بيشىمباەۆقا قاتىستى نەگىزگى سوت پروتسەسى باستالدى

استانا قالالىق سوتىندا بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمباەۆقا جانە وسى ءىس بويىنشا تاعى 22 كۇدىكتىگە قاتىستى نەگىزگى سوت پروتسەسى باستالدى، – دەپ حابارلايدى 24.kz ارناسى.

ارنانىڭ حابارلاۋىنشا، اشىق سوت وتىرىسى تارتىبىندە ءوتىپ جاتقان پروتسەسكە ايىپتالۋشىلاردىڭ تۋعان-تۋىستارى، جاقىندارى جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى جينالدى. قورعاۋشىلار سوتقا بىرنەشە تەحنولوگيالىق جانە پروتسەسسۋالدىق ارىز-شاعىمدارىن ءبىلدىردى.

الايدا استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ توراعاسى ءادىلحان شايحيسلاموۆ ولاردىڭ ءبىرازىن قاناعاتتاندىرمادى. سونداي-اق، ول وسى ءىس بويىنشا سوت وتىرىستارىنىڭ ەندى كۇن سايىن وتەتىنىن مالىمدەدى.

ايتا كەتەيىك، اتالعان ىسكە قاتىستى الدىن الا سوت تىڭدالىمى 31قازان كۇنى وتكەن بولاتىن.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button