82-ماۋسىمدى «ايمان-شولپانمەن»...

تەاتر تالعامپاز كورەرمەنiمەن قايتا قاۋىشتى. شىعارماشىلىق ۇجىم ءۇشiن دە، ونەرسۇيەر قاۋىم ءۇشiن دە قىمبات ماۋسىماشار ءداستۇرiنiڭ سالتاناتتى مەرەكەگە ۇلاساتىنىنا ءشۇبا جوق. سونىمەن، ساحناسى شىنايى سەزiمگە تولى ونەر ورداسى ءھام قاراشاڭىراعى – م.اۋەزوۆ اتىنداعى مەملەكەتتiك اكادەميالىق دراما تەاترى ءوزiنiڭ 82- ماۋسىمىنىڭ تۇساۋىن كەسiپ، بۇل جولعى شىمىلدىقتى «ايمان-شولپان» مۋزىكالىق كومەدياسىمەن اشۋدى ماقۇل كورiپتi.

ماۋسىمدىق كەزەڭنiڭ اشىلۋىنا وراي ءباسپاسوز-ءماسليحاتىن وتكiزگەن تەاتر ۇجىمى قاسيەتتi قاراشاڭىراقتىڭ ماۋسىمدىق جانە ماۋسىمارالىق كەزiندەگi اتقارعان قىرۋار تiرلiكتەرiنە توقتالدى. بالكiم، تەاتر جۇيەسiن ونشا بiلە بەرمەيتiن، بiراق «وسى مەن بiر تەاترعا بارىپ سەرگiپ قايتسەم قايتەدi» دەپ ءوزiن وسىناۋ بiر قۇدiرەتتi ونەردi تاماشالاۋعا قامشىلايتىن جاندار ارنايى بۇرىلىپ كەلگەندە، تاقتاشاداعى «تەاتر كەزەكتi دەمالىستا» دەگەن حابارلامانى وقىپ، باسىن سالبىراتىپ قايتاتىن دا شىعار. الايدا، تەاتر ساحناسىندا كۇنiن باتىرىپ، تاڭىن اتىرىپ جۇرگەن ارتiستەر بۇل كەزدە دە سۇيiكتi كورەرمەنiنەن قول ءۇزiپ قالعان ەمەس. جەر-جەردi، ەل-ەلدi ارالاپ حالىقتى ونەرiمەن باۋراپ، كاسiبي شەبەرلiكتەرiنە ءتانتi ەتكiزگەن ارتiستەر ءۇشiن ونەردi قادiرلەپ ءارi قاستەرلەي بiلەتiن قاۋىممەن بiرگە بولۋ ۇلكەن باقىت. ماسەلەن، تەاتردىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمى جاز مەزگiلiندە قاراعاندى، جەزقازعان وبلىستارى مەن ساتباەۆ قالاسىندا گاسترولدiك ساپاردا بولىپ، اۋەزوۆ تەاترىنىڭ قانداي تۋىندىلاردى ساحنالاپ، قانداي اكتەرلاردىڭ تۇساۋىن كەسiپ جاتقاندىعىن تاعى بiر دالەلدەپ كەلدi. ونەردi قۇرمەتتەگەن جەرگiلiكتi جۇرتشىلىق «قاراگوز»، «ىمىرتتاعى ماحاببات»، «سىعان سەرەناداسى»، «اپكە»، «قوش ماحاببات»، ت.ب. سپەكتاكلدەردi تاماشالاپ، العىسىن جاۋدىرىپتى. ال تاياۋدا عانا ەلارالىق شىعارماشىلىق بايلانىستاردىڭ ءوزارا ارتۋىنا بايلانىستى تەاتردىڭ بiر توپ ۇجىمى وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاشكەنت شاھارىندا بiر اپتالىق گاسترولدiك ساپاردان ورالىپتى. «بiز وزبەكستانداعى 1 ملن. 600 مىڭ قازاققا ازىق بولارلىقتاي بەس سپەكتاكل، تاعى باسقا كلاسسيكالىق تۋىندىلاردى قويدىق» دەگەن تەاتردىڭ كوركەمدiك جەتەكشiسi ەسمۇقان وباەۆ بiراز جوبالار مەن يگi جاڭالىقتارعا قايىرىلدى. «بۇگiندە بiزدiڭ تەاتردا جاڭالىق كوپ. سونىڭ بiرi – بiز ءوز قاتارىمىزعا سەگiز جاس ءارتiس الدىق. ءبارi ت.جۇرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەمياسىنىڭ تۇلەكتەرi. ولار بiر جىلداي ستاجەر رەتiندە ءجۇرiپ، اعا بۋىن وكiلدەرiنەن تاجiريبە الىپ، كوڭiلiمiزدەن شىعۋعا تىرىستى» دەيدi.

شىنىندا دا، قايسىبiر ەلدiڭ مادەنيەتi جايلى ءسوز ەتسەك، اۋەلi تەاترى مەن كينوسىنا توقتالامىز. ونەر بار جەردە – تەاتر دا، كينو دا بار. كەيiنگi كەزدە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلiگiنiڭ اتالعان ونەر سالاسىنا نازارىن سالىپ، بiراز يگi شاراعا مۇرىندىق بولىپ جاتقاندىعى بiزدi دە قۋانتپاي قويمايدى. ايتالىق، جىل سايىنعى «بايتەرەك» رەسپۋبليكالىق جابىق بايگەسi، مينيسترلiكتiڭ درامالىق جانە مۋزىكالىق شىعارمالارعا ارنالىپ بولiنگەن قارجىلاي گرانتى، ءسوز جوق، تەاتر سالاسىنىڭ وتىمەن كiرiپ، كۇلiمەن شىعاتىن شىعارماشىلىق وكiلدەرiنiڭ بەلسەندiلiگi مەن ىنتاسىن ارتتىرا تۇسەتiنi انىق. سونىڭ ارقاسىندا بiرقاتار ۇزدiك تە وزىق شىعارمالار تەاتر ساحناسى ارقىلى كورەرمەنiنە جول تارتتى. ولاردىڭ iشiنەن «قازاقتار»، «كۇزگi رومانس»، «فارحاد-شىرىن»، «سۇلۋ مەن سۋرەتشi» سپەكتاكلدەرiن اتاپ ايتۋعا بولادى. البەتتە، مۇنىڭ ءبارi رەپەرتۋارلىق قوردى كەڭەيتۋ مەن كوبەيتۋ ماقساتىنان تۋعان شىعارماشىلىق iزدەنiستەردiڭ جەمiسi. از ۋاقىت iشiندە ءوز كورەرمەنiن تاۋىپ ۇلگەرگەن سپەكتاكلدەردiڭ قاتارى ءالi دە مولايا ءتۇسiپ، بۇل ءۇردiس جالعاسىن تابا بەرمەك.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button