تۇرعىندار نە دەيدI، مينيستر نە دەيدI?..

قازاقستان رەسپۋبليكاسى يندۋستريا جانە ساۋدا مينيسترi عالىم ورازباقوۆتىڭ وتكەن اپتالاردىڭ بiرiندەگi ۇكiمەت ماجiلiسiندە تۇرعىن ءۇي كوممۋنالدىق cالا جۇيەسiنە رەفورما جاساماقشى بولعانى جۇرتتىڭ ەسiندە. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، توقسانىنشى جىلداردىڭ باسىندا تۇرعىن ۇيلەر جارتىلاي جەكەشەلەنگەن ەكەن. ول ەندi تولىق جەكەشەلەندiرۋدi ۇسىنىپ وتىر. ياعني، كوپ قاباتتى ۇيلەردەگi پاتەرلەردiڭ ءوزiن عانا ەمەس ءۇيدiڭ شاتىرلارىنىڭ، استىڭعى جاعىندا سۋ جۇيەلەرiن، اۋلاسىن تۇرعىنداردىڭ جەكەمەنشiگiنە ءبولiپ بەرمەكشi.

ءيا، بۇلاي iستەۋ ءۇشiن ۇكiمەت تۇرعىن ۇيلەردi قايتا تiركەۋدەن وتكiزۋ كەرەك. سوعان بيۋدجەتتەن ءۇش ميلليارد تەڭگە بولiنەتiن كورiنەدi. مينيستر وسى رەفورماتورلىق ۇسىنىسىن كەشە «قر كەيبiر زاڭنامالىق اكتiلەرiنە تۇرعىن-ءۇي كوممۋنالدىق سالا ماسەلەلەرi بويىنشا وزگەرiستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگiزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن پارلامەنتتەگi ەكونوميكالىق رفورما جانە وڭiرلiك دامۋ كوميتەتi دەپۋتاتتارىنىڭ الدىنا تالقىلاۋعا قويدى. ەل جاعدايىن جاقسى بiلەتiن ۆلاديمر نەحوروشەۆ سەكiلدi دەپۋتاتتار ونىڭ بۇل ۇسىنىسىنا بiردەن وڭ قاباق تانىتا قويماعىنىن، كوزiلدiرiگiن ج ۇلىپ الىپ، كiجiنە سويلەپ، وزگەرiستەر مەن تولىقتىرۋلار شيكiلiگiنiڭ شەتiن شىعارا ايتقان نارازىلىعىن تەلەارنالاردان انىق كوردiك. دەپۋتات تۇرعىن ۇيلەردiڭ ءبارi جاقسى تالاپقا ساي بولسا، ولاي مiنەز كورسەتەر مە ەدi. ارعىسىن قويشى ، بەرگiسi ەلۋiنشi، الپىسىنشى جىلدارى سالىنعان قانشاما تۇرعىن ءۇي iرگەلەرi ۇگiتiلiپ قاۋiپتi جاعدايدا تۇر. ۇكiمەت اۋەلi سولار¬دى كۇردەلi جوندەۋدەن وتكiزiپ الىپ، وسىنداي ۇسىنىس جاساسا ماقۇل-اۋ. سول ۇيلەردi جوندەۋ ءۇشiن قىرۋار اقشا كەرەك ەكەنi ولارعا بەسەنەسiنەن بەلگi. ونىڭ ۇستiنە سولاردا تۇرىپ جاتقان زەينەتكەرلەر قانشاما. ولاردىڭ اي سايىن الىپ تۇرىتىن 10-14 مىڭ زەينەتاقىسى نەگە جەتەدi? ازىق-تۇلiكتەن باستاپ، كادۋەلگi قارا سابىنعا دەيiن تۇتىنۋ زاتتارىنىڭ قىمباتتاپ جاتقانى مىناۋ. جۇرتتىڭ جۇيكەسiنە تيە مە؟ تيمەي مە؟ ارينە، تيەدi.

مينيستر دە مۇنى كوكتەن الىپ ايتىپ وتىرعان جوق شىعار. شەت ەلدەردەن كورگەنiن iستەپ جاتقانى انىق. الايدا تاعدىر-تالايى بiر iرگەدەگi الەۋەتi بiزدەن الدەقايدا زور رەسەي مۇنداي رەفورماعا ءالi بارعان جوق. ونداعى ۇكiمەت وسىلاي جاساۋ كەرەك ەكەنiن بiلمەي وتىر دەيسiز بە؟ جوق بiلەدi. حالقىنىڭ جاعدايىنا قاراپ ۋاقىتتى كۇتiپ وتىرعان جايى بار. ال، ەۋروپادا مۇنداي رەفورمانىڭ بۇرىننان-اق بولۋى بەك مۇمكiن. بiراق ولارداعى حالىقتاردىڭ تۇرمىسى بiزدەردەگiمەن سالىستىرۋعا كەلە مە؟ ءومiر ءسۇرۋ دەڭگەيلەرi ون ەسە جوعارى ەمەس پە؟ «اتتىعا iلەسەمiن دەپ جاياۋدىڭ تاڭى ايىرىلىپتىنىڭ» كەرi كەلمەسiن دەڭiز. حالىق نە دەيدi، مينيستر نە دەيدi?..

مينيستر مىرزانىڭ ايتۋىنا قاراعاندا بiرنەشە پاتەرلەرi بار قالتالى شونجارلار كوممۋنالدىق تولەمدەرiن ايلاپ، جىلداپ تولەمەيدi ەكەن. سوندا سولاردى جونگە سالۋعا وكiلدەرiنە نۇسقاۋ بەرەتiن ۇكiمەت قايدا قاراپ وتىر؟ سولار ءۇشiن الگiندەي جەكەشەلەندiرۋدi قايتا جۇرگiزۋ قاجەت پە؟ قالا بەردi ەسكi ۇيلەردە تۇراتىن بايلار بار ما؟ الدا-جالدا مينيستردiڭ ۇسىنىسى پارلامەنت دەپۋتاتتارىنان قولداۋ تاۋىپ جاتسا، (ول دا مۇمكiن) وندا بار اۋىرتپالىق ءۇي تۇرعىندارىنا تۇسەدi دە، ۇكiمەت حالىق الدىندا ءوز جاۋاپكەرشiلiكتەرiن شەكتەيدi.

بالكiم، تۇرعىن ءۇي كوممۋنالدىق جۇيەگە سونداي رەفورما جاساۋ كەرەك تە شىعار. بiراق ءتۇيiنi شەشiلمەگەن كوپتەگەن كۇردەلi ماسەلەلەردi بەلدەن باسىپ، ءداپ قازiر سول وزگەرiستەردi زاڭعا زورلىقپەن ەندiرە سالعان قالاي بولار ەكەن. قالىڭ ەلدiڭ بارiنە قالتاسى كوتەرە مە؟ جوق الدە شاتىرىنان سۋ اققان، شiرiگەن سۋ قۇبىرلارىن اۋىستىرۋعا شامالارى جەتپەي شاراسىزدىق تانىتىپ وتىرا ما. وسىعان قاراعاندا مينيستردiڭ رەفورماسىن iسكە اسىرۋ ەرتەرەك سەكiلدi.

مينيستردiڭ جۋرناليستەرگە ايتقان بازىنالىعىن دا ەستiدiك. جۋرناليستەر سول قالىڭ ەلدiڭ ورتاسىندا ءجۇر. حالىقتىڭ مۇقتاجدىعىن، جاعدايىن جوعارىداعىلارعا جاسىرماي جەتكiزۋ تiكەلەي ازاماتتىق مiندەتi. «كەڭەسiپ پiشكەن تون كەلتە بولماس» دەمەكشi، حالىقتىڭ دا تالابىن تىڭداپ، جاعدايىن ويلاپ اسىعىستىققا بوي الدىرماي ورىندى iس قىلعان ءجون بولار.

كولباي ادىربەك ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button