«شاڭىراققا» قاتىستى سوت پروتسەسI ءتامام

بiر-ەكi كۇندiكتە «شاڭىراقتا» ورىن العان قاقتىعىسقا قاتىستى سوت پروتسەسi سوڭعى شەشiمiن شىعاردى. الايدا، ايىپتالۋشى دەپ تانىلعان 25 ازامات اقىرعى وتىرىستا دا وزدەرiن اقتاۋدى ءوتiنiپ قالۋعا تىرىسىپ باققانمەن، تiرiدەي جانىپ كەتكەن 24 جاستاعى پوليتسيا قىزمەتكەرi اسەت بايسەنوۆتiڭ تۋىستارى ولاردى تەمiر توردىڭ iشiندە شiرiتۋ كەرەك دەگەن ۇستانىمنان ايرىلمايتىنىن بiرنەشە رەت قاداپ ايتتى. سونىمەن، سەگiز ايعا سوزىلعان سوت پروتسەسi نەمەن اياقتالدى؟

قۇرقىلتايدىڭ ۇياسىنداي باسپاناسىن قورعاۋعا كiم بولسا دا دايىن. بiراق اسىرا قىزبالىققا سالىنىپ، دالiرەگiندە نە iستەپ نە قويعانىن بiلمەگەن حالىق جان اشۋىنا مiندi. ايىپتالۋشىلار سوڭعى داتتارىندا قولمەن iستەگەندەرiن موينىمەن كوتەرۋگە كوندiكسە دە، وتباسىلىق جاعدايلارىنا، دەنساۋلىقتارىنا بايلانىستى ءادiل شەشiم شىعارۋدى ءوتiندi. ال باستى ايىپتالۋشى دەپ تانىلعان ارون اتابەك وزiنە جاعىلعان قارا كۇيەگە كەلiسپەيتiندiگiن ايتىپ، «بار كiنام حالىقتى قانتوگiس قاقتىعىسىنان قورعاعانىم با؟» دەپ كۇيiنەدi. – «شاڭىراقتا» 14 شiلدە كۇنi بولدىم. حالىقتى قورعاۋعا تىرىستىم. ءالi دە قانداي جاعداي بولماسىن، قورعايمىن. ەش نارسەگە وكiنiپ، قورىقپايمىن دا. جاساعان iس-ارەكەتiم دۇرىس. ەل الدىندا ازاماتتىق بورىشىمدى وتەدiم. ماعان 25 جىل تۇرماق اتۋ جازاسىن بەرسە دە ءوز سوزiمنەن ەش اينىمايمىن» دەيدi ول.

ال پوليتسيا قىزمەتكەرi اسەت بايسەنوۆتiڭ اتا-اناسى: «مەنiڭ بالام 24 جاسىندا قىرشىنىنان كەتتi. سول سەبەپتەن ايىپتالۋشىلاردى 25 جىل ەمەس، ومiرلiككە سوتتالىپ، تەمiر توردا ماڭگi-باقي قالسىن. ولار ەرلiك ەمەس، قىلمىس جاسادى» دەيدi. قاي اتا-اناعا بولسىن، بالاسىنان ايرىلۋ اۋىر سوققى بوپ تيەدi. سوت زالىنداعى وتىرىستا بەينەتاسپانى كورگەننەن كەيiن اسەتتiڭ اتا-اناسىنىڭ جاعدايى تومەندەپ، بiردەن اۋرۋحاناعا ءتۇستi. دەمەك، جابiرلەنۋشi جاق ايىپتالۋشىلارعا كەشiرiم جاساماۋ كەرەك دەگەنگە توقتاسا، قورعاۋشى توپ سوت پروتسەسi كiنالi دەپ تاپقانداردىڭ قىلمىسىن دالەلدەي المادى. ولار قاماۋداعى ازاماتتاردى ۇرىپ-سوعۋ، قىسقاسى قىسىم كورسەتۋ ارقىلى ارقايسىسىنا بiر ەمەس، 4-5 باپتان iلiپ قويعان دەگەندi العا تارتادى.

الايدا، سوت ۇكiمi قازان ايىنىڭ باسىندا بەلگiلi بولادى. بiراق زاڭ وكiلدەرi كەلەسi وتىرىستىڭ قاي كۇنi وتەتiنi تۋرالى اۋىز اشقان جوق.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button