جىل سوڭىنا دەيىن 107 نىسان ساۋداعا شىعارىلادى

جەكەشەلەندىرۋ اياسىندا جىل سوڭىنا دەيىن 107 نىسان ساۋدا-ساتتىققا شىعارىلادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەتتىڭ سەلەكتورلىق رەجىمدەگى وتىرىسىندا قر قارجى ءمينيسترى باقىت سۇلتانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. 

«جەكەشەلەندىرۋدىڭ 2016-2020 جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىنا 877 نىسان ەنگىزىلگەن. اعىمداعى جىلدىڭ 1 قازانىنداعى جاعداي بويىنشا 441 نىسان ساۋدا-ساتتىققا شىعارىلىپ، ونىڭ ىشىندە 291 نىسان ساتىلدى. ساتۋ باعاسى 112،7 ملرد. تەڭگەنى قۇرادى. بۇدان باسقا، 211 نىسان بويىنشا قايتا قۇرۋ جانە  تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. وسىلايشا، جەكەشەلەندىرۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنىڭ اعىمداعى كۇنگە ورىندالۋى 74،3 پايىزدى قۇرايدى»، – دەدى مينيستر. ونىڭ دەرەگىنشە، 2017 جىلى 473 نىساندى ساتۋ جوسپارلانعان. بۇگىنگى تاڭدا 251 نىسان ساۋداعا شىعارىلىپ، ونىڭ 112-ءسى ساتىلدى. ساتۋ باعاسى 55،6 ملرد. تەڭگەنى قۇرادى. 115 نىسان قايتا قۇرۋ مەن تاراتىلۋ ساتىسىندا. وسىلايشا، جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 107 نىساندى  ساۋدا-ساتتىققا شىعارۋ قاجەت.

«نىسانداردىڭ ساتىلۋ ناتيجەلەرىنە جۇرگىزىلگەن تالداۋعا سايكەس ساتىلعان نىسانداردىڭ جالپى ساتۋ باعاسى ولاردىڭ بالانستىق قۇنىنان 17،4 پايىزعا ارتىق. ساتۋ تاسىلدەرىنىڭ ىشىندە اۋكتسيون مەن تەندەر ارقىلى ساتۋ جەتەكشى ورىن الىپ وتىر. ول 73 پايىزدى قۇرايدى»، – دەدى باقىت سۇلتانوۆ.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button