«جەرۇيىقتىڭ» جوباسى قانداستارعا قامقورلىق كورسەتۋدI كوزدەيدI

شەت ەلدەردەگi قانداستارىمىزبەن رۋحاني-مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا تەك قۇزىرلى مەملەكەتتiك ورگانداردىڭ قاتىسىپ قويۋى ازدىق ەتەدi. وعان بارشا قازاق قوعامى بiر كiسiدەي اتسالىسۋى كەرەك. «جەرۇيىق» قوعامدىق بiرلەستiگi «شەت ەلدەردەگi وتانداستارمەن رۋحاني-مادەني بايلانىستاردى ودان ءارi نىعايتا ءتۇسۋ» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا وسىنداي قورىتىندىعا كەلدi.

اتالمىش جوبا بويىنشا ءتۇرلi الەۋمەتتiك زەرتتەۋ، پiكiرتالاستار وتكiزiلگەن.

«جەرۇيىق» قوعامدىق بiرلەستiگi جاساعان ساراپتامانىڭ قورىتىندىسى كورسەتiپ وتىرعانداي، قازاقستان وزiنەن تىسقارى جاقتاعى ۇرپاعىن ءتۇپ تامىرىنان اجىراپ كەتپەۋi ءۇشiن ناقتى قادامدارعا بارۋى قاجەت. اتاپ ايتقاندا، ولاردى قازاقستاندىق باعىتتا تاربيەلەۋ iسi مەن ولارداعى قازاقى رۋحتىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىنا جەتە كوڭiل ءبولiنۋi كەرەك.

الەۋمەتتiك زەرتتەۋلەر بارىسىندا الماتى قالاسىندا 2007 جىلدىڭ ءتورتiنشi توقسانى بويىنا 1400 ادامدى قامتىعان ساۋالناما كەزدەيسوق iرiكتەمە ءادiسi ارقىلى جۇرگiزiلگەن. الەۋمەتتiك زەرتتەۋ بارىسىندا بiر بايقالعانى، رەسپوندەنتتەردiڭ 65 پايىزعا جۋىعى اتالعان ماسەلە بويىنشا ەندi ناقتى iس-ارەكەتتەردiڭ قاجەتتiگiن ايتادى. ال سۇرالعانداردىڭ 25 پايىزىنىڭ اتالعان ماسەلە جونiندە تۇششىمدى بiردەڭە ايتۋعا قينالاتىندىعى انىقتالعان. دەگەنمەن دە، سۇرالۋشىلاردىڭ باسىم بولiگiنiڭ پiكiرiنشە (58 پايىز دەرلiك)، قازاقستاننىڭ جاڭا ساپالىق دەڭگەيگە كوتەرiلۋi ءۇشiن شەتەل قازاقتارىنىڭ دا قوسار ۇلەسi قوماقتى ەكەن. جالپى، بۇل مالiمەتتەر اتالعان ماسەلە جونiندە جان-جاقتى تۇسiنiك بەرiپ عانا قويماي، سونىمەن بiرگە ەلiمiزدەگi الەۋمەتتiك-مادەني قاتىناستاردىڭ كوپتەگەن قىرى جايىندا دا اقپار بەرەدi.

الەۋمەتتiك زەرتتەۋ بويىنشا قويىلعان ساۋالدارعا ارقيلى جاۋاپتار بەرiلگەن. دەگەنمەن دە، شەت ەلدەردەگi قازاق دياسپوراسىنىڭ بۇگiنگi رۋحاني-مادەني بولمىسى تۋراسىندا قويىلعان سۇراققا رەسپوندەنتتەردiڭ دەنi (77 پايىزى) كوڭiلi تولمايتىندىعىن ايتقان. ال «قازاقستان ءوزiنiڭ شەت جۇرتتاعى وتانداستارىمەن رۋحاني-مادەني بايلانىستاردى قاي باعىتتا دامىتىپ، قانداي سالالارعا باسىمدىق بەرۋi تيiس؟» دەگەن ساۋالعا سۇرالۋشىلاردىڭ كوپشiلiگi (58 پايىز) شەتتەگi وتانداستار انا تiلiن ۇمىتىپ قالماۋى ءۇشiن، ۇلتتىق بولمىسىن ساقتاۋى ءۇشiن قازاقستان قولدان كەلگەننiڭ ءبارiن جاساۋعا تيiس دەپ ەسەپتەيدi. وكiنiشكە قاراي، «اتالعان ماسەلە تۋراسىندا ەلدiڭ قۇزىرلى ورگاندارىنا ناقتى قانداي ۇسىنىستارىڭىز بار؟» دەگەن ساۋالعا ناقتى جاۋاپ بەرگەندەر 35 پايىز عانا بولىپ شىققان. ونىڭ وزiندە جاۋاپ بiركەلكi ەمەس، ءار قيلى. قالعاندارى جاۋاپ بەرۋگە قينالاتىندىقتارىن ايتادى.

«جەرۇيىق» قوعامدىق بiرلەستiگi اتالعان جوبانى كەلەسi جىلى دا جالعاستىرۋ ءۇشiن ءارi شەت ەلدەردەگi قانداستاردىڭ ءومiر ءسۇرiپ وتىرعان ورتاسىمەن تانىسىپ، تولىققاندى زەرتتەۋ ءۇشiن بۇل ماسەلەگە وتاندىق كاسiپكەرلەر مەن بيزنەس وكiلدەرiنiڭ شىنايى قولداۋى مەن قىزىعۋشىلعىن وياتۋعا تالپىنىس جاساماق. وسىلايشا، بۇل باعىتتاعى جۇمىس ودان ءارi جالعاسا بەرمەك.

ەدiگە بەكتاس

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button