Зейнолла Қабдолов және Әуезов әлемі

 

Дәл осы жерде Қабдоловтың орны ерек. Неге? Негесі сол «өз басым Мұхаңнан бес жыл оқыдым, Мұхаңмен он жыл бір кафедрада бірге қызмет істедім. Шәкірті ғана емес, туған інісі, яки баласы секілді бауырында жүріп, аса ыстық ағалық яки әкелік мейірімін көре қалған жайым бар», – деп ақтарыла сыр төгетіні бар еді Зекеңнің. Онымен де қоймай: «Қазақ университетінде біз де оқыдық. Бірақ біздің бүгінгі шәкірттерден бір айырмамыз, аздап мақтаныңқырап айтсам, артықшылығымыз – Мұхтар Әуезовтің лекциясын тыңдағандығымыз дер едім», – деген тебіреніске толы жүрекжарды лебізі ұстаз бен шәкірт арасындағы рухани туыстықты, ардың ісі – сөз өнері табыстырған қыл өтпестей алғаусыз қарым-қатынасты, мөп-мөлдір сезім тазалығын көзаулаңызға алып келеді. Тау-кен институтына қабылданып, инженерлік жолды таңдамақшы болған балаң студенттің Әуезов дәрісіне ынтызарлығы түптің түбінде елеусіз, ескерусіз қалмаған. Әдебиетті жанындай сүйіп, ақындық жолға түскен Зейнолланы қазақтың мемлекеттік университетіне қолынан жетектеп әкелуі ұстаздық қамқорлықтың тағдыршешті сәті дерсіз.

1917 жылы «Еңлік-Кебектен», тіпті ежіктей түссеңіз «Абай» журналында басылым көрген «Абайдың өмірі һәм қызметі», «Абайдан соңғы ақындардан» бастау алатын зерделі зерттеулері соңыра «Абай жолы» эпопеясымен тиянақталып, абайтанудың тұтас дәуірін қалыптастыруы М.О. Әуезовтің қайталанбас қажыр-қайратымен өзектес бүтін әлем.

Өмірінің мақсаты мен мұратындай Абай тақырыбын көшелі шәкірті Зекеңе студенттік шақта ұсынуы таң қаларлық көрегендік еді. Басы даудан арылмаған Абай мұрасын сонау өткен ғасырдың 40-50 жылдары дипломдық жұмыс көлемінде қорғатуы тегіннен тегін емес. Зекеңнің әдебиеттанудағы тырнақалды жарияланымдарының ұлы ақын мұрасына бағытталуы да сондықтан.

Ұстазының «Абай» романының жазылуы жайынан» мақаласын аударып, оқырманға ұсынуы аудармашылық қырынан таныла бастаған З.Қабдоловтың Әуезов әлеміне бойлай енуін әйгілейді. Көп ұзамай, 1955 жылы «Әдебиет және искусство» журналында жарияланды мақала.

1957 жылы наурыз айында «Абай» романы – қазақтың тұңғыш эпопеясы» тақырыбында шығармашылық конференция ұйымдастырылды. Роман-эпопея мен оның авторы хақында субъективтік сұрқия сыннан арылып, шынайы шығармашылық тұлғаның қажырлы еңбегі салиқалы талдау объектісіне айналды. Конференциядағы бітімі оқшау ізденістер қатарында Зейнолла Қабдолов баяндамасы көптің аузына ілікті. Оның «Бір-екі пікір» аталынған зерттеуі соңынан «Қазақтың тұңғыш эпопеясы» (1957) жинағынан орын алды. Соны пікірлер еленбей қалған жоқ. Қабдоловтың дәйектеуінше «ескерілмеген нәрсе, ол – Әуезов эпопеясының өмір танытушылық мәні ғана емес, орасан зор қоғамдық-өзгертушілік күші!..», яғни Әуезов эпопеясының өміршеңдігі қоршаған орта шындығын, кейіпкерлерінің қам-харекетін шынайы суреттей алуында, іс-қимыл, тіршілігін өмірдің өзінен ойып алғандай көз алдыңа алып келуінде.

Ғалымның пайымдауындағы эпопеядағы табиғат суреттері – пейзаж арқалар жүк, шеберлікке бастайтын жол – шығарма тілімен жұмыс баяндаманың өне бойында жан-жақты талданып, теориялық тұжырымдармен тиянақталған. Төрт кітапты қайта-қайта қайыра оқып, шеберлік сырларына мейлінше қаныққан Зекең сұңғыла суреткердің жетістіктерін санамалап береді: «…біріншіден, Әуезов құрғақ, сылдыр сөйлем құрмайды, ең әуелі өзі тебірене толқып алады да, сол тілсіз сезім тілімен сөйлейді; екіншіден, Абай емес-ау, алдымен Мұхтар Әуезовтің өзі анық ақын, тұтанбай, ұшқындамай, лапылдамай, өртенбей жаза алмайтын нәзік діріл, сыршыл ақын; үшіншіден, Әуезов – суретші, нағыз художник – қағазды, кітап парақтарын аспанға, жерге, құбылысқа, дүние-тіршілікке айналдырып жіберетін шебер; төртіншіден, Әуезов – терең психолог. Оқушының жан дүниесін сілкіп-сілкіп жіберетін күш!». Ғалым бағамдаған нағыз шеберге тиесілі өрнектер алғаш рет әдеби ортаның сынына түсті. Әлемдік мәдениетке қосылған сүбелі сыбаға, әдеби дамуды соны көркемдік сапаға жетелеген, өмір құбылыстарын жан-жақты бейнелеген қастерлі қазына десті дуалы ауыздар.

Зейнолла Қабдоловтың әдебиет ғылымындағы іргелі зерттеулерінің басы – «Жанр сыры» (1964). Еңбек тұтастай қазақ әңгімесінің болмысына, пішініне, көркемдік әлеміне, образдар жүйесіне арналған. Барынша жинақылықты, шұрайлы тілді, қалам иесінің жауапкершілігі мен шеберлігін молынан талап ететін әңгіме жанрының ортаңқол дүниелерге жаны қас. Әңгімеге жүрдім бардым көзқарас әдебиетті өсірмейді, қайта өшіреді. Әңгіме поэтикасы кесекөлденең тартатын талаптар биігі жазушының ой өрісі мен дүниеге танымын белгілейді. Табысқа қол созбақ, оқырман үдесінен шықпақ қаламгер үшін шешуші сәт.

Кәнігі ісмердің қолтаңбасын танытатын әңгімелерді талдау барысында М.Әуезов шығармашылығына соқпай өту мүмкін емес. Жиырмадан енді асқан жас қаламгердің «Қорғансыздың күні» әңгімесі шеберлікте шек жоқтығына меңзейді. Қазақ әңгімесін «шын мағынасындағы европалық прозаның дәрежесіне көтерген» (С.Мұқанов), әңгіме поэтикасының қыр-сырларын мейлінше игерген Әуезов туындысының қадір-қасиетін жарқыратып ашады. «Қорғансыздың күнін» талдау үстінде көркем шығарма табиғатын тамыршыдай дөп басады. «Дәл осы тұста автордың екі түрлі қасиетін анық тануға болады, – деп ойын өрбітеді Зекең, – біріншіден, шындықты берудегі шыншылдық; екіншіден, ортаны танытудағы ұлттық ерекшелік. Осы екі қасиет әңгімеге нақтылық, нұсқалылық және заттық сипат береді». Бұл – ұлы жазушының сұңғыла ойларының тереңіне бойлағанына сенімді дерек. Әңгіменің композициялық құрылымы мен сюжеттік желісі, тіл шұрайлылығы, дараланған көркем бейнелер – үлгілі прозаның, нәрлі, сәнді, мазмұнды шағын прозаның қазақ әдебиетіне толымды табыс ретінде түбегейлі қосылғандығын З.Қабдолов зерттеуі тиянақтап берді.

Жазушы шығармашылығын жүйелі зерттеудің нәтижесінде «М.Әуезов және оның әсемдік әлемі» қолымызға тиді. Дәл осы тектес шымыр туындының дүниеге келуі З.Қабдоловтың кемеңгер суреткер Әуезов шығармашылығымен ұзақ жылдар шұқшия айналысуының жемісі. Зекеңнің өзінше толғасақ, «Әуезовтің жарық дүниеге көзін ашқалы көргені, сезгені, білгені, түйгені революцияға дейінгі көне ауылдың көне тіршілігі, тағдыры, ақиқаты болса, мұның өзі жазушы творчествосындағы өзекті тақырып боп, 1917 жылы басталған «Еңлік-Кебек» трагедиясынан 1957 жылы аяқталған «Абай жолы» эпопеясына дейін қырық жыл бойы желісін үзбей созылып келуі – Әуезовтің әсемдік әлеміндегі заңдылық, творчестволық тұлғасындағы тұтастық».

Мұхтар Әуезов мұрасы – академик-жазушы Зейнолла Қабдолов ғылыми ізденістері мен көркемдік әлемінің ең бір шұрайлы, аса маңызды әрі құйқалы тұсы. Зекеңнің зерделеуіндегі ұлы жазушы қаламынан шыққан алғашқы әңгімелері, повестері, шеберлік шыңына шығарған «Қараш-Қараш оқиғасы», кемел суреткердің қолтаңбасын анықтай түскен «Қилы заман» шығармасы «ар ісінің» қадір-қасиетін тәжірибелі тамыршыдай бұлжытпай тануға жол сілтеумен шектелмей, тұнып тұрған шеберлік әлемінің сиқырлы жұмбақ кілтін іздеуге бағыт-бағдар көрсетті. Әуезовтің алуан бояулы қаламының іздерінен нәр алатын азық, сахарада күн қақтап, аңызақ жел кенезесін кептірген шөліркеген жолаушыға сусын боларлық қасиет жіпке тізгендей көңіл таразысына салынады. Көңіл таразысына салынғаны өз алдына, жазушы зертханасының нелер құпиясын ұсақ бір деталь, болмаса табиғаттағы әдемі өрнек, кейіпкердің жан құбылысындағы толғаныс, тебіреніс нақты мысалдармен өрнектеліп өріледі.

Көркемдік компоненттердің орнымен, ретімен шығарма әлемінен орын тебуін зерттеушінің қиядан шалатын таным-түйсігі қапысыз ажыратып, оқырман зердесіне ұялатады.

1917 жылғы классикалық «Еңлік-Кебектен» бастау алатын драма поэтикасының бедерлі айшықтары өмір сапарының соңғы жылдарына дейін жалғасқан қаламгерлік кемелдік Әуезов – драматургтің жанр табиғатын бойлай ұғынып, ондағы характерлер қақтығысы, сезімдер шайқасы, көркемдік құралдарының даралануы, тілдік сипаттардың ашылуы жан жақты шешімін табады. Бір сөзбен түйгенде, «Абай жолы» эпопеясына бастайтын сенімді баспалдақтардың жазушы шеберханасындағы сапалық өзгерістерін – шығарманың пісіп-жетілуі, шыңдалуы сияқты бір-бірінен ажырамас ұғымдардың сыр-сипатын тәптіштей тарқатады.

«Абай жолы» эпопеясы – Әуезов шығармашылығының шыңы ғана емес, тұтастай қазақ әдебиетінің көтерілген биігі. Шығармашылық сапарының бастауы әрі қорытындысы. Кейбір сыншылар 1936 жылы баспа көрген «Татьянаның қырдағы әнімен» роман тарихын байланыстырмақ сыңайлы. Алайда біздің ойымызша, жазушы ұлы ақын өмірінен күрделі шығарма жазуға ертеден қамданған. Жүсіпбек Аймауытовпен бірге Семейде 1918 жылы «Абай» журналын шығаруы, онда Абай өлеңдерін, қарасөздерін, аудармаларын, ақын жайлы естеліктерді жариялауы, «Абайдың өмірі мен қызметі», «Абайдан соңғы ақындар» теориялық мақалаларына орын беруі елеп-ескерерлік жағдай. Қазақстан халық ағарту комиссариатының тапсыруымен ақынның 1933 жылы толық шығармалар жинағын басып шығаруы да кездейсоқ емес.

Ұлы жазушының өзі роман-эпопеясын «күллі творчестволық тіршілігіндегі түбегейлі әрекетіне» балаған. З.Қабдолов ұстазының өрелі ойын тіпті ширата түседі. «Абай жолы» – Әуезовтің бас кітабы, – дейді Зекең. – Ол өзінің осынау ұлы шығармасын жазып үлгеріп кетті. Оның суреткер ретіндегі бақыты да осында еді».

Эпопеяның алғашқы екі кітабы баспа көрген шақта етектен тартып, аяқтан шалғысы келгендер табылғанымен, жазушы қаламына жармасуды көксегендер бой көрсеткенімен ақыр аяғында айқайшыл сыншылар айдалада қалды. Сырттан пыш-пыштаушылар да тыйыла бастады, бақытымызға қарай. 1949 жылы «Абай» романына бірінші дәрежелі Мемлекеттік сыйлық берілгенде халқымыздың тағы бір ұлы тұлғасы академик Қаныш Сәтбаев: «Қазақ елінің өмір тіршілігі мен болмыс-тұрмысын бар қырынан жан-жақты суреттейтін шын мәніндегі энциклопедия» деп асқан білгірлікпен лайықты бағалады. Бас кітапқа берілген әділ баға.

Тілдің стихиясын жанымен сезінген шебер қаламгер, әдеби процестің ұңғыл-шұңғылын жетік меңгеріп, шығармашылық психологиясын қанына сіңірген сыншы ғалым, әдебиет теориясының екінің бірі аңғара бермейтін тылсым сырларын студенттерінің зердесіне құйған теоретик ұстаз Зейнолла Қабдоловтың «Абай жолы» эпопеясын талдауы өзгеше. Өзгеше болмай қайтсін, бір басына соншама қасиеттерді дарытқан парасатты қалам иесінің толғанысы мен тебіренісі елден ерек болмысы шүбә туғызбас, сірә.

Зекеңді тыңдайық: «Төрт кітаптың өнебойына адам образдарын жасауға қызмет етпейтін бір де бір деталь, штрих, керек десеңіз, бір де бір сызық жоқ. Бәрі де мінездеу мен мүсіндеу, жинақтау мен даралау міндеттерін атқарып тұр. Әр характердің жасалу тарихы бар. Әр образ тип дәрежесіне дейін көтерілген. Басты кейіпкерлер ылғи өрбу, өсу үстінде көрінеді». Талдаудың классикалық үлгісі. Таңдай қағып, тамсанудан ада. Суреткерлік мол олжалар ғалымның көңіл таразысымен рет-ретімен, лек-легімен ақтарылған. Жазушы шеберханасының заман құбылысын танудан басталатын ешкімге ұқсамас құпияларын суыртпақтай келе әлеуметтік әуезділік пен өрнекті нақыштарды оқырман зердесіне ұялатады.

Эпопеяға материал жинақтау, шығарманың жоспарын құру, процесіне кірісу барысына жете мән беріп, жан-жақты ойластырғандығы қаламгердің қойын кітапшаларында, жол жазбаларында, эскиздік қалыптағы дүниелерде сақталған. Оларды мұхтартанушылар үнемі жариялап, оқушының қаперіне кезегімен ұсынып жүр. Оқырманымен кездесу сәттерінде болашақ жоспарларынан хабардар етіп қоятыны тағы бар. М.Әуезов «Абай» романының жазылу жайынан», «Как я работал над романом?», «Как я работал над романами «Абай» и «Путь Абая» мақалаларын оқырманына ұсынып, ой бөлісіп отырғаны белгілі. «Материал жинай жүріп мен Абайдың достарымен, ақын талантын қадірлеушілермен де, тіпті оның бұрынғы жауларымен де, күндеушілерімен де, немесе жалпы замандастарымен, балаларымен, немерелерімен де әңгімелестім. Осы ізденудің нәтижесінде мен болашақ геройым туралы орасан көп деректер жинадым», – деп ескерткен-ді жазушы. Сол тыңғылықты ізденістер қаламгердің бас кейіпкері – «сүйікті Абайдың» қайталанбас бейнесін сомдауға мүмкіндік туғызады.

З.Қабдолов бұл жағдайдан мейлінше мол хабардар еді. Сондықтан да: «Абай – кең құлашты, мол тынысты эпикалық образ. Абай образы – эпопеяның жаны мен жүрегі. Бұл бейнені Әуезов өзінің кемел көкірегінде қолына қалам ұстаған күннен бастап аялап, ойында тербетіп, ғұмыр бойы қиялында өрбітіп келген», – деуі заңдылық. Ақын Абай, ойшыл Абай, қайраткер Абай, хәкім Абай бейнелері бір-бірін толықтырып төрт кітаптың өнебойында қимыл-қозғалыс, іс-әрекетімен көрінеді. Әрине, романдағы Абай образы басқа да зерттеулерде тиянақты түйінге тірек болғандығын ескеріп ұзақ сонар әңгімеден бойымызды аулақ ұстадық.

Соңғы жылдары баспасөзде Құнанбай тұлғасы төңірегінде әрегідік негізі жоқ көбік сөздер естіліп қалып жүр. Бас кейіпкері Абай бейнесі асқақ көрсетіліп, Құнанбай бейнесі бәсеңдеу суреттелген, шындықтан алшақтайтын сәттер де бар. Кеңестік цензура мен социалистік реализмнің тұқыртуынан құтылған бүгінгі таңда М.Әуезов Құнанбайды басқаша бейнелер еді деп сәуегейшілік жасаушылар да кездесіп қалады, өкінішке қарай. Дәл осындай күлбілте сауалдардың жауабын З.Қабдолов зерттеулерінен табасыз. «Құнанбай образының жасалу шеберлігі бүкіл дүниежүзілік әдебиет тарихында сирек ұшырасады», – дей келіп романның өнебойында Құнанбай бейнесінің көрініс табуын бірнеше мысалдармен айшықтайды.

…Құнанбай – азулы ғана емес, ақылды; шоқпар мен сойылдың ғана емес, әріден толғайтын ойдың адамы. Көзі дара болғанмен көкірегі сара – көреген; ашуы мен қайратын қатар ұстайтын, қаталдығының арғы жағында қайсарлығы жатқан қасарма, сұғын қадағанды сілейтпей тынбайтын қазымыр, қырыс кісі…

…Құнанбай алыс-жұлысқа, арпалысқа ғана емес, сөзге де жүйрік шешен; тілі өткір, тиген жерін тіліп түседі. Осылардың бәрі Құнанбайдың өз ортасынан биік, оқшау тұрған жоталы тұлға екенін көрсетеді және оның осындай өзгеше бөлек бітімін өз ортасы да әбден мойындап болған…

…Құнанбай – тек өзі билеп отырған қазақ сахарасын ғана емес, осылардың бәрін бақылайтын патша әкімдерін де мысын құртып, уысына алып алған жұмулы жұдырық… Қазақты бұқтырып, орысты ықтырып, бәрін өз алдында құрдай жорғалатқан Құнанбайдың философиясы да, дипломатиясы да бір басына жетерлік…

Эпопеяның өнебойынан сүзіп алған Құнанбайдың қоршаған ортадағы орны, қосқыртысты саясаты, айла-тәсілі, ел билеудегі ерекшеліктері, мұсылмандық жоралғыға жүйріктігі, тағысын тағыларды даралап көрсетуі – З.Қабдолов ғылыми еңбектерінің басты нысанасы. Әуезовтің образ жасаудағы суреткерлік табыстарын Зекең жүйелей жіктегенде еріксіз бас шұлғисыз.

Иә, Мұхтар Әуезовтің әсемдік әлемі хақында, оның бас кітабы – «Абай жолы» жайында әңгіме өрбіту ұзын сонарға жетелей жөнелетіндігі сөзсіз. Жазушылық әлемі тұтастай ерлікке бергісіз қаламгер мұрасын көркемдік бітімінен аңғарамыз. Алда да эпопея табиғатын саралауды міндет еткен толайым зерттеулердің өмірге келері хақ. Бірақ кім жазса да Зекеңнің зерттеулерін айналып өте алмас, қайта өнердің ұйтқысы, мәйегіндей жазушының көркемдік әлемінің бұрынғы буын байқамаған сырларын өсер өскіннің тануында адастырмас Темірқазық қызметін міндетіне алары анық.

 

* * *

 

Біз қозғаған әңгіме желісі З.Қабдолов шығармашылығына жетелері хақ. Ал Қабдолов мұрасының мәнді, маңызды саласы – Әуезов. Тек қана – Әуезов! Өмірлік ұстанымы да, ұстаздық өнегесі де, шәкірттік махаббаты да – Әуезов!

«Бір күні Шыңғыс [Айтматов – А.Е.] маған:

– Мұхаңды өлердей жақсы көресің-ау, осы сен… – деп қалды.

– Өлердей! – дедім мен ойланбастан.

– Мұхаң да сені жақсы көрген… – деп Шыңғыс ойланып тұрды. – Мен соны білдім ғой. Мен үндемедім…

Шыңғыс бір күні маған:

– Сенің Мұхаң жөнінде бір нәрсе жазу ойыңда бар ма, сірә? – деді.

– Бар, – дедім.

– Бәсе, – деді Шыңғыс, – бәсе, бір адам жазса, сенің жазуың шарт. Не жазасың, қалай жазасың, ол өз еркің. Бірақ Мұхаң туралы сенің сөзің керек. Керек-ақ».

Бұл – бүгін арамыздан алыстап кеткен, рухтары пейіштің төрінде шалқыған екі арыстың сұхбатынан.

Керек сөз – ғылым кеңістігінен нәрленіп, нұрға бөленіп, көркемдік әлеміне жол алған Қабдолов сөзі – «Менің Әуезовім» роман – эссесі! Ол – өз алдына бөлек әңгіме.

 

Арап Еспенбетов,

Қазақстанның еңбек сіңірген

қайраткері, профессор 

Семей қаласы

Редакция таңдауы

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...
photo5240474419338524660

Ғалымдар генетикалық түрлендірілген 750 миллион масаны ашық кеңістікке жіберді

АҚШ ғалымдары 750 миллион генетикалық түрлендірілген масаны ашық кеңістікке жіберді. Флорида-Кис аралындағы...
көмірқышқыл газы

Атмосферадағы көмірқышқыл газының концентрациясы рекордтық деңгейге жетті

Атмосферадағы көмірқышқыл газының концентрациясы рекордтық деңгейге жетті. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысы...
2b5f2d47 35b5 4a4f 8ee7 bcce841f25f5

«Олимпиада ойындарының өтуіне қарсымыз»: Жапонияда халық ереуілге шықты

Жапония астанасында Олимпиада ойындарының өтуіне қарсылық білдірген халық ереуілге шықты.  «Хабар 24» телеарнасының мәліметінше,...

Жаңалықтар

Ғалымдар генетикалық түрлендірілген 750 миллион масаны ашық кеңістікке жіберді

АҚШ ғалымдары 750 миллион генетикалық түрлендірілген масаны ашық кеңістікке жіберді. Флорида-Кис аралындағы зерттеушілер бұған өткен жылдан бері дайындалған, - деп хабарлайды turkystan.kz sciencealert.com-ға сілтеме...

Атмосферадағы көмірқышқыл газының концентрациясы рекордтық деңгейге жетті

Атмосферадағы көмірқышқыл газының концентрациясы рекордтық деңгейге жетті. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш мәлімдеді. Оның айтуынша, өткен жылы ауа-райы мен климат қатты өзгеріске...

«Олимпиада ойындарының өтуіне қарсымыз»: Жапонияда халық ереуілге шықты

Жапония астанасында Олимпиада ойындарының өтуіне қарсылық білдірген халық ереуілге шықты.  «Хабар 24» телеарнасының мәліметінше, тұрғындар спорттық шарадан кейін коронавирус індетінің ушығып кетуіне алаңдаулы. Ұлттық стадион алдында жиналғандардың...

Жайық киіктерінің популяциясы 217 мың басқа жетті

Премьер-Министрдің орынбасары Роман Скляр Парламент өкілдерінің депутаттық сауалына берген жауабында «Бөкейорда» табиғи резерватының құрылысы туралы баяндады. «Қазақстан аумағында, Жайық және Үстірт киіктерінің әлемдік популяциясының 95...

«Ол мас болған»: Оралда жасөспірім 5-қабаттан құлап кетті

Оралда мектеп оқушысы көпқабатты үйдің терезесінен құлап кетті, – деп жазды Mgorod.kz. Оқиға 9 мамырда сағат 04.20-да Строитель шағын ауданындағы 9 қабатты үйде болған. БҚО Полиция департаментінің...

Шымкентте 96 жастағы ардагердің жүрегіне ота жасалды

Шымкенттегі кардиоорталық хирургтері 96 жастағы науқастың жүрегіне күрделі ота жасады, – деп жазды Otyrar.kz. Операциядан кейін денсаулығы жақсарған қарияға қалалық Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан...

Теміртауда баласы үшін атыс шығарған әке ұсталды

Теміртауда жанжалдасып қалған баласы үшін атыс шығарған әкенің видеосы тарап, мылтықтан оқ атқан ер адам ұсталды, – деп хабарлайды Қарағанды облысы ПД баспасөз қызметі. «9 мамырда...

Еліміздің 6 өңірі «қызыл» аймақта тұр

2021 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. «Қызыл» аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары тұр. «Сары»...

Грузияда өлі табылған Әселдің анасы Тбилисиге ұшып кетті

Грузияда өлі табылған қазақстандық Әсел Айтпаеваның анасы Тбилисиге ұшып кетті, - деп хабарлайды Inbusiness. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров ведомство өкілдері әйел адамға құжатын...

COVID-19: мыңнан астам адамның жағдайы ауыр

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 10 мамырдағы мәлімет бойынша, 41 723 адам коронавирус инфекциясынан (41 275 КВИ+ және 448 КВИ-) емделуде, олардың ішінде 15 063...

Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 344 мыңнан асты

Өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырған 2142 жағдай тіркелді. Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 344 731 жетті, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Оның ішінде: Алматы қаласында -...

10 мамыр: атаулы күндер мен маңызды оқиғалар

1936 жылы 10 мамырда Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің бірінші онкүндігі өтті. 1997 жылы ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа «Сабин металл корпорейшн» (АҚШ) корпорациясы зауытындағы қазақстандық...

Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауады – Қазгидромет

«Қазгидромет» РМК 10 мамырға арналған ауа райы болжамын жариялады. Еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты күн құбылмалы болады. Кәсіпорын таратқан мәліметтерге қарағанда, елдің...

Рак ауруын тудыратын тағы бір себеп анықталды

Е171 жасанды бояғышы немесе титан дикосиді адам денсаулығына қауіпті екені анықталды. Еуропа елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі агенттік (EFSA) ғалымдары осындай шешімге келіп отыр. «Ғалымдар қолжетімді...

Ең үлкен iPhone-ның дизайны пайда болды

Tianfeng International сарапшысы Мин-Чи Куо iPhone-ның ықтимал 8-дюймді иілгіш экраны туралы мәлімдеді. Аталған модель Apple жиынтығында 2023 жылы шығады деп күтілуде. Қазір желіде ең үлкен...

Волкан Бозкыр Израиль полициясының шабуылын айыптады

БҰҰ Жалпы Кеңесі төрағасы Волкан Бозкыр әл-Ақса мешіті сынды тарихи  ғибадат орындарына құрмет көрсетілуі туралы үндеу жасады. Волкан Бозкыр өзінің твиттер парақшасы арқылы мәлімдеме...

Израиль Газа секторына әуе шабуылы жасады

Израиль жойғыш ұшақтары Иззеддин әл-Кассам бригадаларына тиесілі күзет бекетін бомбалады, - деп хабарлайды ТРТ арнасы. Аталған ақпараттың хабарлауынша, Палестина Денсаулық сақтау министрлігі немесе Газадағы ресми...

Жігіті көбейту кестесін білмегені үшін тұрмысқа шығудан бас тартты

Үндістанда күйеу жігіт көбейту кестесін білмегені үшін қалыңдық оған тұрмысқа шығудан бас тартты. Неке қию салтанаты 1 мамыр күні Уттар-Прадеш штатында өтуі керек болған. Қалыңдық...

Иранда 18 маусым күні президент сайлауы өтеді

Иранда президент сайлауына қатысатын кандидаттарды тіркеу 11 мамырда басталады. Бұл шара 4 күнге созылады, деп хабарлайды ҚазАқпарат ИРНА агенттігіне сілтеме жасап. Биліктің үш тармағы басшыларының...

2020 жылы Жер температурасы 3 млн жылдағы жоғары көрсеткішке жетті

БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш 2020 жылы Жердің температурасы соңғы үш миллион жылдағы ең жоғары рекордты көрсеткішке жеткенін мәлімдеді. Парниктік газ шығарындыларын азайтуды жауапкершілігіне алған...

Әлемдегі ең сүйкімді иттер анықталды

Сүйкімді иттер тізімін автралиялық овчарка бастайды. Басқа иттердің бойындағы барлық үйлесімді австралиялық овчарканың бойынан табуға болады. Жалпы Австралияда ең алғаш аусси итінің тұқымы өсіріле...

Самал Еслямова мен Сергей Дворцевой «Мəдениет саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды

ҚР Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Музыкалық жас көрермен театрында болып «Абай-Тоғжан» музыкалық драмасын тамашалады. «Абай-Тоғжан» музыкалық драмасы адамзат тарихындағы біртуар...

Көкшетаудағы саяжайлар өртке оранды

Кеше сағат 12.44-те «101» пультіне «Целинник» және «Авиатор» кооперативтерінің саяжайларына ауысқан құрғақ шөптің жанғаны туралы телефон хабарламасы келіп түскен. Жалпы ауданы 5 га. Өртті...

Маңғыстау облысының әкімі Боқаевтың шаңырағында болды

Облыс әкімі С.Трұмов Отан үшін от кешкен майдангерді жеңіс мерекесімен арнайы барып құттықтады. Ардагерге құрмет көрсетіп, бейбітшілік пен жарқын болашақты құруға атсалысқаны үшін алғысын...

«Зауалды тосынсый». Нұр-Сұлтан тұрғыны баласының аттракционнан тұншығып қала жаздағанын айтты

Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны астанадағы бақтардың бірінде орнатылған  аттракционда қызы тұншығып қала жаздағанын айтып, шағымданды. Бұл туралы  ол «Астана, хочу похвалить, пожаловаться» Facebook тобында жазды. «Бақтарымыздағы...

Мәскеу тұрғындары Әлия Молдағұлованың есімін мектепке қайтаруды сұрады

Мәскеуде Вешняки ауданы тұрғындары жергілікті әкімшілікке Әлия Молдағұлованың есімін мектептердің біріне беру немесе қайтару туралы өтініш берді, - деп хабарлайды "Хабар 24" . Телеарна мәліметі бойынша, әлемдегі...

Коронавирустан емделіп жатқан 798 адамның жағдайы ауыр

9 мамырдағы мәлімет бойынша, 41 878 адам коронавирус инфекциясынан (41 408 КВИ+ және 470 КВИ-) емделуде, олардың ішінде 14 844 пациент стационарда, 27 034...

Белгілі кәсіпкердің «Өте маңызды» кітабы оқырманға жол тартты

Нұр-Сұлтан қаласында белгілі кәсіпкер, меценат Дулат Тастекейдің «Өте маңызды» атты кітабының таныстырылымы өтті. «Кітап авторы – кәсібін шағын ломбардтан бастап, Қазақстанның барлық өңірінде филиалдарын...

Елбасы қазақстандықтарды Жеңіс күнімен құттықтады

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды 9 мамыр Жеңіс күнімен құттықтады. «Құрметті қазақстандықтар! Жыл сайын 9 мамыр күні біз әкелеріміз бен аталарымыздың адамзат тарихындағы ең сұрапыл...

Бұл мейрам – сұрапыл соғыста жеңіске жеткен батырларымыздың ерлігі мен даңқының символы – Қ.Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Жеңіс күнімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. «Қымбатты отандастар! Баршаңызды Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл мейрам –...

Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан Президентімен өзара ынтымақтастықты тереңдету мәселесін талқылады

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы elbasy.kz  сайты хабарлады. Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёев бір-бірін Ұлы Отан...

Қадір түнінде оқылатын таңдаулы дұғалар

Ғұлама Мужаһит:  «Қадір түні – тағдыр түні.  Оның бұлай аталуының себебі, Алла тағала бұл түні келесі жылғы Қадір түніне дейін кімнің ажалы жететінін, кімге...

«Қасақана улауы мүмкін». Алматыда құстардың жаппай қырылуы тұрғындардың зәресін ұшырды

Алматы тұрғындарын көшеде шашылып жатқан құстардың өлексесі шошытты. Көгершіндердің жаппай қырылуына не себеп болғаны белгісіз.  Арықтар да құстардың өлексесіне толып қалған. Тіпті балалар ойын алаңында...

Қызылорда облысында 5-сынып оқушысы каналға батып кетті

Қызылорда облысы Сырдария ауданында бесінші сынып оқушысы каналға батып кетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Оқиға Сырдария ауданы Амангелді ауылында болды. «5-сыныпта оқитын ер бала Жетікөл каналына...

Перуде бір айда коронавирустан он мыңға жуық адам қайтыс болды

Перуде сәуір коронавирустан ең көп адам қайтыс болған қасіретті айға айналды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, бұл елде өткен айда 9 жарым мың тұрғын ажал...

Қазақ-қытай шекарасында жер сілкінді

Жер сілкінісі Алматы уақытымен 8.53-те тіркелді, эпицентр екі елдің шекарасында орналасқан Қазақстандық сейсмологтар Қазақстан мен Қытай шекарасында, Алматыдан шығысқа қарай 320 шақырымда жер сілкінісі болғанын...

«Жағдайы ауыр». Қызылордада 1 жасар сәби кәріз суы құйылатын шұңқырға құлап кетті

Қызылорда облысы Шиелі ауданында жеке тұрғын үйдегі кәріз суы құйылатын шұңқырға бір жастағы сәби түсіп кетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. Оқиға Шиелі ауданы Қодаманов ауылындағы тұрғын...

«Қадір түні – тағдыр түні». Бас мүфти қазақстандықтарға Қадір түніне байланысты үндеу жасады

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫНЫҢ қазақстандық барша мұсылман қауымға арнаған үндеуі мүфтият сайтында жарияланды. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!...

«Алыптармен айқас». Головкин өз еркімен чемпиондық атағын қорғамақ

IBF бойынша әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин (41-1-1, КО) WBA суперчемпионы жапондық Риота Муратамен (16-2, 13 КО) желтоқсандағы бірлескен жекпе-жектен бас тартпайды. Бірақ алдымен...

Грузияда қайтыс болған қазақстандық қыздың өлімі туралы марқұмның әпкесі айтып берді

26 жастағы қазақстандық Әсел Айтбаеваның Грузияда қайтыс болғаны жайлы мәлімет қоғамда үлкен резонанс тудырды. Марқұмның әпкесі болған оқиғаның күдікті тұстары туралы айтып берді. Экспресс К басылымына берген сұхбатында...

«Қайда құлайтыны белгісіз». Жерге 22 тонналық зымыран жақындап келеді

Бақылаудан шығып кеткен Қытайлық Long March 5B ауыр зымыран тасығышы алдағы демалыс күндері (8-9 мамыр) атмосфераға өтіп, жерге құлауы мүмкін, - деп хабарлайды Liter.kz...

Алексей Цой 15 миллион теңге сыйақыға қатысты мәлімдеме жасады

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой депутат Азат Перуашевқа жауап қайтарды, - деп хабарлайды Stan.kz. Министрлік "Айтылған фактінің Денсаулық сақтау министрлігіне ешқандай қатысы жоқ" деп мәлімдеді. "Бонустық...

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге дайындық жүріп жатыр

Каспий теңізінің түбін тереңдетуге белсенді дайындық жүріп жатыр. Мамандар мен ғалымдар балықтардың азық базасына қаншалықты шығын келгенін білу үшін су қоймасының түбіне мониторинг жасалуда,...

Қазақстан Қырғыз Республикасына көмек ретінде 10 мың тонна ұн жібереді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке Қырғыз Республикасына гуманитарлық көмек ретінде 10 мың тонна ұн жіберуді тапсырды. Бұл туралы Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook-тегі...

Ішімдіктен бас тартқан ауылда бір жарым жыл бойы бірде-бір қылмыс тіркелмеген

Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Жиделіарық ауылында бір жарым жыл ішінде бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Ауылдың тыныс-тіршілігі және учаскелік инспектордың жұмысы туралы ІІМ-нің ресми сайтында баяндалады,...

Барлық ер адам әскери борышын өтеуге міндетті ме? – Жастардың пікірі

«Қазақстан жастары» әлеуметтік зерттеуінің 2020 жылғы қорытындысына сәйкес,  сауалнамаға қатысқан респонденттердің басым көпшілігі (59,6%) әскери қызметке оң көзқарасын білдірген. 34,4% респондент бейтарап көзқараста екенін...

Нұр-Сұлтанда сауда орталықтары мен базарлардың жұмыс кестесі өзгерді

Елорданың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, сауда орталықтары жаңа режимде жұмыс істейтін болады, - деп хабарлайды zakon.kz. Жаңа жұмыс кестесі бойынша сауда орталықтары жұмыс...

Қадір түнін мешітте қарсы алуға рұқсат па? – ҚМДБ мәлімдемесі

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қадір түніне қатысты мәлімдеме жасады, – деп хабарлайды turkystan.kz. Мәлімдемеде эпидахуалды одан сайын күрделендірмеу үшін Қадір түнінде мешітте орындалатын діни...

Генералдар қатары 19-ға көбейді

Ақордада жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер, сондай-ақ, әскерилер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне салтанатты түрде ордендер мен медальдар тапсыру рәсімі өтті, -...

Теңізде жұмысшылар ереуілге шықты

Атырау облысында "Теңізшевройл" мердігерлік ұйымының "ҚазҚұрылысСервис" жұмысшылары жалақы есептеу жүйесіне наразылығын білдіріп, ереуіл ұйымдастырды, деп хабарлайды zakon.kz Ақжайыққа сілтеме жасай отырып. "Қазқұрылыссервис" компаниясының басшылығы мәселені...

Қорғаныс министрлігі ерекше көзге түскен Отан қорғаушыларды марапаттады

Отан қорғаушылар күніне орай Президенттің Жарлығымен Қарулы Күштердің 23 өкілі мемлекеттік наградаға ие болды. Ерекше көзге түскен әскери қызметкерлерге Қорғаныс министрлігінде де құрмет көрсетілді....

Түркіменстан ардагерлері Жеңіс күні президенттен алатын сыйлыққа өздері ақша төлейді

Түркіменстанда Екінші дүниежүзілік соғыс және тыл ардагерлері өздеріне берілетін сыйлыққа ақша өткізуге міндеттелді, оларды 9 мамыр күні елдің президенті Гурбангулы Бердімұхамедов табыстайды. Бұл туралы...

Қазақстан Үндістанға көмек жібереді

Мемлекет басшысы Премьер-Министр Асқар Маминді қабылдады, - деп хабарлайды akorda.kz. Мемлекет басшысына санитарлық-эпидемиологиялық ахуал, халыққа вакцина салу, сондай-ақ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері туралы баяндалды. Асқар...

Еліміздің 2 ірі әуежайына «Ashyq» қосымшасы енгізіледі

Нұр-Cұлтан және Алматы қалаларындағы халықаралық әуежайына жолаушылар «Ashyq» қосымшасы арқылы кіретін болады. Бұл туралы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің жаңа қаулысында жазылған. Қаулыға сәйкес, «Ashyq» қосымшасы...

Бас мемлекеттік санитар дәрігердің вакцина туралы қаулысына өзгеріс енді

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысы жарияланды. Құжат мәтініне сәйкес, вакциналау тәртібіне өзгеріс енгізілген. «Вакцинацияны екі кезеңмен жүргізеді: 0,5 мл дозада I компонентпен,...

Журналиске ренжіген Жаркенттің «дөрекі» әкімі қатаң сөгіс алды

Жаркент әкімі Болат Омаров 24.kz телеарнасының журналисіне берген сұхбаты мен жүргізушілермен кездесудегі дөрекі жауаптары үшін қатаң сөгіс алды, – деп жазды Tengrinews.kz. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің...

Шымкентте әуе шары құлап, 4 мың отбасы жарықсыз қалды

6 мамырда сағат шамамен 20:24-те Тұран шағынауданында жеке кәсіпкер әуе шарын жинау барысында апатты оқиға болды. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз хатшысы Бекен Қоныс...

Алматы халықаралық әуежайына жаңа басшы тағайындалды

Мете Еркал Алматы халықаралық әуежайының президенті болып тағайындалды, – деп хабарлады TAV Airports баспасөз қызметі. Бұған дейін ол TAV Airports Holding-те операцияларды үйлестіру менеджері және...

Елімізде өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды

Қазақстанда өткен тәулікте 2840 адамнан коронавирус анықталды, – деп хабарлады coronavirus2020.kz. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы - 586, Алматы қаласы - 689, Шымкент қаласы - 139,...

7 мамыр: еліміздің тарихындағы маңызды оқиғалар

1992 жылы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат Нұрмағамбетов...

Мемлекет басшысы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Отан қорғаушылар күнімен құттықтады, – деп хабарлады Ақорданың ресми сайты. «Құрметті қазақстандықтар! Сіздерді Отан қорғаушы күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біз бұл күні Қарулы...

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты

Нұр-Сұлтан қаласы бас санитар дәрігері Сархат Бейсенованың жаңа қаулысы шықты. Құжатта бұқаралық іс-шараларды, ауызашар, банкет, үйлену тойы, мерейтой, еске алу сияқты отбасылық іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ, митингі,...

Бүгін – Отан қорғаушылар күні

1992 жылғы 7 мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Дәл осы күні ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Қазақстан Республикасының Қарулы...

Еліміздің үш өңірінде үсік жүреді – Қазгидромет

Қазгидромет 7 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынады. Қазақстан территориясының басым бөлігінде фронталды бөліктің өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы күтіледі. Кей жерде жаңбыр жауады, найзағай...

19 жасар таксисті өлтіріп кеткендер ұсталды

«Ақмола облысында 19 жасар таксисті өлтіріп кеткен екі жас адам ұсталды», − деп хабарлайды «Казинформ» тілшісі. Осы жылдың 4 мамырында күндізгі сағат 16.17-де Бурабай ауданы...

Нұрдәулет Иманәліұлы: Деструктивті материалдарды тарату, басқа платформаларға жіберу заң бұзушылыққа жатады

Тұтас елдің діни қауіпсіздігі, қай тұсынан қарасақ та, ел үшін маңызы жоғары. Дін жолын өз бетінше қабылдай бергеннің ақыры қолына қару алып,  лаңкестердің лаңынан...

Қазақ қызы Грузияға жұмысқа кетіп, белгісіз себептен қаза тапқан…

Бұл ақпарат ҚР Сыртқы істер министрі мен Грузияның Ішкі істер министрлігі тарапынан расталған. Белгісіз жағдайда көз жұмған қыздың аты-жөні Әсел Айтпаева. Марқұмның сіңлісі Айна Айтпаеваның...

Мемлекет басшысы қырғыз еліне гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылдады

Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас қырғыз еліне Қазақстан халқының атынан гуманитарлық көмек көрсетуге шешім қабылдады. «Қырғыз Республикасымен арадағы дәстүрлі достық, одақтастық және стратегиялық серіктестік қағидаттарды басшылыққа ала...

Елордалық оқушы Ұлыбритания патшайымынан хат алды

16 жастағы елордалық оқушы өткен жылдың соңында Ұлыбритания патшайымы II Елизаветаға хат жолдаған. Осы жылдың басында ол хатқа жауап алыпты, - деп хабарлайды sxodim.astana. Өз...

Ақтөбеде Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайына батырдың мүсіні орнатылды

Ақтөбенің халықаралық әуежайына Әлия Молдағұлова есімі 28 сәуір күні берілген еді. Бүгін ресми таныстырылып, батыр қыздың бюсті орнатылды. Жиында батырдың туыстары, оның өмірін зерттеп...

«Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің жеңімпаздары белгілі болды

Елордада «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесінің 2021 жылғы жеңімпаздары марапатталды. Жеңімпаздар 10 аталым бойынша марапатталды. Оларға естелік мүсінше мен 1 млн теңге сыйақы берілді. «Үздік ақпараттық бағдарлама»...

Ұлы Отан соғысының батырларына арналған онлайн портал іске қосылды

Казақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері Ұлы Отан соғысының батырларына арналған порталды іске қосты. Қазақстандық блогерлер мен қоғам белсенділері «Мәңгілік полк» акциясын онлайн форматта өткізу үшін портал жасап...

Университет аумағында «Елбасы саябағы» ашылды

Бүгін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Елбасы саябағы» ашылды. ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне бой түзеген ағаштар...

Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туғанына 70 жыл

Бүгін қазақтан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің туған күні.  Классикалық күрестің шын шебері көзі тірі болса 70 жасқа толар еді. Өкінішке қарай, әлемді...

Демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады

Алматыда демалыс және мереке күндері вакцина салу жалғасады. Бұл туралы «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК Алматы қалалық филиалының директоры Гүлнар Ысқақова айтты. «Қазақстанда...

«Кінәм жоқ»: Елжан Біртанов сотта мәлімдеме жасады

Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов ешқандай заңсыз әрекет, әсіресе коронавирус пандемиясы кезінде жемқорлық қылмыстарын жасамағанын мәлімдеді, - деп хабарлайды  Sputnik "Бұрынғы денсаулық сақтау министрі...

«Тұмар» ұлттық телевизия бәйгесінің марапаттау рәсімі өтіп жатыр

Елордадағы Қазмедиа орталығында «Тұмар» ұлттық телевизиялық бәйгесі жеңімпаздарын марапаттау рәсімі басталды. Биылғы «Тұмар» V ұлттық телевизиялық сыйлығының номинанттарының шорт-парағына 40 финалист енді. Сыйлық алуға 10...

Тарихшының таланы

Уақыт топырағының астында көміліп қалған ол жұмбаққа ауыспалы ұрпақ­тар өз көзқарасын білдіріп келе жатқанымен, шындықтың түйіні әлі шешіле қойған жоқ. Әл­декімдер Толстойды өлердей жек...

Жақсылыққа – жақсылық әр адамның ісі

Неге екенiн қайдам, соңғы кезде «Адамдар арасында мейiрiмдiлiк, қайы­рым­дылық, кiшiпейiлдiк, жанашырлық, бауырмалдық азайып, жүрекке жайлы тиетiн iзгi iстер сиреп бара жатыр» деген сөздердi жиi...

Бүгінгі журналистердің бас ұстазы

Редакциядан: 7 мамыр – радио күні. 1895 жылы осы күні ресейлік физик Александр Попов өзі құрастырған әлемдегі тұңғыш радиоқабылдағышты таныстырған. 1925 жылы тұңғыш рет...

Шәйнектен шыққан хат

«Ескі үйді бұзарда ша­ты­ры­нан қорапқа са­лынған бі­раз ыдыстар тауып алдық, – деді Би­босын жуырдағы бір оқиғаны баяндай бас­тап. – Бұл анамның көзі тірісінде тір­нектеп...

Қарулы күштің қалқаны қару ғана емес

Қазақстан Тәуелсіздігін жариялағаннан кейін өз алдына Қарулы Күштерін құру туралы маңызды міндет қойды. Алғаш 1991 жылы 25 қазанда Елбасының Жарлығымен құрылған Қор­ғаныс комитеті кейін...

Елбасы халықты Отан қорғаушылар күнімен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қазақстандықтарды Отан қорғаушы күнімен құттықтады, – деп жазды elbasy.kz. «Құрметті қазақстандықтар! Баршаңызды Отан қорғаушы күнімен құттықтаймын! Тәуелсіздік жылдарында еліміздің...

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген азаматқа қатысты пікір білдірді

Алматы әкімдігі вакцинадан қайтыс болды делінген алматылыққа қатысты пікір білдірді. «Әлеуметтік желіде Алматы тұрғыны Б.Н. өлімі жайлы ақпарат тарауда. Алматы қаласының әкімдігі марқұмның туыстарына көңіл...

Маңызды мәселелер қаралды

Тұрғын үй-коммуналдық шаруа­­шылығы саласында қорда­ланған мәселелерді шешу үшін нұро­тандықтар иесіз желілерді пай­даланушы ұйымдардың мен­шігіне өтеусіз беру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Электр қуаты мен жылу тариф­терінің бұдан...

Елорда – егемендік жемісі

Осыдан 23 жыл бұрын 6 мамырда Елбасы Н.Назарбаевтың Жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Бұл Алатаудан Сарыарқа төсіне бет түзеген қазақ көшіне жаңа серпін,...

Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары тағайындалды

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болып Жұмашев Қаныбек Бекболатұлы тағайындалды. Бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Telegram каналы...

Президент Жарлығымен бірқатар әскери қызметшілерге әскери шендер берілді

Ақорданың ресми сайты Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен әскери атақ алған қызметшілердің тізімін жариялады. Жоғары әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер және біліктілік сыныбын беру...

Тәуелсіздік күнтізбесі

1992 жылғы 6 мамырда Қазақстан мен Дания Корольдігі ара­сында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы Хаттамаға қол қойылды. 1992 жылғы 7 мамырда Президент Жарлығымен Мем­лекеттік қорғаныс комитеті...

Алмас Мыр­затай: Porshe-де басталған еңбек жолым Microsoft-та сәтті жалғасты

Былтыр Microsoft компаниясы Microsoft Translator тіл­дер то­бына қазақ тілі­нің қосылғанын ресми түр­де хабарлаған бо­ла­тын. Сондай-ақ, биыл ақ­пан айында қазақ ті­лінің Microsoft Teams плат­формасына енгі­зіл­гені...

«Қазпошта» онлайн сауда нарығын дамытып жатыр

«Қазпошта» биылғы жылдың алғашқы тоқсанында 4 миллионға жуық сәлемдеме жеткізген. Компанияның жұмысы, пандемия кезінде де тоқтаған жоқ. Ұлттық пошта операторының арқасында 140-қа жуық мемлекет...

Тілегі бірдің тілі де бір болса…

«Кемедегінің жаны бір» дейді қазақ мәтелінде. Демек бір мем­ле­кет­те өмір сүріп жатқан халықтың да мемлекет мүддесі тұрғысынан ау­зы бір болуы тиіс. Бірлік үшін не...

«Түркістан» кемесі теңізге жол тартты

Орал қаласында жаңа «Түркістан» кемесі салтанатты түрде теңізге жол тартты. «Зенит» Орал зауыты АҚ құрастырған шағын қарауыл кемесіне «Түркістан» атауы берілді. ҚР ҰҚК баспасөз қызметінің...

НАТО-ның грантын ұтып алған ғалым

Сейтхан Азатұлы – 2004 жылы Қытай елінен көшіп келген қандасымыз. Ол бүгінде Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің (Satbayev university) Химия және биологиялық...

Азат елдің армиясы − тәуелсіздік тірегі

Армия − елдің айбыны. Мемлекет тұтастығы мен қауіпсіздігінің ең басты кепілі. Демек, елдің Қарулы күші қаншалық мықты болса, сол елдің өсіп-өркендеуі мен дамуы да...

Ешқандай тоқ көзі жоқ: БҚО-да 6 жастағы қыздың өліміне қатысты жаңа дерек пайда болды

Батыс Қазақстан облысы Деркөл ауылында ойнап жүрген алты жасар қыз күмәнді жағдайда мерт болды. Газ құбырын екі қолымен ұстаған Айяның неден көз жұмғаны көпшілікке...

Айтылды – орындалды

Биыл жыл басынан бері Мемлекет басшысының Баспасөз қызметі «Айтылды – орындалды» айдарымен Президент тапсырмаларының орындалу барысынан ел-жұртты хабардар етіп отыратын жақсы үрдіс бастады. Осы арқылы...

«Бейқам өмір сүрдім деп айта алмаймын»: Сабина Алтынбекова өмірінің күрт өзгергені туралы айтты

Қазақстандық волейболшы Сабина Алтынбекова өмірінде болып жатқан өзгерістер туралы айтты, - деп хабарлайды zakon.kz. Тұрмысқа шыққанға дейін мен мүлдем басқаша едім, батыл, тез ашуланшақ, тіпті...

Алексей Цой вакцинаның екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой "Спутник V" екінші компонентін алу мерзімі неліктен ұзартылғанын түсіндірді, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан. "Бізге вакцинаны әзірлеген Гамалея атындағы орталықтан хат...

Атырауда Азия чемпионын атып өлтірген күдіктіге жаза кесілді

Атырауда Есенбек Сиғуатовты атып өлтірген қылмыскер 15 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды КТК телеарнасы.  Сот үкіміне екі тарап та наразы болған. Марқұмның ата-анасы...