قۇربان ايتتا قۇربان شال!

قۇربان ايت كەلدi. قۇربان: ءارi مەيرام، ءارi قۇلشىلىق. قۇربان شالۋ – ەكi دۇنيەدە جاۋاپتى، ەكi دۇنيەدە ساۋاپتى مەيرام.

ايت نامازىن وقىپ، قۇربان شالىپ، جاراتقانعا جاقىنداۋ، ايت كۇندەرi تۋعان-تۋىس، دوس-جارانعا، تانىس-بiلiس كiسiلەرگە زيارات جاساپ، iلتيپات كورسەتۋ – مەرەكەنiڭ ابزال امالدارى. «قۇرباندىق» دەپ قۇربان ايت كۇندەرiندە عيبادات نيەتiمەن شالىناتىن مالدى ايتادى.

قاسيەتتi قۇران كارiم جانە يسلام تاريحى بويىنشا بۇل مەرەكە مەن ونىڭ شەجiرەسi ادام (ا.س.) اتا جانە يبراھيم (ا.س.)، ونىڭ ۇلى يسمايىلمەن (ا.س.) تىعىز بايلانىستى.

قۇرباندىقتىڭ ۋاجiپتiگi قاسيەتتi قۇراندا: «راببىڭ ءۇشiن (ايت نامازىن) وقى، قۇرباندىق شال!»، – دەپ بۇيىرىلعان. پايعامبارىمىز دا (س.ع.س.): «كiمدە-كiم مۇمكiندiگi بولا تۇرا قۇرباندىق شالماسا، بiزدiڭ ناماز وقيتىن جەرiمiزگە جاقىنداماسىن!»، – دەگەن.

قۇدايعا شۇكiر، قازiر مەملەكەتiمiز قۇربان ايتقا رەسمي نازار اۋدارىپ دەمالىس بەرiپ ءجۇر. يسلامداعى بۇل ۇلىق مەرەكەگە كوڭiل قويۋشىلار دا كوبەيۋ ۇستiندە. جىلدا بۋش باستاعان وزگە مەملەكەت باسشىلارىنان قازاقستان پرەزيدەنتi ن.نازارباەۆقا قۇربان ايت مەيرامىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلiپ جاتۋى سونىڭ ايعاعى.

قۇربان ايت – بەرەكە مەن بiرلiك، ىرىس پەن قۇت. حاج امالىن ورىنداۋشىلار مەككەدەگi قاعباعا ءتاۋاپ ەتiپ، اللاھقا جالبارىنىپ، امiرiنە مويىنسۇنىپ، قابىل ەتiلەتiن قاجىلىق جاساۋعا بارىن سالسا، ەلiمiزدەگi مۇسىلماندار ايت نامازىن وقىپ، قۇربان شالادى. ايتشىلاپ، جوق-جiتiك «شالا بايىپ» ارقا-جارقا كۇي كەشەدi. قۇربان ەتتەرi قىزىلسىراعانداردىڭ تiس قىشۋىن بiر باساتىنى تاعى راس.

ۋداي قىمباتشىلىققا قاراماستان توي دەسە قۋ باسى دومالايتىن قازاق قۇربان ايتتا دا ايانىپ قالماس. ويتكەنi قۇرباندىق شالۋ – اللاھ تاعالانىڭ ريزالىعىنا بولەنەتiن iزگi iس.

«ادام بالاسى قۇربان ايت كۇنiندە (قۇربان شالىپ) قان اعىزۋدان باسقا سۇيiكتi iسپەن اللاھ تاعالاعا جاقىنداعان ەمەس. قانى اعىزىلعان مال قيامەت كۇنi مۇيiزدەرi، تۇياقتارى جانە جۇندەرiمەن كەلەدi. اعىزىلعان قان جەرگە تامباي جاتىپ، اللاھ تاعالانىڭ قۇزىرىندا ۇلكەن قۇرمەتكە جەتەدi. سوندىقتان قۇرباندارىڭدى كوڭiل ريزاشىلىعىمەن شالىڭدار!»، – دەي وتىرىپ، يبراھيم (ا.س.) پايعامباردان جالعاسقان امالدى سۇيiكتi پايعامبارىمىز (س.ع.س.) ورىنداپ، عۇمىرىنىڭ 63 جىلىنا ارنالعان ءاربiر قۇرباندىقتى ءوز قولىمەن باۋىزداعان ەكەن.

يبراھيم (ا.س.) باستاپ، راسۋلاللاھ (س.ع.س.) قوستعان اللاھ تاعالانىڭ «ناماز وقى جانە قۇربان شال!» دەگەن ءامiرiن قازاقستاندىق مۇسىلمان قاۋىمى دا شاما-شارقىنشا ورىندايدى دەپ سەنەمiز.

قۇربان ايت قۇتتى بولسىن! نيەتiڭiزگە نۇر جاۋسىن! قازاقستاننىڭ ءاربiر ازاماتى قۇرباندىق شالاتىن دارەجەدەگi بايلىققا جەتكەي!

كۇلپارا جۇماعالي

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button