«كاسپي بانكIنIڭ» 9 ايداعى تازا پايداسى – 4،1 ميلليارد تەڭگە

«كاسپي بانكi» اق 2007 جىلدىڭ 9 ايىنداعى ءوز قىزمەتiنiڭ قورىتىندىسىن حابارلادى. ولاردىڭ مالiمەتiنە قاراعاندا، جىل باسىنان بەرگi اكتيۆتەرi 20%-عا جانە سوڭعى ءۇش ايدا 10%-عا كوبەيiپ، 238 ميلليارد تەڭگەنi قۇراعان. نەسيەلiك پورتفەل جىل باسىنان بەرi 39%-عا سوڭعى ءۇش ايدا 18%-عا ارتىپ، 178 ميلليارد تەڭگەنi قۇرادى. كليەنتتەردiڭ دەپوزيتتەرi سوڭعى ءۇش ايدا 9%-عا ارتىپ، 68 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. مەنشiكتi كاپيتالى جىل باسىنان بەرi 36%-عا كوتەرiلiپ، 37 ميلليارد تەڭگەنi قۇرادى.

«كاپيتالدىڭ سىرتقى نارىعىندا قالىپتاسقان قيىن جاعدايعا قاراماستان، «كاسپي بانكiنiڭ» 2007 جىلدىڭ 9 ايىندا قول جەتكiزگەن تابىسىنىڭ اسا قوماقتى ەكەنiن حابارلاۋ بiز ءۇشiن قۋانىش، – دەدi «كاسپي» بانكiنiڭ باسقارما توراعاسى ميحايل لومتادزە، – ناتيجەسiندە جەكە تۇلعالارعا نەسيە بەرۋ 24%-دى قۇرادى، شاعىن جانە ورتا كاسiپورىندارعا بەرiلگەن نەسيەنi قوسقانداعى بiزدiڭ جەكە پورتفەلiمiز 100 ميلليارد تەڭگەگە جەتتi».

«بiز جىل باسىندا بەلگiلەنگەن تۇراقتى جانە ورىندى وسۋگە، بiزدiڭ بانكتiڭ جوعارى سەنiمدiلiگiن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ستراتەگيامىزدى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرۋدامىز. بiزدiڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىمىزعا جەتكiزەتiن ءۇش ماڭىزدى فاكتور بار. بiرiنشiدەن، قازاقستاندىق بانكتەر اراسىنداعى كاپيتالدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيiنiڭ بiرi بiزدە جانە ول 22%-دان اسىپ جىعىلدى. ەكiنشiدەن، «كاسپي بانكiنiڭ» سىرتقى قارىزدارىنىڭ دەڭگەيi قازاقستاندىق بانكتەر اراسىندا ەڭ تومەنi بولىپ تابىلادى. ول بارلىق سىرتقى قارىزدىڭ تەك 34%-ىن عانا قۇرايدى. قىركۇيەك ايىندا 80 ميلليون دوللار تولەگەننەن كەيiن، بيىلعى جىلى بiزدە ەشقانداي سىرتقى قارىز تولەمi قالعان جوق. ۇشiنشiدەن، تەك بيىلعى جىلى نەسيەلiك قور مەن كاپيتالعا ينۆەستيتسيا تۇرiندە 22 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات بولگەن بانك ينۆەستورلارىنىڭ قوماقتى قارجىلىق مۇمكiندiكتەرi بار. بانك جۇمىسىنىڭ تۇراقتىلىعى كليەنتتەرiمiزگە سەنiمدiلiك ۇيالاتادى دەگەن سەنiمدەمiن» دەيدi «كاسپي بانكiنiڭ» باسقارما توراعاسى ميحايل لومتادزە.

ە. قۇمار.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button