بيشىمباەۆ قىلمىسىن مويىنداماي وتىر

قۋاندىق بيشىمباەۆ قىلمىسىن مويىنداماي وتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسى قىزمەتىنىڭ اعىمداعى جىلدىڭ 9 ايىنداعى جۇمىس قورىتىندىسىنا ارنالعان بريفينگتە ۆەدومستۆوعا  قاراستى تەرگەۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ولەسيا كەكسەل ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ونىڭ دەرەگىنشە، بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمباەۆتىڭ ۇستىنەن قوزعالعان قىلمىستىق ءىس 50-دەن استام تومنان تۇرادى. 23 كۇدىكتىنىڭ تەك ۇشەۋى عانا وزدەرىنىڭ كىنالى ەكەندىگىن مويىنداماعان. ونىڭ ىشىندە بيشىمباەۆ تا بار. تەرگەۋ بارىسىندا ول ءوزىن قورعاۋ ءۇشىن ەشقانداي  كۋالىك، دالەل جانە قۇجاتتار كورسەتپەگەن.  سونىمەن قاتار ونىڭ باۋىرى نۇرلىبەك سۇلتان مەن قۇرىلىس كومپانياسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءبىرى دە كىناسىن مويىندامۋدا.

«قىلمىستىق ءىس بويىنشا كەلتىرىلگەن شىعىن تولىقتاي قالپىنا كەلتىرىلدى. بۇعان قوسا، كۇدىكتىلەردىڭ 1 ملرد تەڭگەدەن استام مۇلكى بۇعاتتالدى. اتالعان م ۇلىكتەردى تاركىلەۋ سوتتا قارالاتىن بولادى. پارا رەتىندە الىنعان 366 ملن تەڭگە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسىنە اۋدارىلدى. ونى جاقسىباەۆتىڭ  («بايتەرەك دەۆەلوپمەنت» اق بۇرىنعى باسقارما توراعاسى) تۋعان-تۋىستارى مەن دوستارى اۋداردى. ال شىنى زاۋىتىنا كەلتىرىلگەن شىعىندار وزگە فيگۋرانتتار تاراپىنان وتەدى. شىعىندى وتەۋگە بيشىمباەۆ قاتىسقان جوق»، – دەدى ول. كەكسەلدىڭ سوزىنە قاراعاندا، بيشىمباەۆ پاراعا العان اقشاعا استانانىڭ ماڭىنداعى قوسشى ەلدى مەكەنىنەن اۋماعى 500 شارشى مەترلى، قۇنى شامامەن 400-500 مىڭ دوللار بولاتىن ءۇي سالعان.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button