان "يلھام" – "شابىت" تاۋەلسiز سىيلىعىنا يە بولعان جۇلدەگەرلەر سانى وتكەن جەتi جىل ارالىعىندا 50-دەن اسقان. ال بيىل بۇل سىيلىق 2005-2007 جىلدار ارالىعىنداعى ەڭبەكتەردi باعالاپ، قورىتىندى ناتيجە شىعارۋ ۇستiندە. جۇلدەگەرلەر ەسiمi تاۋەلسiز كوميتەت شەشiمiمەن ارنايى الەۋمەتتiك سۇراق-جاۋاپتىڭ ناتيجەسiندە انىقتالماق. سونىمەن، "يلھام" – "شابىت" تاۋەلسiز سىيلىعىن تابىس ەتۋ سالتاناتى م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاقتىڭ مەملەكەتتiك اكادەميالىق دراما تەاترى شاڭىراعىندا اعىمداعى جىلدىڭ 22 قاڭتار كۇنi ساعات 18.00-دە باستالادى.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button