بIرI كۇيIندIرەدI، بIرI سۇيIندIرەدI

سوڭعى ۋاقىتتاعى جاڭالىقتار ەلدi ەلەڭدەتۋ ۇستiندە. ونىڭ قۇلاققا جاعىمسىزى جانە جاعىمدىسى دا بار.

جاعىمسىزى – نان قىمباتتادى. بۇل تۋرالى اقپارات قۇرالدارى جارىسا جازىپ جاتىر. الماتىدا بۇرىن 40 تەڭگە تۇراتىن بولكە نان قازiر 60 تەڭگەگە ساتىلۋدا. تiپتەن تۇستەن كەيiن دۇكەندەردەن بولكەنi تاپپايسىڭ. ساتۋشىلار بiزدiڭ تاپسىرىسىمىزدان الدەقايدا كەم اكەلەدi دەيدi. سوعان قاراعاندا نان زاۋىتىنىڭ باسشىلارى ءالiپتiڭ ارتىن باعىپ وتىرعان سەكiلدi.

جۇرت استاناعا الاڭداۋدا. ال ۇكiمەتتە ەكi ۇداي پiكiر بار. ۆيتسە-پرەمەر مينيستر ومiرزاق شوكەەۆ: «نان زاۋىتتارىندا بiر بولكەگە 39 تەڭگە شىعىن جۇمسالادى ەكەن. نانىڭ دۇكەندەردەگi ساتىلۋ باعاسى دا وسى توڭiرەكتە بولۋى كەرەك»، — دەسە، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترi احمەتجان ەسiموۆ: «بiر باقالاش سۋدىڭ باعاسى 70 تەڭگە. بولكە نانعا جۇمسالاتىن شىعىن بۇدان الدەنەشە ەسەگە كوپ»، — دەپ وتىر. بiرi-بەرi تارتسا، ەكiنشiسi-ارى تارتۋدا. قىسقاسى ۇكiمەت نان باعاسىن تۇراقتاندىرا الماي الەككە تۇسۋدە.

الماتى وبلىسىنىڭ Iلە اۋدانىنداعى بايسەركە اۋىلىندا تۇراتىن تالاپبەك وسكەنباەۆ: «مەنiڭ وتباسىمدا توعىز جان بار. بەس بالام مەكتەپتە. ۇلكەندەرiمنiڭ بiرەۋi جۇمىسسىز، بiرەۋi بازار جاعالاپ اربا يتەرiپ ءجۇر. تاپقان–تايانعانى ءجۇرiس-تۇرىسىنان، iشiپ-جەمiنەن ارتىلمايدى. ءوزiم زەينەتكەرمiن. نەگiزگi ازىعىمىز – نان. كۇنiنە بiر ۋاقىت ۇننان iستەلەتiن تاماقتان بولەك، بەس بولكە نان جەيمiز. ەسiموۆ ايتقانداي مالعا بەرiپ جاتقانىمىز جوق. ءوزiمiز جەپ، كۇن كورiپ جاتىرمىز. قازiر نەنi بولسا دا ەسەپتەيتiن بولدىق قوي. سوندا مەن كۇنiگە 300 تەڭگەنi نانعا جۇمسايدى ەكەنمiن. بiر ايدا بۇل 9 مىڭ تەڭگەنi قۇرايدى. بۇعان 4 مىڭنان ەكi قاپ ۇندى قوسىڭىز. سوندا بارلىعى 17 مىڭ تەڭگەنi قۇرايدى. ازعانتاي زەينەتاقىمدى جەتكiزە الماي باسىم قاتىپ وتىرعانىن نەسiنە جاسىرايىن؟! بۇل بiزگە جانە بiز سەكiلدi بiرنەشە مىڭداعان وتباسىلارىنا اۋىر سوعادى. مەنiڭ تۇسiنبەي-اق قويعانىم مىناۋ. كەيiنگi ءۇش-ءتورت جىل بويىنا ەلiمiز ميلليارد پۇت استىق ءوندiرiپ كەلەدi. بيىل تiپتەن بىلتىرعىدان دا كوپ استىق جينالاتىن ءتۇرi بار. لايىم اللاھ ەلiمiزگە وسى مولشىلىعىنان جازباسىن. الايدا وسىنشاما استىق وندiرگەن ەلدە نان نەگە قىمبات بولۋى كەرەك؟ شىراعىم-اۋ، استىق كوبەيگەن سايىن ونىڭ ونiمدەرiنiڭ قۇنى قايتا بiرشاما ارزانداماي ما؟ شەتەلدەرگە بيدايدى قانشاعا ساتامىز دەسە سونشاعا ساتسىن-اق. بۇل سىرتقى ساياسات. ال iشكi ساياسات سول بيدايدى ءوسiرiپ، مولشىلىقتى جاساپ وتىرعان ءوز حالقىڭ ءۇشiن باسقاشا بولۋ كەرەك قوي. قالتاسى قالىڭ شەنەۋنiكتەر نان قانشا قىمباتتاسا دا اۋىرتپالىعىن سەزiنبەس، ال بiز سەكiلدi پاقىرلارعا كۇن كورiسiمiز بۇرىنعىسىنان دا قيىنداي تۇسەرi ايتپاسا دا بەلگiلi. شوكەەۆ ەلدiڭ iشiندە وسكەن ازامات قوي. حالىقتىڭ تۇرمىس جاعدايىن جاقسى بiلەدi. ۇكiمەتتiڭ باسقا مۇشەلەرi ونىڭ ۇسىنىسىن قۇپتاسا يەگi ەدi».

ءيا، ۇكiمەت ساياساتىندا قاراپايىم حالىق تۇسiنە بەرمەيتiن ماسەلەلەر كوپ. ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى توقتار ەسiركەپوۆ: «نان ونiمدەرiنە باعانى رەتتەپ، تۇراقتاندىرىپ وتىرۋ ءۇشiن قويماعا ارنايى ساقتالعان ەكi ميلليون پۇت استىق قايدا؟ بۇل جونiندە ۇكiمەت نەگە ۇندەمەيدi?» — دەيدi. قاراپايىم حالىقتى الداۋعا بولار، ال كوزi اشىق، كوكiرەگi وياۋ عالىمدار ولاردىڭ اناۋ-مىناۋ جەلەۋلەرiنە كونiپ، باس يزەي قويار ما ەكەن. شىنىندا ۇكiمەت سول رەزەرۆكە قويىلعان استىق دەرەگiن نەگە ايتپايدى؟

ەندi جاعىمدى جاڭالىققا كەلەيiك. «قازاقتەلەكوم» اكتسيونەرلiك قوعامى قىمباتشىلىققا قاراماستان تۇتىنۋشىلاردىڭ قاراجاتىن ۇنەمدەۋ ءۇشiن تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتتەرiنiڭ بiرقاتار تاريفتەرiن تومەندەتۋدە. بىلتىرعى جىلعا دەيiن بايلانىس جۇيەسiندە مونوپاليستiك كومپانيا بولعان «قازاقتەلەكوم» بيىلدان باستاپ حالىققا بەتiن بۇرعانى سونداي يگi iستەرiنەن بايقالۋدا. اتاپ ايتار بولساق، ونىڭ IP VPN جاڭا قىزمەتi كوپشiلiك كوكەيiنەن شىعۋدا.

ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ باسىنان باستاپ حالىقارالىق تەلەفون بايلانىستارىنىڭ تاريفتەرi ورتا ەسەپپەن ەكi ەسەگە جۋىق ارزانداعان. سونداي-اق «TARLAN»، «TARLAN-رەسەي»، «TARLAN-قازاقستان» كارتالارىن پايدالانۋ ارقىلى كورسەتiلەتiن حالىقارالىق بايلانىس قىزمەتتەرiنiڭ تاريفتەرi دە سونشالىق تومەندەتiلگەن. بۇعان الدىن-الا تولەنەتiن «TARLAN–ەۋروپا»، «TARLAN–ازيا»، «TARLAN–گەرمانيا»، «TARLAN–تۇركيا»، «TARLAN– امەريكا»، «TARLAN–قىتاي» كارتالارىمەن شىعاتىن بايلانىس قىزمەتiنiڭ تاريفتەرiن كۇندiز 64 پايىزعا، تۇندە 24 پايىزعا ارزانداتىپ وتىر. بۇل بيزنەس سالاسىنداعىلاردى بىلاي قويعاندا، الىس-جاقىن شەتەلدەردە ۇل-قىزدارى وقيتىن جاندارعا كوپ جەڭiلدiكتەر اكەلۋدە.

«قازاقتەلەكوم» اق وتكەن اقپان ايىنان باستاپ، زاڭدى تۇلعالارعا عانا ابونەنتتiك تەرمينال نومiرلەرiن بەرۋ جانە بايلانىس جەلiسiنە قوسۋ قىزمەتتەرiنiڭ تاريفتەرiن 25 پايىزعا كەمiتتi. مۇنى استانا، الماتى، پاۆلودار، قاراعاندى، وسكەمەن قالالارىنان كورۋگە بولادى. بۇل iس الداعى ۋاقىتتا رەسپۋبليكانىڭ وزگە دە قالالارىندا جالعاستىرىلادى.

بۇگiندە قالتا تەلەفوندى ەلiمiز تۇرعىندارىنىڭ قىرىق پايىزدان استامى پايدالانۋدا. «قازاقتەلەكوم» بۇل بايلانىس ءتۇرiنiڭ قىزمەتiنە دە ەلەۋلi وزگەرiس ەندiردi. جىل باسىندا جەرگiلiكتi تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتi قالتا تەلەفون بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جەلiسiنە شىعۋ ءۇشiن تاريفتiڭ ءاربiر تولىق ەمەس 10 سەكۋندىنا ققس-تi ەسەپتەمەگەندەگi 5،97 تەڭگەدەن 5،69 تەڭگەگە تومەندەۋدiڭ ءتورتiنشi كەزەڭi iسكە اسىرىلدى.

وتكەن جىلى جەكە تۇلعالار ءۇشiن ينتەرنەتكە «Megaline Hit» كەڭ جولاقتى قىزمەتiنiڭ تاريفi 76،5 پايىزعا، ال ۇستiمiزدەگi جىلدىڭ اقپان ايىندا وسى قىزمەت كورسەتۋ تاريفi تاعى 23 پايىزعا ارزانداتىلعان. ناۋرىز، تامىز ايلارىندا «Megaline» قىزمەتiنە قوسىلۋعا 50-100 پايىزدىق جەڭiلدiكتەر جاسالدى. بۇل اسiرەسە ينتەرنەت قىزمەتiن جيi پايدالاناتىن ستۋدەنتتەر مەن وقۋشىلارعا كوپ كومەگiن تيگiزدi دەسەك اسىلىق ايتقاندىق بولماس.

ايتا كەتەتiن بiر جاي مەملەكەتتiك تiلدi دە العاشقىلاردىڭ بiرi بولىپ قولدانىسقا ەندiرگەن وسى «قازاقتەلەكوم». دەگەنمەن مۇندا دا ءالi اتقارىلماي جاتقان جايلار بار. رەسپۋبليكا شالعايىنداعى ەلدi مەكەندەردiڭ سەگiز پايىزى كۇنi بۇگiنگە دەيiن جوعارى ساپالى تەلەكوممۋنيكاتسيا بايلانىس جۇيەلەرiنە قوسىلماعان. «قازاقتەلەكوم» ۇجىمى تاياۋ ۋاقىتتا وسى ماسەلەنi قولعا الىپ، جۇزەگە اسىرماق.

كولباي ادىربەك ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button