نەسيە الۋ وڭاي، قايتارۋ قيىن

بۇگiندە حالىق نەسيە الىپ ءۇي الادى، كولiك ساتىپ الادى، تiپتi ۇيلەنۋ تويىن دا جاسايدى. بۇل شىندىق. كەز كەلگەن بانكتiڭ تابالدىرىعىن توزدىرىپ، قاجەتتi قۇجاتىن جيناپ، نەسيە اقشاسىن الۋعا ساقاداي-ساي وتىرعان قاراپايىم حالىقتىڭ الدىنا قويعان ءۇمiتi زور. تiپتi، نەسيە الۋ وسى زاماننىڭ ۇلكەن بiر ۇردiسiنە اينالعان سياقتى. ونىڭ ۇستiنە حالىق تا سوڭعى ءۇمiتiن وسى نەسيەدەن عانا iزدەيتiن جاعدايعا جەتتi. ارينە، اقشا – اۋاداي قاجەتتi قۇندى قاعاز. الايدا، الۋ بار جەردە، قايتارۋ تاعى بار. مۇندايدا «نەسيە الۋ وڭاي، قايتارۋ قيىن» دەگەن جاڭا زاماننىڭ ماقالى دا وزiنەن-ءوزi تiلگە ورالا كەتەدi.

قازiر قاراساڭىز، بانك ەسiگi الدىندا ۇزىن-سونار كەزەكتە تۇراتىن حالىقتىڭ سانى كۇرت قىسقارىپ كەتتi. ونىڭ ۇستiنە جاقىن ارادا «ەندi بانكتەر قارىزعا اقشا بەرمەيدi ەكەن» دەگەن دە ءسوزدiڭ قىلاڭ بەرگەنi بار ەدi. بۇدان سوڭ «ويبۋ، نەسيە الىپ، ءۇي سالامىن، توي جاسايمىن نەمەسە كولiك الايىن» دەپ ەدiم دەيتiندەر دە كوبەيiپ، مۇڭىن ايتا باستادى. كوپشiلiك اراسىندا «نەگە ەرتەرەك ارەكەت جاسامادىم، ەندi ماعان كiم اقشا بەرەدi?» دەپ بارماعىن تiستەگەندەر دە جوق ەمەس. شىنىندا دا، ايتقاندارى ايداي كەلدi. بۇكiل قازاقستانداعى جۇمىس iستەيتiن قايسىبiر بانكتi الساڭىز، جاپپاي نەسيە بەرۋدi توقتاتقان سىڭايلى. «نەگە توقتاتتى ەكەن، سەبەبi قايسى؟» دەگەن سۇراقتار دا كوڭiلدi كوپتەن مازالاپ جۇرگەن. بiز بۇل سۇراقتى «اليانس بانك» باسقارما توراعاسى داۋرەن جۇماعالي ۇلى كەرەيباەۆقا قويعان ەدiك.

– بiز نەگiزiنەن نەسيە بەرۋدi توقتاتقان جوقپىز. بۇرىن قالاي بەردiك، قازiر دە سولاي. بiراق نەسيە بەرۋ قىزمەتiنە بiراز باسقا كوزقاراسپەن قاراۋعا بەت بۇردىق. بۇگiندە تۇرعىن ءۇي دە، تiپتi، ادامعا كەرەكتi نارسەنiڭ ءبارi دە قىمباتتاپ كەتتi. سوندىقتان دا كەپiلدiك زاتتى باعالاۋ ەرەكشە ءوسiپ وتىر. ونىڭ ۇستiنە الماتى قالاسى قىمباتتىعى جاعىنان دۇنيە ءجۇزi بويىنشا 30 ورىندا تۇر ەكەن. ءبارi قىمبات. تiپتi، شەتەلدiك ازاماتتاردىڭ ءوزi تاڭقالىپ جاتىر. سەنسەڭiز، پاريجدەگi باعامەن پارا-پار ەكەن. سول سەبەپتەن دە، بiز باسپانا قۇنىنىڭ تەك جارتىسىن عانا باعالاپ قولعا بەرiپ جاتىرمىز.

بiر ايتا كەتەرلiگi، ەندi بۇدان بىلاي نەسيە الۋ تالاپتارىن كۇشەيتەمiز. قاراساڭىز، شەتەلدiك بانكتەر دە قارىز بەرۋدi دوعاردى. دامىعان ەلدiڭ وزدەرi وسىنداي دارەجەگە جەتكەندە، بiزگە بۇل تۇك ەمەس. قۇدايعا شۇكiر، ەكونوميكا قارىشتاپ، دامۋدا، ەل بيۋدجەتi جىلدان-جىلعا وسۋدە. بiزدە مۇناي سالاسى دا جاقسى جولعا قويىلدى. كەز-كەلگەن مۇناي سالاسىندا قىزمەت iستەيتiن كاسiپكەردiڭ الماتى قالاسىندا كەم دەگەندە ەكi-ءۇش جىلجىمايتىن مۇلiگi بار. ارينە، بۇل باسپانانىڭ قىمباتتاۋىنا اكەلمەي مە؟! وسىنىڭ ءبارiن ەسكەرiپ، كiشكەنە بانك قىزمەتi جۇيەسiنە وزگەرiستەر ەنگiزiپ، تالاپتى كۇشەيتپەكپiز. الايدا، نەسيە بەرۋ توقتاتىلمايدى، بiراق ەكi-ءۇش ايدان سوڭ جاڭا تولىقتىرۋلارمەن جۇمىس iستەيدi.

– نەسيە بەرۋدە «اليانس بانك» قاي ورىندا؟

– اكتيۆ كولەمi بويىنشا نەسيە بەرۋدە «كازكومەرتسبانك»، «تۇران الەم» سودان كەيiن، «اليانس بانك» ءۇشiنشi ورىندا. ال ۇساق نەسيە بەرۋدە «اليانس بانك» بiرiنشi ورىندا ەكەندiگiن ايتۋ كەرەك.

ايتا كەتەيiن دەگەنiم، قازiر ءار بانك تۋرالى ءتۇرلi وسەك كوپ. ماسەلەن، بiرەۋ «مىنا بانك توقىراۋعا ۇشىرادى، جابىلىپ جاتىر» دەسە بولدى، ءبارi iلiپ اكەتەدi. ايتقان ادام قانداي نەگiزگە سۇيەنiپ ايتتى، شىن با، وتiرiك پە، وندا ەشكiمنiڭ شارۋاسى جوق. نەگiزi مۇنداي ادامدار قازاقستاندىق بانك سالاسىنا تۇساۋ سالۋشىلار. سiز ودان دا مۇنى كەز كەلگەن بانكتەگi بiلiكتi قارجىگەردەن سۇراساڭىز، قاعاز جۇزiندە دالەلدەپ بەرەدi. ال جاڭاعىداي شۋ شىعارىپ جۇرگەن ادامداردى ەشتەڭەگە قاراماستان قاماپ تاستاۋ كەرەك. ويتكەنi، الگiندەي قاڭعىتپا سوزدەردi ەلگە جايعانى ءۇشiن جازاسىن الۋى كەرەك قوي.

دينارا مىڭجاسارقىزى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button