قىلمىستىق ىستەردى قاراۋ مەرزىمى قىسقارماق

قىلمىستىق ىستەردى قاراۋدا «بۇيرىق ءوندىرىسى» دەگەن جاڭا ينستيتۋت ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ماجىلىسىندە قر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى مارات احمەتجانوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ەنگىزىلىپ جاتقان تاعى ءبىر جاڭالىققا توقتالساق، «بۇيرىق ءوندىرىسى» دەگەن جاڭا ينستيتۋت ەنگىزىپ جاتىرمىز. تەرىس قىلىق جانە اسا اۋىر ەمەس قىلمىستاردى قاراۋ مەرزىمىن قىسقارتۋدى ۇيعاردىق. ادام كىناسىن مويىنداپ تۇرسا جانە دالەلدەر جەتكىلىكتى بولسا، ايىپپۇلعا كەلىسسە، سونداي-اق ەشكىم داۋ كوتەرمەسە، ونداي جاعدايدا «بۇيرىق ءوندىرىسى» قولدانىلادى»، – دەدى م. احمەتجانوۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قۇقىقتىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ پروتسەستىك نەگىزدەرىن جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىرۋ بارىسىندا.

ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسى ورايدا ۇزاق تەرگەۋ مەن سوت پروتسەسىن جۇرگىزۋدىڭ قاجەت جوق. «قىلمىستىق تەرىس قىلىقتار بويىنشا سوت ۇكىمىن قوسا العاندا، مەرزىمى – 6 تاۋلىككە دەيىن بولادى. ال اۋىر ەمەس قىلمىستار بويىنشا نەگىز پايدا بولعان كەزدەن باستاپ تەرگەۋ 5 كۇندە اياقتالادى. بۇل جەردە دە ءبىز پروكۋروردىڭ جانە سوتتىڭ مەرزىمىن قىسقارتتىق. ەندى ءىستى پروكۋروردىڭ تەكسەرۋ ۋاقىتى 3 تاۋلىكتەن 1 كۇنگە، سوتتا ءىستى قاراۋ – 15 كۇننەن 3 تاۋلىككە دەيىن قىسقارادى. سونىمەن قاتار قىلمىستىق تەرىس قىلىقتارعا توقتالساق، ولاردىڭ قۇقىقتىق تابيعاتى قىلمىستان باسقا بولىپ سانالادى. بۇلار بۇرىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ بولعان. ولاردى قىلمىستىق ىستەر سياقتى تەرگەپ-تەكسەرۋ جاساۋدىڭ ونداي قاجەتى جوق. ونداي ىستەردى سول جەردە حاتتاما جاساپ، سوتقا بىردەن جولداعان دۇرىس. پروكۋرور سوتقا قاتىسادى، سوندا ءوز قورىتىندىسىن بەرەدى. ونشا اۋىر ەمەس قىلمىستار بولسا، سوتقا تەك قانا پروكۋرور ارقىلى بارادى»، – دەپ ءتۇسىندىردى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button