شۋ اۋدانىندا جاڭا مەشIت بوي كوتەردI

كۇللi مۇسىلمان جۇرتشىلىعى اسىعا كۇتەتiن قاسيەتتi رامازان ايى قارساڭىندا جامبىل وبلىسى شۋ اۋدانىنداعى اباي اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى كول-كوسiر قۋانىشقا بولەندi. اۋىلدا 2007 جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قولعا الىنعان مەشiت قۇرىلىسى اياقتالىپ، پايدالانۋعا بەرiلدi. وتكەن اپتادا وسى قۋانىشقا ارنالعان سالتاناتتى جيىن بولىپ ءوتتi. وعان قاتىسقان قازاقستان رەسپۋبليكاسى دiني باسقارماسىنىڭ باس ءمۇفتيi ءابساتتار قاجى دەربiسالi ۇلى: "قىز دەگەن — قوناق. ولار ەلiنە كەلەدi، كەتەدi. تۋعان جەرiنە مۇنداي جاقسىلىق جاسايتىن قىزدار وتە سيرەك كەزدەسەدi. وسى جاعىنان العاندا راشكۇل جالەلقىزى بۇگiن كوپشiلiككە ۇلكەن ۇلگi كورسەتiپ وتىر"،— دەپ اتاپ ءوتتi.

سونداي-اق ايتۋلى مەرەكەگە جامبىل وبلىسىنىڭ يمامدارى مەن باسقا دا لاۋازىمدى تۇلعالار قاتىسىپ، iزگi تiلەكتەرiن بiلدiردi. ال جينالعان جۇرتشىلىق مەشiتتiڭ سالىنۋىنا مۇرىندىق بولعان كۇيەۋ بالالارى الiشەر تولىباەۆقا شىنايى ريزاشىلىقتارىن بiلدiرiپ، ارعىماق ات مiنگiزدi جانە دە iسكەر قىزدارىنا، ەلiمiزگە بەلگiلi كاسiپكەر ايەلدەردiڭ بiرi، "قۇرمەت" وردەنiنiڭ يەگەرi، وڭتۇستiك قازاقستان وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى، "بەرەكە" جشس-نiڭ ديرەكتورى راشكۇل وسپاناليەۆاعا العىستارىن جاۋدىرىپ جاتتى.

مەشiتتiڭ اشىلۋ سالتاناتىنان كەيiن مەشiتكە ەسiمi بەرiلگەن ءوسپانالi اقساقالدىڭ ارۋاعىنا باعىشتالىپ اس بەرiلiپ، قۇران وقىلدى. ءوسپانالi اقساقال — ءوز زامانىندا ەلگە سىيلى، حالقىنا قۇرمەتتi ەل اعاسى بولعان جان.

مەشiت ارىستان باب مەشiتiنiڭ ساۋلەت ونەرiمەن سالىنعان، ەكi مۇنارالى( 13 مەتر) جانە بiر كۇمبەزدi (11 مەتر)، ونىڭ قابىرعا بيiكتiگi 18 مەتر، ەنi 15 مەتر، ۇزىندىعى 20 مەتر، كۇمبەزiنiڭ ديامەترi 5 مەتر، 500 ادامعا ەسەپتەلگەن. سونىمەن بiرگە مەشiتتiڭ جانىندا ۇلكەن مەدرەسەسi (ۇزىندىعى 20 مەتر، ەنi 6 مەتر) مەن كiتاپحاناسى دا بار.

بiر ايتا كەتەرلiگi، ر.جالەلقىزى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتiنiڭ ۇكiمiمەن 2005-2006 جىلدارى مادەني جانە گۋمانيتارلىق سالالارداعى قايىرىمدىلىق جانە دەمەۋشiلiك قىزمەتi ءۇشiن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتiنiڭ قۇرمەت ديپلومىمەن، سونىمەن بiرگە تاۋەلسiزدiگiمiزدiڭ 15 جىلدىعىنا وراي مەملەكەتتiك "قۇرمەت" وردەنiمەن ماراپاتتالعان. سونداي-اق، راشكۇلدiڭ حالىق يگiلiگi ءۇشiن اتقارىپ جاتقان يگi iستەرi ءوز الدىنا ۇلكەن بiر اڭگiمە وزەگi بولعانداي.

ونىڭ iسكەرلiگi ارقاسىندا بiر كەزدەرi قيراپ، جوق بولىپ كەتۋگە شاق قالعان زاۋىت بۇگiندە قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ بiرنەشە ءتۇرiن، سونداي-اق اسفالت پەن تەمiر بەتون بۇيىمدارىن شىعاراتىن 300-گە جۋىق ادامدى جۇمىسپەن قامتىپ وتىرعان ەلiمiزدەگi iرگەلi كاسiپورىنداردىڭ بiرiنە اينالدى. وڭتۇستiك قازاقستان جولدارىن جاقسارتۋدا، مۇقتاج جاندارعا قايىرىمدىلىق جاساۋدا، الەۋمەتتiك-مادەني شارالاردى جۇزەگە اسىرۋدا راشكۇل جالەلقىزىنىڭ اتقارىپ وتىرعان جۇمىستارى اۋىز تولتىرىپ ايتارلىقتاي.

ەلiمiزدەگi ءاربiر كاسiپكەر ءوزiنiڭ تۋعان اۋىلىنا وسىنداي قۋانىش سىيلاپ جاتسا، اۋىلدار كۇننەن كۇنگە كورiكتەنە تۇسسە، وركەنيەتكە ۇمتىلعان ەلiمiزدiڭ مارتەبەسi دە بيiكتەي تۇسەرi حاق.

«تۇركIستان-اقپارات»

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button