الماتى وبلىسىندا ەكى مەشىت پايدالانۋعا بەرىلدى

الماتى وبلىسىنىڭ سارقان اۋدانىندا ءبىر كۇندە ەكى مەشىت پايدالانۋعا بەرىلدى. ونى سالۋعا اۋداننىڭ كاسىپكەرلەرى مەن تۇرعىندارى اتسالىسقان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى. سارقان قالاسىنداعى ورتالىق مەشىتتىڭ اشىلۋىنا حالىق كوپ جينالدى.

نىساننىڭ قۇرىلىسى وسىدان 4 جىل بۇرىن باستالعان. ونىڭ سالىنۋىنا وڭىردەگى قالتالى ازاماتتاردان باستاپ، قاراپايىم حالىققا دەيىن اتسالىسقان. بۇل اۋدان ورتالىعىنداعى ەكىنشى مەشىت. ال جاڭا ەكىنشى مەشىت 500-دەن اسا تۇرعىنى بار بىرلىك اۋىلىندا پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل ەلدى مەكەندە وسىعان دەيىن ءمىناجات ەتەتىن ورىن بولماعان. تۇرعىندار جۇما نامازىنا سارقان قالاسىنا باراتىن. جاڭا مەشىت جانىندا اس بەرەتىن ورىن مەن شاعىن نامازحانالار دا قاراستىرىلعان. جالپى، بۇگىندە وبلىستا 435 مەشىت بار. ونىڭ 20-سى وسى سارقان اۋدانىندا ورنالاسقان. قازىر امانبوكتەر اۋىلىندا تاعى ءبىر مەشىت بوي كوتەرىپ جاتىر. كەلەر جىلى قولدانىسقا بەرىلمەك.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button