كوركەمسوز سايىسى اباي وقۋلارىنا ارنالدى

ابايدىڭ سىرلى دا سۋرەتتi، ليريكاعا تۇنىپ تۇرعان ولەڭدەرi مەن وي-تولعاۋىن فيلوسوفيالىق تۇرعىدان تۇسiندiرە وتىرىپ، بازبiرەۋ ناداندارعا قاراتىپ، استارلى، ۋىتتى سوزبەن باتىرا ايتقان قاراسوزدەرi، ايگiلi «ەسكەندiر»، «ءازiم اڭگiمەسi»، «ماسعۇت» اتتى پوەماسى ۇرپاقتان ۇرپاققا مادەني مۇرا رەتiندە ساقتالىپ كەلەدi. سوندىقتان دا قازاق حالقىنىڭ ماڭدايىنا بiتكەن اقىن مۇراسى تالاي ۇرپاققا امانات ءارi رۋحاني ازىق.

قۇدايعا شۇكiر، ەلiمiزدە تiلدەر مەرەكەسi قارساڭىندا، كەيدە ودان تىس كەزدە دە جەر-جەردە اباي وقۋلارىن، بايتۇرسىنوۆ وقۋلارىن وتكiزۋ داستۇرگە اينالدى. اتالمىش شارانىڭ اتاپ وتiلۋiندە ونەگەلi تاربيە باستاۋى، ۇلكەن ءمان-ماعىنا جاتىر. ويتكەنi، ابايداي كەمەڭگەر اقىنى، احمەتتەي كوسەمسوزشiسi بار قازاق ەلiنiڭ ۇرپاعى ەشقاشان قاراسوزگە دەس بەرiپ، دۇشپانى الدىندا يمەنبەك ەمەس. ال وسىنداي قارا حالىقتىڭ قامىن جەپ ومiردەن وتكەن تۇلعالاردى بiلمەۋ كەيiنگi ۇرپاققا ەمەس، بiزگە، ەلدiگiمiزگە سىن. مiنە، وسى موينىمىزعا جۇكتەلگەن بiر مiندەتتiڭ پاراسى، دالiرەگiندە اباي وقۋلارىنا ارنالعان كوركەمسوز سايىسى قالامىزداعى اۋەزوۆ اۋدانىنا قاراستى ا.بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى №139 مەكتەپ-گيمنازياسىندا مادەني جالعاسىن تاۋىپ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن ايشىقتاعانداي بولدى. اباي ولەڭدەرiن جاتقا وقۋ، اباي قاراسوزدەرiن ناقىشىنا كەلتiرە وقۋ، كوركەم بەينە سومداۋ اتتى ءۇش بولiمنەن تۇراتىن كوركەمسوز سايىسىنا 6-10 سىنىپتىڭ العىر وقۋشىلارى قاتىسىپ، اباي الەمiن تاعى بiر قىرىنان كورسەتتi.

سونىمەن، «ادەبيەت ايدىنى» مەن «تۇركiستان» گازەتiنiڭ قىزمەتكەرلەرiنەن قۇرالعان ادiلقازى القاسى بiراۋىزدان ءسوزدiڭ قۇدiرەتiن ءتۇيسiنiپ كەلە جاتقان ۇرپاقتىڭ بارىنا قۋانىپ، وقۋشى قاۋىمدى بiر سەرپiنتiپ تاستادى. ءارتۇرلi نوميناتسيالاردان تۇراتىن سايىستىڭ قورىتىندىسى بىلاي بولدى. «ولەڭدi ناقىشىنا كەلتiرە ايتقانى ءۇشiن» ولجاس تالاسباەۆ، «بiلگiرلiگi ءۇشiن» ەراسىل ءسابيبولدا، «شەبەرلiگi ءۇشiن» ايدانا احمەتباەۆا، «العىرلىعى ءۇشiن» يبايحان اقنيەت، «كوركەم بەينەنi سومداعانى ءۇشiن» سالتانات ءابiلوۆا، «جەڭiسكە ۇمتىلعانى ءۇشiن» جانسايا مۇقانوۆا، «شەشەن اتانعانى ءۇشiن» ەرجاس ايتوۆ ماقتاۋ قاعازىمەن ماراپاتتالسا، 4-ورىندى ءمادي مۇحامەدوۆ، 3-ورىندى ايدوس نۇرسادىقوۆ، 2-ورىندى سامال بولاتباەۆا يەلەندi. ال كوركەمسوز سايىسىنىڭ باس جۇلدەسiن ماحفۋزا تۇرعانجان ولجالادى. اباي اتاسىن وقىعان وقۋشى دا، وقۋشىنى بiلiم نارiمەن سۋسىنداتقان ۇستاز قاۋىمى دا شات-شادىمان.

د.مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button