قازان ايىندا رەسەيدەن جانارماي جەتكىزىلەدى

قازان ايىندا رەسەيدەن 100 مىڭ توننا اي-92 بەنزينى يمپورتتالادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەتتىڭ سەلەكتورلىق رەجىمدەگى وتىرىسىندا قر ەنەرگەتيكا ءمينيسترى قانات بوزىمباەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«كۇن تارتىبىنە كىرىسپەس بۇرىن جانارماي جانە كومىرمەن قامتاماسىز ەتۋ  ماسەلەسىنە تاعى دا ءبىر رەت توقتالعىم كەلىپ وتىر. وتكەن اپتادا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدەر بارلىق ماسەلەلەر جۋىق ارادا شەشىلەدى دەپ سەندىرگەن بولاتىن. وسىعان بايلانىستى بىرقاتار مالىمەتتەردى جاۋاپتى قىزمەتكەرلەردەن العىم كەلىپ وتىر»، – دەگەن ۇكىمەت باسشىسى باقىتجان ساعىنتاەۆ العاشقى ءسوزدى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە بەردى.

ءوز كەزەگىندە ول رەسپۋبليكاداعى بەنزينگە قاتىستى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن مينيسترلىك وتكەن اپتادا بىرقاتار شارانى قابىلداعانىن اتاپ ءوتتى.

«ءبىرىنشى، قازان ايىندا شىمكەنت جانە اتىراۋ زاۋىتتارىندا مىنالاردىڭ ەسەبىنەن  اي-92 بەنزينىن ءوندىرۋ كولەمى 130-دان 165 مىڭ تونناعا دەيىن ۇلعايدى: شىمكەنت زاۋىتىن مۇنايمەن بارىنشا جۇكتەۋ 380-نەن 490 مىڭ تونناعا دەيىن ۇلعايتىلدى جانە ەكى زاۋىتتا دا اي-95 بەنزينىن ءوندىرۋدى  توقتاتۋ ەسەبىنەن اي-92 بەنزينى قوسىمشا شىعارىلدى. ەكىنشى، باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى «كوندەنسات» اق-ىنا جەڭىل مۇنايدىڭ 20 مىڭ تونناعا دەيىنگى كولەمىن قوسىمشا جەتىزۋ ۇيىمداستىرىلىپ، سونىڭ ارقاسىندا وسى ايدا  قوسىمشا 4،5 مىڭ توننا اي-92 شىعارىلاتىن بولادى. مۇنىڭ بارلىعى 130 مىڭ تونناعا جوسپارلانعان اي-92 ءوندىرىسىن 170 مىڭعا دەيىگى جيىنتىق ءوسىمىن بەرەدى»، – دەدى مينيستر.

سونىمەن قاتار ول رف ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن، روستنەفت، گازپرومنەفت، رۋسنەفت كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزگەنىن جانە  رف مۇناي وندەۋ زاۋىتتارىنان 100 مىڭ توننادان استام اي-92 بەنزينىن الۋ ۋاعدالاستىعىنا قول جەتكىزگەنىن باسا ايتتى.

«اتالعان 100 مىڭ توننانىڭ شامامەن 50 مىڭ تونناسى وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن تيەلەتىن بولادى. قالعان كولەمى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن جەتكىزىلەدى. ايدىڭ باسىنان بەرى اي-92 بەنزينىنىڭ 34،6 تونناسى يمپورتتالدى. ونىڭ 10 مىڭ تونناسى وتكەن دەمالىس كۇندەرى جەتكىزىلدى»، – دەدى بوزىمباەۆ.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button