ستۋدەنتتەرگە اۋىزاشار بەرIلدI

ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتiنiڭ باسشىلىعى مەن «پاراسات» كاسiپوداعى جىلداعى ءداستۇرi بويىنشا قاسيەتتi رامازان ايىندا ورازا ۇستاعان ستۋدەنتتەرگە اۋىزاشار بەرۋدi باستادى. كەشەگi كۇنi وقۋ ورنىنىڭ ورتالىق اسحاناسىنا 300-گە جۋىق ءار فاكۋلتەتتەن اۋىز بەكiتكەن ستۋدەنتتەر جينالدى. ستۋدەنتتەرگە اۋىز اشتىرۋ ءراسiمi ورازا ايى بiتكەنشە جالعاسپاق. جىل وتكەن سايىن يماندىلىققا بەت بۇرىپ، سابىرلىلىق پەن مەيiرiم مەكتەبiنەن وتەتiن شاكiرتتەر سانى ارتىپ كەلەدi.

اۋىزاشار راسiمiندە يمام مىرزاحمەت جۇزەي بۇل دۇنيەدەن ءوتiپ كەتكەن اتا-بابا رۋحتارىنا باعىشتاپ قۇران وقىپ، بiلiم قۋعان جاستارعا باتاسىن بەردi. سونىمەن قاتار تاربيەلiك ءمانi زور تاعىلىمدى ۋاعىز ايتىپ، ستۋدەنتتەردiڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردi.

جيىن سوڭىندا ستۋدەنتتەر جىل سايىن ورازا ۇستاعان جاستارعا مول داستارقان جايىپ، قولداۋ بiلدiرiپ وتىرعان ۋنيۆەرسيتەت باسشىلىعىنا العىستارىن جەتكiزدi.

قازۇۋ-دىڭ ءباسپاسوز قىزمەتi

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button